Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Uvodni program za službenike sa stečenim višim i visokim obrazovanjem

27. maj 2019. godine, USTAVNO UREĐENjE POPUNjENA GRUPA
UVODNI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje znanja o ustavnom uređenju koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa:
 Službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, službenici koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici).
Realizator: Darko Radojičić, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova 
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
 Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

27- 28. maj 2019.godine, UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Detaljnije upoznavanje polaznika sa svim fazama projektnog ciklusa, odnosno svim aktivnostima na realizaciji jednog projekta od identifikacije potrebe do evaluacije ostvarenih rezultata, uz usvajanje znanja i veština potrebnih za primenu pristupa logičkog okvira (Logical Framework Matrix - LFM) u skladu sa standardima u ovoj oblasti koji se primenjuju u okviru Evropske unije.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji učestvuju u programiranju i sprovođenju IPA projekata.
Realizator:
Nenad Ostraćanin, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Obuka predavača

27. - 31. maj 2019. godine OBUKA PREDAVAČA – OSNOVNI NIVO POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja
Realizator: Branka Bukvić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, Istočni ulaz, II sprat, sala 223
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje sistemom javnih politika

27 - 28. maj 2019.godine, IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA  POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Sticanje znanja polaznika za izradu dokumenata javnih politika (strategija, programa i akcionih planova).
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika.
Realizatori: Ivana Vukašinović i Suzana Stojadinović, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje ljudskim resursima

27. 28. 30. 31.05. i 03.06.2019. godine Asesment centar

Obuka predavača

28 – 31. maj 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA – OSNOVNI NIVO
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizatori: Nada Šarac i Svetlana Živanić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00 - 15:30
Mesto održavanja: Smederevo, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Goranska b.b., II sprat
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj digitalnih kompetencija

28. maj 2019. godine, OSNOVE KORIŠĆENjA INTERNETA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Upoznavanje polaznika sa osnovnim korišćenjem internet pretraživača i efektivnim pretragama informacija uz pomoć onlinekomunikacije.
Ciljna grupa: Svi službenici.
Realizator: Tanja Radovanov, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Užice, Grad Užice
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj ličnih veština

29. i 30. maj 2019. godine, JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje veština prezentacije i javnog nastupa službenika za potrebe njihovog radnog mesta.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator:
Zorana Smiljanić Milojević, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Kragujevac, prostorije Biznis inovacionog centra, trg Topolivaca
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.05.2019 godine ili do popune.

Uprava u službi građana

29. maj 2019. godine, ELEKTRONSKA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj: upoznavanje polaznika sa značajem i mogućnostima koje pruža elektronska uprava u RS u odnosu prema građanima, privredi i javnoj vlasti.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavač: Mihailo Jovanović, Svetlana Jovanović, Akreditovani predavači Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00-13:45
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Primena propisa

29 - 31. maj 2019. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja i veština službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima.
Ciljna grupa: Svi službenici, pri čemu prioritet imaju sužbenici raspoređeni na poslovima vođenja upravnog postupka i odlučivanja o upravnim stvarima.
Realizator: Julijana Nedeljković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu 
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Novi Pazar, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Sandžačke divizije bb
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

Vidi Program

Javne finansije

29 - 31. maj 2019. godine JAVNE NABAVKE - PLANIRANjE I SPROVOĐENjE - POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Razvijanje kapaciteta polaznika za efikasno planiranje i sprovođenje postupka javnih nabavki.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima sprovođenja javnih nabavki kao i svi koji su uključeni u taj proces.
Realizator: Pavle Karlečik, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, II sprat, sala 274
Koordinator:
Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

30 - 31. maj 2019. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjE KONFLIKATA POPUNjENA GRUPA
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Realizatori: Aleksandra Stanković, Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Beograd, II sprat, sala 274
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Inspekcijski nadzor

3. - 5. jun 2019. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vršenje inspekcijskog nadzora.
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora.
Realizatori:
Sonja Vukanić i Vesna Savić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 29.05.2019 godine ili do popune.

