Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Upravljanje ljudskim resursima

9, 10, 11, 13.  i 16.09.2019. godine Asesment centar

Upravljanje sistemom javnih politika

KA KVALITETNIJIM JAVNIM POLITIKAMA - Program jačanja kapaciteta državnih službenika za upravljanje javnim politikama
Datumi obuka:
12 - 13. septembar 2019: JAVNE POLITIKE – KREIRANjE, SPROVOĐENjE I ANALIZA EFEKATA
26 - 27. septembar 2019: IZRADA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA
3 -  4. oktobar 2019: PRAĆENjE SPROVOĐENjA I VREDNOVANjE U PROCESU UPRAVLjANjA JAVNIM POLITIKAMA
Cilj programa:
Unapređenje znanja i veština u oblasti kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.
Ciljna grupa: državni službenici koji obavljaju poslove planiranja, analize, koordinacije, kreiranja, sprovođenja, praćenja sprovođenja i vrednovanje efekata javnih politika.
Vreme održavanja: 8:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator
: Nacionalna akademija za javnu upravu.

Vidi Program

Obuka predavača

16 - 19. septembar 2019. godine, OBUKA PREDAVAČA - OSNOVNI NIVO - POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova predavača za izvođenje obuka predviđenih programom stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ciljna grupa: Službenici sa manje ili više predavačkog iskustva i specijalističkim znanjem iz neke od oblasti predviđene programima opšteg stručnog usavršavanja.
Realizatori: Snežana Šundrić i Nataša Ćirić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274 
Koordinator: Jovana Važić, jovana.vazic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj digitalnih kompetencija

16 - 18. septembar 2019. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO OTKAZANA OBUKA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi službenici.
Realizator: Zoran Dubovac, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00-15:30
Mesto održavanja: Regionalni centar Šabac, Nikole Tesle 1A
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj jezičkih kompetencija

16. septembar 2019.godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj:
Unapređenje jezičke kulture službenika.
Ciljna grupa:
Svi službenici.
Realizator: Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Regionalni centar, Užice
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj digitalnih kompetencija

16 - 17. septembar 2019. godine, TABELARNE KALKULACIJE POPUNjENA GRUPA
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje zaposlenih za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona u programu MS Excel.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Tanja Radovanov i Siniša Barjaktarević, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kruševac
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Razvoj ličnih veština

16 - 17. septembar 2019. godine, KAKO POSPEŠITI LIČNU EFIKASNOST? 
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja, veština i sposobnosti polaznika u postizanju najvažnijih životnih i poslovnih rezultata kroz samoprocenu i samoevaluaciju.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator:
Zorana Smiljanić Milojević, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 16:00 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Niš 
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Borba protiv korupcije

16. septembar 2019. godine, SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA I KONTROLA IMOVINE FUNKCIONERA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
 Sticanje znanja u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa i kontrolom imovine funkcionera. 
Ciljna grupa:
 Rukovodioci na položaju i lica koja su ispred organa zadužena za dostavljanje obaveštenja o poklonima i stupanju na funkciju i prestanku funkcije.
Realizator: Zorana Kepnik Hinić, Jasmina Ćirković, Almira Medunjanin, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator:
Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje sistemom javnih politika

16. septembar 2019. godine, KORIŠĆENjE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANjE, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, KOORDINACIJU JAVNIH POLITIKA I IZVEŠTAVANjE - POPUNjENA GRUPA
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2019. GODINU
Cilj: Osposobljavanje polaznika da koriste informacioni sistem u toku procesa planiranja, praćenja sprovođenja, koordinaciji i izveštavanju o sprovođenju dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova, u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika i srednjoročnog planiranja
Realizator: 
Vreme održavanja: 0
7:45-15:30
Mesto održavanja: Srpsko-korejski informatički-pristupni centar, Dobrinjska 11, Beograd
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Primena propisa

16-18. septembar 2019. godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: 
Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora – Službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora; – Rukovodioci inspekcija i – Zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore.
Realizatori: Vesna Savić i Sonja Vukanić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 8-15 časova
Mesto održavanja: Gradska uprava, Narodnog heroja broj 1, Vranje
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Upravljanje ljudskim resursima

17 - 20. septembar 2019. godine, UPRAVLjANjE STRUČNIM USAVRŠAVANjEM U DRŽAVNIM ORGANIMA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Razvijanje neophodnih znanja i veština polaznika za uspešno upravljanje stručnim usavršavanjem.
Ciljna grupa: Službenici u državnim organima koji obavljaju poslove upravljanja ljudskim resursima i rukovodioci.
Realizator:
Marija Ćurčin, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 -15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 223
Koordinator: Jelena Grujić, jelena.grujic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Evropska integracija

17. septembar 2019. godine, UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EVROPSKE UNIJE
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA SLUŽBENIKA U JLS
Cilj: Unapređenje znanja i razumevanja polaznika u pogledu ciljeva, osnovnih načela, instrumenata i zahteva kohezione politike EU.
Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima planiranja, programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; zaposleni koji se bave planiranjem u sledećim oblastima javnih politika: saobraćaj, životna sredina i klimatske promene, energetika, preduzetništvo, istraživanje i inovacije, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna inkluzija, zdravlje, reforma javne uprave; zaposleni u organima javne uprave nadležni za sprovođenje investicija i projekata u navedenim oblastima; službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku.
Realizatori:
Valentina Vidović i Nevena Marčeta, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00 - 16:00
Mesto održavanja:
Regionalni centar za stručno usavršavanje Novi Pazar 
Koordinator:
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

