Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj
: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2018. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2018. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu maj-novembar 2018. godine), Služba za upravljanje kadrovima raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 5. februara 2018. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Nacionalna akademija za javnu upravu će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova.
Kandidati se na osnovu samoprocene nivoa znanja prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po dva sata tokom dva semestra (maj-novembar 2018)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Nacionalna akademija za javnu upravu postigne dogovor o saradnji
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Deo aplikacije koji se odnosi na opis radnog mesta i motivaciju za učenjem francuskog jezika neophodno je popuniti na francuskom jeziku. Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Nacionalna akademija za javnu upravu prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Nacionalna akademija za javnu upravu izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Nacionalne akademije za javnu upravu i OIF, će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog jezika biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS) za učešće u grupnim kursevima, instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da tom prilikom dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika".

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:
Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

 

Poslovna komunikacija

19-20. jun 2018.godine, VEŠTINA KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne komunikacije.
Ciljna grupa:
svi državni službenici.
Predavač:
Tatjana Dragosavac, profesionalni kouč i NLP trener
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 273
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, tel: 011 311 39 43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Informaciono komunikacione tehnologije

20. jun 2018. godine, PRIMENA SMERNICA ZA IZRADU INTERNET PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika za samostalnu izradu i ažuriranje internet prezentacija organa
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade na poslovima održavanja veb sajtova ili pripremanja sadržaja za isti.
Predavač: Marija Kujačić, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Vreme održavanja:
08:00-15:00
Mesto održavanja: 
Palata Srbija, sala 274
Koordinator:
Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

22. jun 2018. godine, U PAR KORAKA DO OČUVANjA FIZIČKOG ZDRAVLjA NA RADU POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Savladavanje osnovnih fizičkih vežbi koje olakšavaju rad i povećavaju zadovoljstvo i efikasnost zaposlenih koji obavljaju kancelarijske poslove i provode najveći deo svog radnog vremena u sedećem položaju radeći za kompjuterom.
Ciljna grupa:
Svi zainteresovani državni službenici
Predavač:
Rada Vuksanović, Ministarstvo omladine i sporta
Vreme održavanja: 09:00-12:00
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273, II sprat
Koordinator:
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

25 - 26. jun 2018.godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA POPUNjENA GRUPA
Cilj: Upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo.
Vreme održavanja: 09:00-15:00
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Poslovna komunikacija

27. jun 2018. godine, INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA POPUNjENA GRUPA
Cilj: Unapređenje poslovnog ponašanja službenika kroz upoznavanje sa specifičnostima drugih kultura.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje kao i rukovodioci u organima državne uprave.
Predavač: Gordana Bekčić-Pješčić
Vreme održavanja: 8:15 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

 

Vidi Program

Javne finansije

02-04. jul 2018. godine, JAVNE NABAVKE-PLANIRANjE I SPROVOĐENjE 
Cilj:
Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno i ekonomično korišćenje javnih sredstava i primenu osnovnih etičkih pravila i propisa koje se odnose na sprovođenje javnih nabavki.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Predavači:
Daliborka Srećkov i Miloš Jović, Uprava za javne nabavke
Vreme održavanja:
09:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274 
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.07.2018 godine ili do popune.

Program obuke za državne službenike na položaju

2. jul 2018. godine, UPRAVLjANjE JAVNIM POLITIKAMA
Cilj: Sticanje znanja neophodnih za efektivno upravljanje procesima planiranja, kreiranja i sprovođenja javnih politika, fazama praćenja i vrednovanja, kao i efektivnoj koordinaciji javnih politika na nivou centra Vlade i ulozi najviših rukovodilaca u tim procesima.
Ciljna grupa: Državni službenici na položaju iz organa državne uprave i službi Vlade (pomoćnici ministara, direktori, zamenici i pomoćnici direktora posebnih organizacija i službi Vlade).
Predavač: Bojana Tošić i Ninoslav Kekić, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja: 09:00-12:00
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 129
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 26.06.2018 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

5. jul 2018. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE
Cilj: Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
Predavač: Mirjana Marjanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator:
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 02.07.2018 godine ili do popune.

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

09 - 10. jul 2018.godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj: Upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo.
Vreme održavanja: 09:00-15:00
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 03.07.2018 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

11. jul 2018. godine, NEPRAVILNOSTI U IPA KONTEKSTU -POPUNjENO
Cilj: Upoznavanje zaposlenih sa pojmom nepravilnosti u IPA kontekstu, procedurom za upravljanje nepravilnostima i njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.
Ciljna grupa: Zaposleni u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
Predavač: Aleksand
ra Gojković Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu. 

Vidi Program

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

13. jul 2018. godine, NEPRAVILNOSTI U IPA KONTEKSTU
Cilj: Upoznavanje zaposlenih sa pojmom nepravilnosti u IPA kontekstu, procedurom za upravljanje nepravilnostima i njihovim obavezama u odnosu na postupanje sa nepravilnostima.
Ciljna grupa: Zaposleni u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
Predavač: Aleksand
ra Gojković Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu. 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 09.07.2018 godine ili do popune.

Lični razvoj zaposlenih

13. jul 2018. godine, KOUČING KAO INSTRUMENT RAZVOJA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, o značaju definisanja ciljeva i načinu menjanja ograničavajućih uverenja i ponašanja, kao i pronalaženja novih rešenja.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač:
Nataša Živojinović, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja:
08:00-15:30
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, Tel: 011 311 39 43
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 06.07.2018 godine ili do popune.

Uprava u službi građana

24. jul 2018. godine, ELEKTRONSKA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa značajem i mogućnostima koje pruža elektronska uprava u RS u odnosu prema građanima, privredi i javnoj vlasti.
Ciljna grupa:
Svi zainteresovani državni službenici.
Predavač:
Mihailo Jovanović
Vreme održavanja: 09:00 - 14:30
Mesto održavanja:
 Sala 274, Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 
Koordinator:
Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.07.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

30-31. jul 2018. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač:
Nenad Vujović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

 

 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.07.2018 godine ili do popune.

pretraga
kalendar