Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

obuke po temama

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@suk.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 7 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj
: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora

Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@suk.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 7 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

26-27. april 2018. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač:
Nenad Vujović
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

 

Vidi Program

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

 27. april 2018. godine, KANCELARIJSKO POSLOVANjE POPUNjENA GRUPA

Cilj obuke je sticanje znanja u vezi sa pravilima pravila kancelarijskog poslovanja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (državni službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, državni službenicima koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici). 
Predavač: Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

 

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

30. april 2018. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa pravima pripadnika nacionalnih manjina, koja su garantovana pozitivno pravnim propisima, informisanje o načinu i zaštiti manjinskih prava, sticanje znanja o nadležnim organima koji se time bave, sticanje znanja o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upoznavanje sa obavezama koje Republika Srbija treba da preduzme na putu evropskih integracija a tiču se prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i podizanje svesti o postojanju nacionalnih manjina i njihovim pravima kod državnih službenika.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Ljiljana Bekčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
Vreme održavanja: 09:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs

Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu. 

Vidi Program

Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2018. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2018. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu maj-novembar 2018. godine), Služba za upravljanje kadrovima raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 5. februara 2018. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Nacionalna akademija za javnu upravu će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova.
Kandidati se na osnovu samoprocene nivoa znanja prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po dva sata tokom dva semestra (maj-novembar 2018)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Nacionalna akademija za javnu upravu postigne dogovor o saradnji
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs, 301-4234
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Deo aplikacije koji se odnosi na opis radnog mesta i motivaciju za učenjem francuskog jezika neophodno je popuniti na francuskom jeziku. Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Nacionalna akademija za javnu upravu prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Nacionalna akademija za javnu upravu izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Nacionalne akademije za javnu upravu i OIF, će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog jezika biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS) za učešće u grupnim kursevima, instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da tom prilikom dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika".

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:
Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

 

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

3 - 4. maj 2018. godine, Modul 3. SISTEM DRŽAVNE UPRAVE
Cilj obuke: sticanje znanja o uređenju i poslovima državne uprave
Ciljna grupa:
Državni službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (državni službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, državni službenicima koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici)
Predavač: Darko Radojičić, Republički sekretarija za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:00-16:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz
, II sprat, sala 233
Koordinator:  Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 30.04.2018 godine ili do popune.

Javne finansije

07-08. maj 2018. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA
Cilj:
Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa: Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: Dragana Đorđević i Miroslav Bunčić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 03.05.2018 godine ili do popune.

Poslovna komunikacija

7. maj 2018. godine, JAVNI NASTUP-POPUNjENO
Cilj obuke je unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi oni što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali.
Ciljna grupa: rukovodioci i drugi državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave.
Predavač: Snežana Pavlović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

8. maj 2018.godine, Modul 4: RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: sticanje znanja o karakteristikama radnih odnosa u državnim organima.
Ciljna grupa: državni službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita.
Predavač: Ivana Savićević, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
 

 

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 30.04.2018 godine ili do popune.

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

9-10. maj 2018. godine, PLANIRANjE, IZRADA I PRIMENA PROPISA

Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za aktivno učešće u procesu izrade nacrta propisa.
Ciljna grupa: Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač: Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: sala 273,Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 07.05.2018 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

15. maj 2018.godine, SISTEM I PRAVILA ZA UPRAVLjANjE IPA- UVODNA OBUKA ZA NOVOZAPOSLENE

Cilj: Upoznavanje novozaposlenih državnih službenika sa osnovnim pojmovima i pravilima koja regulišu oblast upravljanja i sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji, institucijama i telima uključenim u sistem upravljanja programima pretpristupne pomoći EU kao i njihovim nadležnostima u ciklusu upravljanja pomenutih programa. 
Ciljna grupa: Novozaposleni državni službenici IPA tela, interni revizori IPA tela i revizori Revizorskog tela.

Predavač: Spomenka Vircburger i Aleksandra Gojković Džipković, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Kordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 
274
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.05.2018 godine ili do popune.

Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

16. maj 2018. godine, UPRAVLjANjE STRESOM  POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Jačanje kapaciteta polaznika za upravljanje stresom.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavač: Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 273
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

 21. maj 2018. godine, DISKRIMINACIJA PRED ORGANIMA JAVNE VLASTI

Cilj: upoznavanje polaznika sa jednim od posebnih slučajeva diskriminacije u kojem se organ vlasti pojavljuje kao potencijalni diskriminator, odnosno lice koje je postupalo diskriminatorno. Obrađuju se oblici diskriminacije koji se pojavljuju pred organima javne vlasti, bez obzira da li je reč o postupcima koji se pred organima jave vlasti vode u cilju ostvarivanja prava i interesa, ili u postupku pružanja usluga od strane organa javne vlasti. Takođe, cilj je i utvrđivanje prethodno stečenih znanja o fenomenu diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Ciljna grupa: svi državni službenici
Predavači: Emila Spasojević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.05.2018 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

22. maj 2018. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti
Predavač: Zlatko Petrović, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 09:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274 

Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 18.05.2018 godine ili do popune.

