Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj
: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2018. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2018. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu maj-novembar 2018. godine), Služba za upravljanje kadrovima raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 5. februara 2018. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Nacionalna akademija za javnu upravu će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova.
Kandidati se na osnovu samoprocene nivoa znanja prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po dva sata tokom dva semestra (maj-novembar 2018)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Nacionalna akademija za javnu upravu postigne dogovor o saradnji
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Deo aplikacije koji se odnosi na opis radnog mesta i motivaciju za učenjem francuskog jezika neophodno je popuniti na francuskom jeziku. Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Nacionalna akademija za javnu upravu prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Nacionalna akademija za javnu upravu izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Nacionalne akademije za javnu upravu i OIF, će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog jezika biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS) za učešće u grupnim kursevima, instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da tom prilikom dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika".

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:
Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

 

Upravljanje sistemom javnih politika

 

„KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA“ - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
Datumi obuka:
11-12. oktobar 2018: JAVNE POLITIKE – KREIRANjE, SPROVOĐENjE I ANALIZA EFEKATA
5-6. novembar 2018: IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA
20-21. novembar 2018: PRAĆENjE SPROVOĐENjA I VREDNOVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
Cilj programa:
je unapređenje znanja i veština u oblasti kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vrednovanje efekata javnih politika.
Vreme održavanja: 8:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Hotel ART, Knez Mihailova 27, Beograd
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu uz podršku GIZ projekta

Vidi Program

Upravljanje sistemom javnih politika

15-16. oktobar, 2018. godine, SREDNjOROČNO PLANIRANjE
Cilj: Seminar se organizuje u cilju unapređenja kapaciteta polaznika za dugoročno, srednjoročno i operativno planiranje.
Ciljna grupa: Rukovodioci i svi drugi državni službenici koji rade na poslovima planiranja.
Predavač: Nataša Miletić
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Borba protiv korupcije

16. oktobar 2018. godine, PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – OSNOVNA OBUKA
Cilj: Seminar se održava u cilju upoznavanja sa načinom postupanja organa vlasti u cilju pružanja informacija od javnog značaja i sa aktivnostima na daljem unapređenju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Ciljna grupa: Novoimenovana ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Predavači: Zora Kolaković, Snežana Stojković Dimiškovski, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

17. oktobar 2018. godine, UPRAVLjANjE VREMENOM I VOĐENjE SASTANAKA POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje veština rukovodilaca za efikasnije planiranje vremena i organizaciju rada.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavač:
Dragana Gnjatović, Ministarstvo finansija - Uprava carina
Vreme održavanja:
7.45-15.30
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Inspekcijski nadzor

18-19. oktobar 2018.godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora.
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora i oni koji se pripremaju za polaganje ispita za inspektore. 
Predavač: Milan Stefanović, ekspert IBES projekta
Vreme održavanja: 10:45-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273. Mogućnost smeštaja za polaznike van Beograda.
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu uz podršku IBES projekta

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

19. oktobar 2018. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i njegovim nadležnostima, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Predavač:
Tijana Milošević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu u pravu

Vidi Program

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

24-25. oktobar 2018. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE: PLAĆANjE UGOVARAČIMA POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sredstava za sufinansiranje.
Ciljna grupa:
Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, finansijske službe i interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori Revizorskog tela, kao i krajnji primaoci pomoći.
Predavač:
Ljiljana Ilić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja:
08:00-15:30
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

25-26. oktobar 2018. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE I REŠAVANjA KONFLIKATA POPUNjENA GRUPA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije i za sticanje osnovnih sposobnosti da se u konfliktnim situacijama reaguje na adekvatan način i kvalitetno upravlja konfliktima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove rukovođenja užom unutrašnjom jedinicom, kao i državni službenici koji žele da unaprede veštine rukovođenja za rad na rukovodećim pozicijama.
Predavači: Aleksandra Stanković, Zorica Lukić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 8.00-15.30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
 

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

26. oktobar 2018. godine, ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA
Cilj:
Podizanje opšteg nivoa poznavanja i svesti o politici, suštine i ciljevima zaštite potrošača među državnim službenicima koji rade u različitim državnim organima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji se bave pitanjima koja su u vezi sa zaštitom potrošača u oblasti finansijskih usluga, bezbednosti proizvoda, turizma, usluga od opšteg ekonomskog interesa, pravosuđa.
Predavač: Nevena Praizović, Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacije
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.10.2018 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

29. oktobar 2018. godine: FINANSIJSKO UPRAVLjANjE U IPARD KONTEKSTU POPUNjENA GRUPA
Cilj: Upoznavanje državnih službenika IPARD Operativne strukture sa pravilima i procedurama koja se odnose na finansijsko upravljanje i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju i upravljanju sredstvima EU i sredstvima nacionalnog učešća u sprovođenju finansijske pomoći EU. 
Ciljna grupa: Zaposleni iz IPARD Agencije i ostalih IPARD tela, interni revizori IPARD tela kao i revizori Revizorskog tela.
Predavač: Svetlana Dobrosavljević
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, II sprat, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Poslovna komunikacija

30-31. oktobar 2018.godine, VEŠTINA KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne komunikacije.
Ciljna grupa:
svi državni službenici.
Predavač:
Tatjana Dragosavac, profesionalni kouč i NLP trener
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja:
Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

pretraga
kalendar