Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

22 - 23. jul 2019. godine, UPRAVNI POSTUPAK, SA ELEMENTIMA KANCELARIJSKOG POSLOVANjA 
UVODNI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj: Sticanje znanja o upravnom postupku, sa elementima kancelarijskog poslovanja koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita
Ciljna grupa: 
Službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, i pripravnici). 
Realizator: dr Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova 
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273 
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Primena propisa

22 - 24. jul 2019. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za vršenje inspekcijskog nadzora.
Ciljna grupa: Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora, rukovodioci inspekcija i zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore.
Realizatori: Sonja Vukanić i Vesna Savić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 10:00-16:00 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar, Sandžačke divizije bb, Novi Pazar 
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

22. jul 2019. godine, UGOVORI O GRANTOVIMA U OKVIRU GODIŠNjIH NACIONALNIH AKCIONIH PROGRAMA – SPROVOĐENjE UGOVORA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje osnovnih znanja polaznika o postupku sprovođenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava na programima pretpristupne pomoći EU u okviru Godišnjih nacionalnih akcionih programa prema pravilima PRAG–a.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci, interni revizori tela zaduženih za upravljanje pretpristupnom pomoći kao i revizori Revizorskog tela.
Realizator: Aleksandar Stojiljković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

23. jul 2019. godine, OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOG UREĐENjA
UVODNI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje znanja o osnovama sistema državne uprave i ustavnog uređenja koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita ( službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, pripravnici).
Realizator:
Vesna Stojanović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator:
Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Uprava u službi građana

24. jul 2019. godine, ETIKA I INTEGRITET U JAVNOJ UPRAVI POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Osposobljavanje polaznika da prepozna situacije u kojima pogrešnom odlukom ili postupanjem može da ugrozi svoj položaj i integritet.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici. 
Realizator: Ksenija Mitrović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Sala 274, Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Uprava u službi građana

25. jul 2019. godine, ELEKTRONSKA UPRAVA U SLUŽBI GRAĐANA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa značajem i mogućnostima koje pruža elektronska uprava u RS u odnosu prema građanima, privredi i javnoj vlasti.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Realizator: Svetlana Jovanović, Mihailo Jovanović, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:45-13:45 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić,
goran.tijanic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

25. jul 2019. godine, HORIZONTALNA PITANjA ZA NOSIOCE HORIZONTALNIH FUNKCIJA POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj: Unapređenje znanja i veština horizontalnih funkcija (upravljanje ljudskim resursima, interna kontrola, supervizija i izjave o upravljanju, upravljanje rizicima, proces analize obima posla). 
Ciljna grupa: Nosioci horizontalnih funkcija u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći i revizori Revizorskog tela. 
Realizatori: Ivana Urošević, Maja Konstantinović, Ministarstvo finansija 
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova 
Mesto održavanja: 
Palata Srbije, Beograd, II sprat, sala 273
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

26. jul 2019. godine, IPARD U OKVIRU IPA I POLITIKA RURALNOG RAZVOJA U OKVIRU IPARD II PROGRAMA I ZAJEDNIČKE POLjOPRIVREDNE POLITIKE EU
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Upoznavanje učesnika sa osnovama Zajedničke poljoprivredne politike EU i informisanje IPARD Programom - instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja.
Ciljna grupa: Novozaposleni i državni službenici u upravljačkoj i operativnoj strukturi IPARD tela, interni revizori IPARD tela i revizori Revizorskog tela.
Realizator:
Slobodan Živanović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu.

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 24.07.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

26. jul 2019.godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – NOVINE U ZAKONODAVSTVU
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti.
Realizator:
 Zlatko Petrović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator:
 Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 24.07.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

29. jul 2019. godine, OSNOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja rukovodilaca i odgovornih lica o mogućim bezbednosnim rizicima i načinima smanjivanja istih a u cilju povećanja bezbednosti poda-taka u organima lokalne samouprave.
Ciljna grupa: Rukovodioci koji rade na poslovima informaciono-komunikacionih tehnologija.
Realizator: Biljana Obradović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 24.07.2019 godine ili do popune.

Poslovna komunikacija

30-31. jul 2019. godine, VEŠTINE KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENjU POPUNjENA GRUPA
P
ROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne komunikacije u poslovnom okruženju.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Realizator: dr Natalija Radivojević Banović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić,
goran.tijanic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Primena propisa

1-2. avgust 2019. godine. VEŠTINA KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNOG PONAŠANjA INSPEKTORA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje komunikacijskih veština neophodnih za uspešno vršenje inspekcijskog nadzora i sticanje znanja i uvida u vezi sa etičnim postupanjem prilikom nadzora.
Ciljna grupa: Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora, rukovodioci inspekcija i zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore.
Realizator: Vesna Savić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: NIŠ, Regionalni centar, Pariske komune bb
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 29.07.2019 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

 5-6. avgust 2019. godine. VEŠTINA KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNOG PONAŠANjA INSPEKTORA
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA 
Cilj: Unapređenje komunikacijskih veština neophodnih za uspešno vršenje inspekcijskog nadzora i sticanje znanja i uvida u vezi sa etičnim postupanjem prilikom nadzora. 
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora. 
Realizator: Vesna Savić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu 
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova 
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, sala 274 
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.07.2019 godine ili do popune.

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

 6 - 8. avgusta 2018. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK 
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj
: Unapređenje znanja i veština službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa 
Predavači
: Julijana Nedeljković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova 
Mesto održavanja
: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273 
Koordinator
: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator
: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 01.08.2019 godine ili do popune.