Evropska integracija

4. - 5. jun 2019. SEKTORSKE POLITIKE EU - Okvir za procenu performansi i EU sektorska budžetska podrška
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Analiza ključnih elemenata sektorskog pristupa planiranju kriterijuma procene poput konteksta sektorske politike, okvira nacionalne politike i strateške podrške, razvoj politike i implementacija, monitoring, evaluacija i vidljivost implementacije politike i analiza 7 sektorskih kriterijuma procene ( sektorska politika i strategija / institucionalno okruženje i kapacitet / sektorska koordinacija / budžet i srednjoročna perspektiva, okvir za procenu performansi, upravljanje javnim finansijama, makroekonomski okvir).
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Realizatori:
Johanna Lindgren, Jérôme Dendura, eksperti na projektu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom za Evropske integracije u okviru projekta PPF7

Napomena:
Obuka na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.05.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

05 - 06. jun 2019. godine, USPOSTAVLjANjE USLUGA NA PORTALU EUPRAVA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Ovladavanje veštinama neophodnih za uspostavljanje i vođenje elektronskih usluga na Portalu eUprava.
Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima u vezi sa vođenjem postupaka.
Realizatori: Svetlana Jovanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Kruševac, Regionalni centar Kruševac, Balkanska 63, V sprat 
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.05.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

6. jun 2019.godine, ETIKA I INTEGRITET
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA
Cilj:
Osposobljavanje polaznika da prepoznaju situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem mogu da ugroze svoj položaj i integritet.
Ciljna grupa:
Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Realizator:
Ksenija Mitrović, Agencija za borbu protiv korupcije
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 03.06.2019 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

06. jun 2019. godine, PROPISI I PROCEDURE U OBLASTI ZAPOŠLjAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje znanja o sprovođenju postupka popunjavanja upražnjenih radnih mesta u državnim organima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali zainteresovani državni službenici.
Realizatori: Dragana Janković i Milica Bukvić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Poslovna komunikacija

7. jun 2019.godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI POPUNjENA GRUPA 
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Unapređenje jezičke kulture službenika.
Ciljna grupa:
Svidržavni službenici.
Realizator: Bedrija Arsić, Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje ljudskim resursima

10. – 13. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE STRUČNIM USAVRŠAVANjEM U DRŽAVNIM ORGANIMA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Razvijanje neophodnih znanja i veština polaznika za uspešno upravljanje stručnim usavršavanjem.
Ciljna grupa: Službenici u državnim organima koji obavljaju poslove upravljanja ljudskim resursima i rukovodioci.
Realizator:
Marija Ćurčin, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 -15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 05.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

10. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE EFIKASNIM TIMOM
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za efikasno upravljanje timom.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Realizator: Gordana Panajotović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 04.06.2019 godine ili do popune.

Obuka predavača

10. - 13. jun 2019. godine OBUKA PREDAVAČA – OSNOVNI NIVO
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj:
Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja
Realizator: Snežana Šundrić, Nataša Ćirić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:15 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Užice
Koordinator: Božidar Fekonja, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 07.06.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim višim i visokim obrazovanjem

11. jun 2019. godine, OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE
UVODNI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje znanja o sistemu državne uprave koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: Službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, službenici koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici). 
Realizator: 
Darko Radojičić, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, I sprat, sala 129
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 05.06.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

11. - 12. jun 2019. godine, BAZE PODATAKA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JLS
Cilj: Osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Ciljna grupa: Zaposleni koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
Realizator: Zoran Dubovac, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 9:00 - 15:00 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kanjiža, Glavni trg 9 
Koordinator:
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 05.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

13. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA
Cilj: Unapređenje znanja i veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.
Ciljna grupa: Program je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodiocima grupa, šefovima odseka i načelnicima odeljenja).
Realizator:
Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija - Uprava carina
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.06.2019 godine ili do popune.

Informaciono komunikacione veštine

14. jun 2019. godine, ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENjA U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju i načinom korišćenja kvalifikovanog elektronskog potpisa.
Ciljna grupa: Svi državni službenici
Realizator: Mihajlo Jovanović, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Vreme održavanja: 09:00 - 14:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs, 011/301-4236
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Upravljanje ljudskim resursima

14. jun 2019. godine, RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA - PRIMENA U PRAKSI 
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja o specifičnostima primene propisa u vezi sa radnim odnosima u državnim organima.
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici, pripravnici, kao i ostali državni službenici.
Realizator: Jasmina Subić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 09.06.2019 godine ili do popune.