Strani jezik

23-25. maj 2018. godine, PROGRAM NA ENGLESKOM JEZIKU: „Uspešno usmeno i pismeno izražavanje i pregovaranje“ POPUNjENA GRUPA
Neophodno je prilikom prijave u "Očekivanjima" upisati nivo položenog kursa engleskog jezika, instituciju i godinu polaganja, a očekivanja od obuke napisati na engleskom jeziku.
Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika za kompetentnu upotrebu engleskog jezika u profesionalnom i društvenom životu, kao i tokom stručnog usavršavanja, sa posebnim naglaskom na razvijanje retoričkih veština, veštine pisanja stručnog teksta, kao i na razvijanje veštine pregovaranja.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija a poseduju znanje engleskog jezika na C1 nivou Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
Predavači: Čarls Robertson i Džon Pendlberi, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

Vidi Program

Lični razvoj zaposlenih

23. maj 2018. godine, METODE RAZVOJA ZAPOSLENIH 
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika o metodama i instrumentima za lični razvoj i razvoj zaposlenih, kao i o načinima njihove efikasne primene.
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač: Aleksandra Stanković, Služba za upravljanje kaadrovima
Vreme održavanja: 8,00 – 15,30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Aleksandra Majkić, 311-39-43, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 15.05.2018 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

23-24. maj 2018. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, finansijske službe i interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela, kao i krajnji primaoci pomoći.
Predavač: Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 233
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs

Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu. 

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 21.05.2018 godine ili do popune.

Lični razvoj zaposlenih

24. maj 2018. godine, RUKOVODILAC KAO KOUČ
Cilj: 
Unapređenje znanja i veština polaznika o koučingu kao instrumentu za lični razvoj i razvoj zaposlenih, kao i o načinima za unapređenje stila rukovođenja, u duhu koučinga, radi ostvarivanja efikasnijih poslovnih rezultata.
Ciljna grupa: 
Državni službenici na položaju
Predavač: 
Sunčica Geter, konsultant na GIZ projektu „Podrška reformi javne uprave“

Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata
Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: 
Nataša Živojinović, 011/ 301 4236
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima uz podršku GIZ Projekta za reformu javne uprave

 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 10.05.2018 godine ili do popune.

Javne finansije

28. maj 2018. godine, REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANjA
Cilj
: Jačanje kapaciteta u organima državne uprave za efikasno, efektivno i odgovorno poslovanje.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izvršenja budžeta.
Predavač: Radulka Urošević, Državna revizorska institucija
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 21.05.2018 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

29. maj 2018. godine, PRAĆENjE I VREDNOVANjE PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA II PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE POPUNjENA GRUPA

Cilj:Upoznavanje članova zajedničkih tela programa koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa procedurom o načinu rada i obavljanju poslova, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA II prekogranične i transnacionalne saradnje, ulogama, zadacima, dinamikom sastanaka Odbora za praćenje i izradom različitih vrsta i izveštaja o sprovođenju programa pretpristupne pomoći EU kao i uloge tehničkih sekretarijata u ovom procesu .
Ciljna grupa: Državni službenici i članovi  zajedničkih tela programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja i vrednovanja sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU revizori Revizorskog tela.
Predavač: Kristina Ašković i Bojana Slijepčević, Ministarstvo za evropske integracije.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu
upravu.

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

30. maj 2018. godine, MEĐUNARODNI UGOVORI-PRIPREMA I ZAKLjUČIVANjE
Cilj obuke: jačanje kapaciteta polaznika za efikasnije obavljanje poslova koji se odnose na ostvarivanje međunarodne saradnje, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje, zaključivanja i primene međunarodnih ugovora.
Predavač: dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 223
Koordinatori: Radmila Tomović , radmila.tomovic@napa.gov.rs 011 311 39 43 i Alaksandra Majkić
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.05.2018 godine ili do popune.

Uprava u službi građana

30. maj 2018. godine, ELEKTRONSKA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa značajem i mogućnostima koje pruža elektronska uprava u RS u odnosu prema građanima, privredi i javnoj vlasti
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici
Predavač: Mihailo Jovanović
Vreme održavanja: 09:00-14:30
Mesto održavanja: MDULS-SKIP, Dobrinjska 11, Beograd
Koordinatori: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs, 011 311 39 43, Aleksandra Majkić
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu. 

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

 31. maj 2018. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE

Cilj: Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: 
Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
Predavač: 
Biljana Stojković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 
08:00-15:30
Mesto održavanja: 
Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: 
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: 
Nacionalna akademija za javnu upravu.

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 29.05.2018 godine ili do popune.

pretraga
kalendar