Primena propisa

 7. avgust 2019. godine. PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U INSPEKCIJSKOM NADZORU
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Cilj: Upoznavanje sa Smernicama o pravima i obavezama privrednih subjekata u inspekcijskom nadzoru i obavezom ukidanja pečata u poslovanju privrednih društava. 
Ciljna grupa: Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora, rukovodioci inspekcija i zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore. 
Realizator: Sonja Vukanić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu 
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova 
Mesto održavanja: NIŠ, Regionalni centar, Pariske komune bb 
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 02.08.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

9. avgust 2019.godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – NOVINE U ZAKONODAVSTVU
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti.
Realizator:
 Zlatko Petrović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator:
 Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 05.08.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

12. avgust 2019. godine, OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
Cilj: sticanje znanja o osnovama sistema Evropske unije  koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, i pripravnici). 
Predavač: Stevan Lilić
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 08.08.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim višim i visokim obrazovanjem

15-16. avgust 2019. godine, USPEŠNA KOMUNIKACIJA - PISANA I USMENA
UVODNI PROGRAM ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Cilj: Unapređenje znanja i jezičke kulture polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.
Ciljna grupa: Zaposleni u JLS koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (zaposleni u JLS koji su zasnovali radni odnosa na određeno vreme ili se nalaze na probnom radu, zaposleni u JLS koji su položili državni stručni ispit po programu za kandidate sa srednjim obrazovanjem, a u toku rada su stekli viši stepen obrazovanja i pripravnici) 
Realizator: Branka Bukvić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Regionalni centar Užice, Nemanjina 52 
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.08.2019 godine ili do popune.

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

16. avgust 2019. godine, METODOLOGIJA ZA SELEKCIJU I PRIORITIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Cilj: sticanje znanja polaznika u vezi sa metodologijom za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata radi efikasnog sprovođenja procesa odabira infrastrukturnih projekata za finansiranje iz IPA II i ostale međunarodne razvojne pomoći.
Ciljna grupa: državni službenici koji rade na poslovima programiranja međunarodne pomoći u državnim organima nadležnim za infrastrukturu – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija. 
Predavač: Snežana Radinović, Ljiljana Marković
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 13.08.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

20 - 21. avgust 2019. godine, OBRADA TEKSTA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje polaznika za pravljenje, menjanje i pripremu dokumenata.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Tanja Radovanov i Siniša Barjaktarević, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kikinda
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 15.08.2019 godine ili do popune.

Uprava u službi građana

20. avgust 2019. godine, STANDARDI KVALITETA U UPRAVI
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Podrška unapređenju efikasnosti rada organa javne uprave putem podizanja nivoa informisanosti i unapređenja znanja polaznika o značaju i specifičnostima primene instrumenata upravljanja kvalitetom u kontekstu javne uprave.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Realizator: Maja Petković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 273 
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 15.08.2019 godine ili do popune.

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

21. avgust 2019. godine, IPA II (2014-2020)
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Upoznavanje polaznika sa pojmom i namenom Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), pravilima za njegovo programiranje i sprovođenje.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima planiranja, programiranja, sprovođenja, praćenja, izveštavanja i vrednovanja programa pretpristupne pomoći EU, interni revizori tele određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, kao i revizori revizorskog tela.
Realizator: Svetlana Novaković, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, Beograd, II sprat, sala 273
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.08.2019 godine ili do popune.

Obuka predavača

26-29. avgust 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA - OSNOVNI NIVO
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizatori: Snežana Šundrić i Nataša Ćirić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 223 
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 20.08.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

28. avgust 2018. godine, ZAŠTITA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITNIK GRAĐANA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj obuke:
 Unapređenje znanja polaznika o zakonom propisanim modalitetima saradnje između Zaštitnika građana i organa uprave radi ostvarivanja prava građana, kao i znanja o ljudskim pravima i načelima dobre uprave kao i značaju internih mehanizama kontrole iz aspekta ljudskih prava i načela dobre uprave.
Ciljna grupa:
 Državni službenici koji odlučuju po zahtevima građana u prvostepenom i drugostepenom postupku, službenici zaduženi za internu kontrolu, kao i službenici koji obavljaju inspekcijske poslove.
Predavač: Olja Jovičić, Zaštitanik građana 
Vreme održavanja: 08:00 - 14:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 22.08.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

28 - 30. avgust 2019. godine, OBRADA TEKSTA - NAPREDNI NIVO
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Zoran Dubovac, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kanjiža
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 22.08.2019 godine ili do popune.

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

29. avgust 2019. godine, HORIZONTALNA PITANjA ZA NOSIOCE HORIZONTALNIH FUNKCIJA 
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA 
Cilj: Unapređenje znanja i veština horizontalnih funkcija (upravljanje ljudskim resursima, interna kontrola, supervizija i izjave o upravljanju, upravljanje rizicima, proces analize obima posla). 
Ciljna grupa: Nosioci horizontalnih funkcija u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći i revizori Revizorskog tela. 
Realizatori: Ivana Urošević, Maja Konstantinović, Ministarstvo finansija 
Vreme održavanja: 08:15 - 15:30 časova 
Mesto održavanja: 
Palata Srbije, Beograd, II sprat, sala 274 
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 26.08.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

30. avgust 2019.godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – NOVINE U ZAKONODAVSTVU
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti.
Realizator:
 Zlatko Petrović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 233
Koordinator:
 Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 26.08.2019 godine ili do popune.

Program obuke rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica

20. avgust 2019. godine, STANDARDI KVALITETA U UPRAVI
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA UŽIH UNUTRAŠNjIH JEDINICA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Doprinos unapređenju efikasnosti rada organa državne uprave putem jačanja kapaciteta rukovodilaca za primenu instrumenata upravljanja kvalitetom.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica u organima uprave (rukovodioci grupa, šefovi odseka i načelnici odeljenja).
Realizator: Maja Petković, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274 
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.08.2019 godine ili do popune.

pretraga
kalendar