Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA
1. Rukovodilac Grupe

Aktuelni interni konkurs za izvršilačko radno mesto

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA
1. Radno mesto za izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Ustavno uređenje

 

Program obuke

USTAVNO UREĐENjE

 

5. septembar 2019. godine

Beograd, Gradska uprava, ulica Kraljice Marije 1, XX sprat (mala sala)

Realizator: Prof. dr S.Lilić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu

08:00 – 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:15 – 09:45

·         RAZVOJ USTAVNOSTI U SRBIJI

-         Počeci i  razvoj ustavnosti u Srbiji do 1918. godine.

-         Ustavni razvoj Srbije u jugoslovenskoj kraljevini.

-         Ustavni razvoj Srbije u jugoslovenskoj socijalističkoj državi.

-         Ustavni  razvij Srbije nakon  raspada SFRJ. 

-         Ustav Republike Srbije iz 1990. godine.

-         Ustav SRJ iz 1992. godine.

-         Ustavna povelja Državne zajednice SCG.

-         Ustav Republike Srbije iz 2006. godine.

·         STRUKTURA I OSNOVNA NAČELA USTAVA SRBIJE IZ 2006. GODINE

-         Ustavna preambula.

-         Načela Ustava.

-         Građanska (narodna) suverenost.

-         Vladavina prava.

-         Podela vlasti.

-         Politički pluralizam.

-         Svetovnost države.

·         LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I SLOBODE

-         Ljudska i manjinska prava - pojam i osnovna načela.

-         Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

-         Pravo na život i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta.

-         Zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada.

-         Pravo na slobodu i bezbednost (ustavni režim kršenja slobode).

-         Prava stranaca.

-         Posebna prava pripadnika nacionalnih manjina.

-         Sloboda kretanja i nepovredivost stana.

09:45 – 10:00

Pauza

10:00 – 11:30

-         Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

-         Zaštita podataka o ličnosti.

-         Sloboda misli, savesti i veroispovesti.

-         Prigovor savesti.

-         Sloboda mišljenja i izražavanja.

-         Sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti.

-         Sloboda medija.

-         Sloboda kretanja i nepovredivost stana.

-         Pravo na obaveštenost.

-         Izborno pravo.

-         Sloboda okupljanja.

-         Sloboda udruživanja.

-         Pravo na imovinu.

·         PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I USTAVNI REŠIM PRITVORA

-         Ustavni režim pritvora.

-         Pravo na pravično suđenje.

-         Pravo na rehabilitaciju i naknadu štete.

-         Pravo na pravno sredstvo.

·         SOCIJALNA I EKONOMSKA PRAVA

-         Ustavni režim prava na rad i prava na štrajk.

-         Pravo na obrazovanje.

-         Pravo na zdravu životnu sredinu.

-         Posebna prava vezana za dete i porodicu.

-         Ekonomsko uređenje

-         Javne finansije

·       USTAVNI POLOŽAJ I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA

-         Položaj i nadležnosti Narodne skupštine (imunitet narodnog poslanika; referendum; raspuštanje Skupštine)

-         Položaj i nadležnosti predsednika Republike (izbor, mandat i prestanak mandata)

-         Položaj, sastav, nadležnosti i odgovornost Vlade (izbor i trajanje mandata Vlade; interpelacija; glasanje o nepoverenju Vladi ili članu Vlade)

-         Ustavni položaj državne uprave

-         Ustavni položaj Zaštitnika građana

-         Vojska Srbije

-         Javno tužilaštvo (izbor i položaj republičkog javnog tužioca; Državno veće tužilaca)

-         Ustavni sud (položaj i nadležnosti; sastav Ustavnog suda i prestanak dužnosti sudije Ustavnog suda; postupak ocene ustavnosti i zakonitosti i ustavna žalba)

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:15 – 13:45

·         TERITORIJALNA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRBIJE

-         Ustavne osnove teritorijalne organizacije Republike Srbije; autonomne pokrajine - položaj i nadležnosti; Finansijska autonomija i pravni akti autonomne pokrajine; lokalna samouprava - pojam i položaj po Ustavu; lokalni izbori; nadležnosti jedinice lokalne samouprave; pravni akti i organi jedinice lokalne samouprave; nadzor nad radom opštine; zaštita lokalne samouprave; finansiranje lokalne samouprave; mesna samouprava.

·       HIJERARHIJA PRAVNIH AKATA

-         Objavljivanje zakona; hijerarhija pravnih a i drugih pravnih akata; zabrana povratnog dejstva; jezik postupka.

·       VANREDNO STANjE, RATNO STANjE

-         Ustavne odredbe o vanrednom stanju; ustavne odredbe o ratom stanju.

·         PROMENA USTAVA

-           Promena Ustava (revizione kaluzule).

·         SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA PRI VRŠENjU JAVNIH FUNKCIJA

-        Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije; obaveza prijavljivanja imovine funkcionera (pokloni); plan integriteta; Agencija za borbu protiv korupcije; Nadležnost Agencije; Organi Agencije (Odbor Agencije; Direktor Agencije; Stručna služba Agencije):

13:45 – 14:00

Pauza

14:00 – 15:30

·         Vrednovanje stečenog znanja (test).

·         Evaluacija.

·         Završetak rad seminara.

 

corner corner