Obuka predavača

17 - 20.  jun 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA – OSNOVNI NIVO
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizatori: Nada Šarac i Svetlana Živanić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00 - 15:30
Mesto održavanja: Kragujevac, prostorije Biznis inovacionog centra, trg Topolivaca
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 11.06.2019 godine ili do popune.

Poslovna komunikacija

17. - 18. jun 2019. VEŠTINE KOMUNIKACIJE - Soft skills POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne komunikacije.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Realizator: Nataša Ristić, ekspert na projektu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom za Evropske integracije u okviru projekta PPF7

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

18. jun 2019. godine, UVOD U UPRAVLjANjE KVALITETOM
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Doprinos unapređenju efikasnosti rada organa državne uprave putem jačanja kapaciteta rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica.
Realizator: Maja Petković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 14.06.2019 godine ili do popune.

Obuka predavača

18 - 21. jun 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA - OSNOVNI NIVO
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja aposlenih. 
Ciljna grupa:
Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizator: Gordana Panajotović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 223 
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.06.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

19. jun 2019. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja polaznika o zakonom propisanim modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave radi ostvarivanja prava građana, kao i znanja o ljudskim pravima i načelima dobre uprave kao i značaju internih mehanizama kontrole iz aspekta ljudskih prava i načela dobre uprave.
Ciljna grupa: Držani službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Realizator: Olja Jovičić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 14.06.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

19. - 20. jun 2019. godine, IT SIGURNOST  
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JLS
Cilj: Unapređenje znanja bezbednog korišćenja mreže i IT servisa u cilju zaštite osetljivih informacija i nesmetanog rada korisnika IT servisa uprave.
Ciljna grupa: Svi službenici.
Realizator: Dalibor Vinkić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Smederevo 
Koordinator: Jelana Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 14.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

20. jun 2019. JAVNI NASTUP I VEŠTINE PREZENTACIJE
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA
Cilj: Unapređenje znanja i veština prezentacije i javnog nastupa rukovodilaca za potrebe njihovog radnog mesta.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica.
Realizator: Saša Ljuboja, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jovana Važić, jovana.vazic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 19.06.2019 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

20. - 21. jun 2019.godine, POSTUPAK ODABIRA KADROVA ZASNOVAN NA KOMPETENCIJAMA – METODE I TEHNIKE POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj: unapređenje znanja i veština državnih službenika za proveru kompetencija kandidata u izbornom postupku.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali zainteresovani državni službenici.
Predavač: Sanja Leverda i Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.05.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

20. jun 2019. godine, KLjUČNI ELEMENTI INFRASTRUKTURE ELEKTRONSKE UPRAVE
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Upoznavanje polaznika sa principima i osnovnim elementima infrastrukture moderne elektronske uprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima, kao i službenici koji rade na poslovima u vezi sa informacionim sistemima, vođenja službenih evidencija kao i poslovima u vezi sa vođenjem postupaka.
Realizatori: Svetlana Jovanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:30 - 16:30 časova
Mesto održavanja: Centar za stručno usavršavanje,
 Šabac
Koordinator: Božidar Fekonja, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 18.06.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

21. jun 2019. godine, OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOG UREĐENjA
UVODNI PROGRAM ZA SLUŽBENIKE ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE SA STEČENIM SREDNjIM OBRAZOVANjEM
Cilj: Sticanje znanja o osnovama sistema državne uprave i ustavnog uređenja koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: Zaposleni u JLS koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (zaposleni u JLS koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, i pripravnici).
Realizator: dr Stevan Lilić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Gradska uprava grada Beograda, Kraljice Marije 1, XX sprat, mala sala
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 17.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

21. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE ZAKONODAVNIM PROCESOM
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika u pogledu njihove uloge i odgovornosti u okviru zakonodavnog procesa.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica
Realizator: Ninoslav Kekić, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Jovana Važić, jovana.vazic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 19.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

24. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE STRESOM POPUNjENA GRUPA
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UMUTRAŠNjIH JEDINICA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Program je namenjen rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodiocima grupa, šefovima odseka i načelnicima odeljenja).
Realizator: 
Snežana Šundrić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu.
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Obuka predavača

24 - 27. jun 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA - OSNOVNI NIVO POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja aposlenih. 
Ciljna grupa:
Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizator: Gordana Panajotović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 223 
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Razvoj ličnih veština

24. - 25. jun 2019. godine, IZ DRUGOG UGLA – USPEŠNO REŠAVANjE KONFLIKATA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova službenika za adekvatno reagovanje i upravljanje konfliktnim situacijama u radnoj sredini.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizatori: Nataša Ćirić, Lidija Petković, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09-15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar za stručno usavršavanje, Niš
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 19.06.2019 godine ili do popune.

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

24. - 25. jun 2019. godine, ANALIZA EFEKATA PROPISA – PUT DO KVALITETNIH PROPISA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje kapaciteta polaznika za sprovođenje adekvatne i sveobuhvatne analize direktnih i indirektnih efekata novih rešenja na privredu, građane i javnu upravu. Razumevanje značaja analize efekata u različitim fazama zakonodavnog procesa i povećanje odgovornosti državnih službenika za sprovođenje analiza efekata.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na normativnim poslovima i poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene propisa i javnih politika.
Realizator: Ognjen Bogdanović i Marko Urošević, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 20.06.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

25. jun 2019. godine, UPRAVLjANjE PROMENAMA I RUKOVOĐENjE
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA
Cilj: Jačanje kapaciteta rukovodilaca za primenu različitih pristupa upravljanja promenama u praksi i unapređenje njihove uloge u državnoj upravi.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Realizator: Slavka Drašković Jovanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 21.06.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

25. - 26. jun 2019. godine, BAZE PODATAKA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.
Ciljna grupa: Zaposleni koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.
Realizator: Jovan Aleksić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09-15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar za stručno usavršavanje, Leskovac
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 19.06.2019 godine ili do popune.

Razvoj ličnih veština

26. - 27. jun 2019. godine, KAKO POSPEŠITI LIČNU EFIKASNOST? 
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje veština prezentacije i javnog nastupa službenika za potrebe njihovog radnog mesta.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator:
Zorana Smiljanić Milojević, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Kranjice Marije 1, XX sprat, mala sala 
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 21.06.2019 godine ili do popune.

Uprava u službi građana

26. jun 2019. godine, METAREGISTAR I POPIS SLUŽBENIH EVIDENCIJA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Sticanje znanja i razvoj veština za rad u Metaregistru radi standardizovanog upravljanja podacima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji su u okviru državnih organa određeni za vođenje službenih evidencija.
Realizator: Svetlana Jovanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 20.06.2019 godine ili do popune.

Upravljanje sistemom javnih politika

26. - 27. jun 2019. godine, PRAĆENjE SPROVOĐENjA I VREDNOVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj: Razvijanje analitičkih kapaciteta polaznika za unapređenje procesa praćenja sprovođenja javnih politika i vrednovanje rezultata javnih politika.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika.
Realizatori: Dijana Ilić Zogović i Svetlana Aksentijević, Republički sekretarijat za javne politike
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Sala 274, Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 14.06.2019 godine ili do popune.

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

27. - 28. jun 2019. FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje teorijskog i praktičnog znanja državnih službenika iz oblasti pravilia i procedura koje se odnose na tokove novca i oblasti planiranja sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, finansijske službe i interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela.
Realizator: Ljiljana Ilić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Jovana Važić, jovana.vazic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 26.06.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

27. jun 2019. godine, VIDLjIVOST INTERNET PREZENTACIJA I PRIMENA SMERNICA ZA IZRADU INTERNET PREZENTACIJE
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za samostalnu izradu i ažuriranje internet prezentacija organa.
Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima održavanja veb sajtova ili pripremanja sadržaja za isti.
Realizator: Nataša Krstić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09-15:30 časova
Mesto održavanja: Niš, Regionalni centar za stručno usavršavanje
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 24.06.2019 godine ili do popune.

pretraga
kalendar