Trenutno nema raspisanih konkursa

Kalendar obuka

Danas nema obuka

conrner corner

Klikom na ovaj tekst otvorite i odštampajte program obuke.

 

Analiza efekata propisa – put do kvalitetnih propisa

 

 

Program obuke

Analiza efekata propisa – put do kvalitetnih propisa  

24. i 25. jun 2019. godine

Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

Predavači: Ognjen Bogdanović i Marko Urošević

I dan

08:00– 08:15

Registracija učesnika i otvaranje seminara

08:1509:45

·         Predstavljanje ciljeva i svrhe obuke, strukture treninga, predavača i učesnika

·         Šta je Analiza efekata propisa?

·         Zakonodavni proces u Republici Srbiji i mesto Analize efekata propisa u zakonodavnom procesu

Kada se počinje sa sprovođenjem Analize efekata propisa, a kada sa izradom Izveštaja o sprovedenoj analizi efekata propisa?

09:45 – 10:00

Pauza

10:0011:30

·         Uvod u sprovođenje Analize efekata propisa (kratko predstavljanje osnovnih koraka Analize efekata propisa)

·         Prikupljanje i obrada podataka

·         Konsultacije, javna rasprava i javno slušanje

Analiza postojećeg stanja i definisanje problema, njegovih uzroka i posledica

11:30 – 12:15

Pauza za ručak

12:1513:45

·         Definisanje ciljeva i formulisanje pokazatelja za praćenje sprovođenja propisa - Praktičan rad učesnika u cilju primene stečenih znanja

13:45 – 14:00

Pauza

14:0015:30

·         Vrste mera i definisanje opcija - Praktičan rad učesnika u cilju primene stečenih znanja

 

 

 

II dan

08:0008.15

Registracija učesnika

08:1509:45

·         Rekapitulacija prethodnog dana

·         Analiza efekata opcija

·         Praktičan rad učesnika u cilju primene stečenih znanja (pisanje delova Izveštaja o sprovedenoj analizi efekata propisa)

09:4510:00

Pauza

10:00 11:45

·         Analiza troškova

·         Administrativni postupci i administrativno opterećenje

·         Analiza koristi

·         Praktičan rad učesnika u cilju primene stečenih znanja

11:45 – 12:30

Pauza za ručak

12:30 – 14:00

·         Poređenje opcija i donošenje odluka

·         Praktičan rad učesnika u cilju primene stečenih znanja

14:00 – 14:15

Pauza

14:15 – 15:30

·         Upoznavanje sa upitnikom za izradu izveštaja o sprovedenoj analizi efekata propisa

·         Značaj ex-post analize efekata u okviru kontrole i nadzora – praćenje stanja u oblasti i vrednovanje efekata propisa

 

corner corner