conrner corner

Savremena teorija i praksa upravljanja ljudskim resursima veliku pažnju pridaje konceptu permanentnog profesionalnog usavršavanja zaposlenih. Kako je obuka najvažnija investicija u zaposlenog, Centar za stručno usavršavanje nastoji da svojom delatnošću odgovori izazovima savremenih tendencija upravljanja ljudskim resursima u oblasti edukacije, ali i složenim procesima profesionalizacije državne uprave. Verujući da samo na sistematičan i dobro planiran način možemo ostvariti ciljeve, naše aktivnosti su usmerene na:

  • analizu potreba za obukom, na osnovu koje se precizno identifikuju teme i prateći sadržaji budućih obuka
  • planiranje i programiranje opšteg stručnog usavršavanja kojima se dodatno operacionalizuju sadržajni, metodološki i finansijski aspekti planiranih obuka
  • organizaciju i realizaciju koje imaju za cilj sveobuhvatnu i detaljnu pripremu i sprovođenje Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika
  • evaluaciju čijom analizom dobijamo povratne informacije o kvalitetu različitih aspekata realizovanih obuka i njihovom uticaju na svakodnevni rad državnih službenika i izveštavanje kojim informacije postaju transparentne i dostupne javnosti

Polazeći od načela delovanja državnih službenika da je stručno usavršavanje osnovno pravo i dužnost zaposlenih u državnoj upravi, a vođeni ambicijom da obuke učinimo sadržajno aktuelnim i metodološki atraktivnim, nastojimo da svaki državni službenik razvije svoje potencijale, usavršava znanja i veštine, i time svi zajedno doprinosimo razvoju profesionalne, stručne i moderne državne uprave.

 

 

corner corner