17 - 19. septembar 2019. UPRAVLjANjE PROJEKTNIM CIKLUSOM - PCM POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Detaljnije upoznavanje polaznika sa svim fazama projektnog ciklusa, odnosno svim aktivnostima na realizaciji jednog projekta od identifikacije potrebe do evaluacije ostvarenih rezultata, uz usvajanje znanja i veština potrebnih za primenu pristupa logičkog okvira (Logical Framework Matrix - LFM) u skladu sa standardima u ovoj oblasti koji se primenjuju u okviru Evropske unije.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji učestvuju u programiranju i sprovođenju IPA projekata.
Realizator: Geraldo Carreiro, ekspert na projektu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom za Evropske integracije u okviru projekta PPF7


Napomena:
Obuka na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

Vidi Program

Informaciono komunikacione veštine

17. septembar 2019. godine, ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENjA U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Unapređenje znanja u oblasti otvaranja podataka javne uprave i veština za korišćenje otvorenih podataka i tehnoloških rešenja za objavljivanje otvorenih setova na Portalu otvorenih podataka.
Ciljna grupa: Službenici koji rade na poslovima održavanja informaciono komunikacionih sistema i baza podataka i zaposleni koji koriste baze podataka za analize i izveštavanje.
Realizator: Mihailo Jovanović, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Vreme održavanja: 09-14:00 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 273
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Upravljanje sistemom javnih politika

 17. septembar 2019. godine, KORIŠĆENjE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANjE, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, KOORDINACIJU JAVNIH POLITIKA I IZVEŠTAVANjE
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2019. GODINU
Cilj: Osposobljavanje polaznika da koriste informacioni sistem u toku procesa planiranja, praćenja sprovođenja, koordinaciji i izveštavanju o sprovođenju dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova, u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika i srednjoročnog planiranja
Realizator: 
Vreme održavanja: 0
7:45-15:30
Mesto održavanja: Srpsko-korejski informatički-pristupni centar, Dobrinjska 11, Beograd
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.09.2019 godine ili do popune.

Razvoj ličnih veština

18 - 19. septembar 2019. godine, LICEM U LICE: VEŠTINA KOMUNIKACIJE
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje znanja, veština i stavova službenika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Tatjana Jaćimović, Gordana Popović Božanić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 09:00-17:00 časova 
Mesto održavanja: Regionalni centar za stručno usavršavanje, Leskovačkog odreda 6, Leskovac
Koordinator: Bobana Vučić, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.09.2019 godine ili do popune.

Poslovna komunikacija

18. septembar 2019. godine, JAVNI NASTUP - POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
 Unapređenje prezentacijskih veština državnih službenika kako bi što efikasnije, uverljivije i profesionalnije javno nastupali. 
Ciljna grupa:
 Rukovodioci i državni službenici koji javno nastupaju u okviru i izvan državne uprave.
Realizator: Nataša Živojinović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
 Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator:
Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

18. septembar 2019. godine, OSNOVI SISTEMA EVROPSKE UNIJE
UVODNI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JLS 
Cilj: Sticanje znanja o osnovama sistema Evropske unije koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: Zaposleni u JLS koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (zaposleni u JLS koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, i pripravnici).
Realizator: Stevan Lilić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 -15:30
Mesto održavanja: Beograd, velika sala opštine Čukarica, Šumadijski trg 2., Banovo brdo
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.09.2019 godine ili do popune.

Upravljanje sistemom javnih politika

18. septembar 2019. godine, KORIŠĆENjE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANjE, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, KOORDINACIJU JAVNIH POLITIKA I IZVEŠTAVANjE - POPUNjENA GRUPA
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2019. GODINU
Cilj: Osposobljavanje polaznika da koriste informacioni sistem u toku procesa planiranja, praćenja sprovođenja, koordinaciji i izveštavanju o sprovođenju dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova, u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika i srednjoročnog planiranja
Realizator: 
Vreme održavanja: 0
7:45-15:30
Mesto održavanja: Srpsko-korejski informatički-pristupni centar, Dobrinjska 11, Beograd
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje sistemom javnih politika

 19. septembar 2019. godine, KORIŠĆENjE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANjE, PRAĆENjE SPROVOĐENjA, KOORDINACIJU JAVNIH POLITIKA I IZVEŠTAVANjE
OPŠTI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2019. GODINU
Cilj: Osposobljavanje polaznika da koriste informacioni sistem u toku procesa planiranja, praćenja sprovođenja, koordinaciji i izveštavanju o sprovođenju dokumenata javnih politika i srednjoročnih planova, u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o planskom sistemu i pratećim uredbama.
Ciljna grupa: Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, koordinacije i praćenja primene javnih politika i srednjoročnog planiranja
Realizator: 
Vreme održavanja: 07:45-15:30
Mesto održavanja: Srpsko-korejski informatički-pristupni centar, Dobrinjska 11, Beograd
Koordinator: Goran Tijanić, goran.tijanic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 18.09.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

23 - 24. septembar 2019. godine. USPEŠNA KOMUNIKACIJA - PISANA I USMENA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Cilj: Unapređenje znanja i jezičke kulture polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.. 
Ciljna grupa: Zaposleni u JLS koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita (zaposleni u JLS koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, i pripravnici). 
Realizator: Branka Bukvić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu 
Vreme održavanja: 09:00-16:00 časova 
Mesto održavanja: Kikinda
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu 

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 17.09.2019 godine ili do popune.

Borba protiv korupcije

23. septembar 2019. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa licima koji saglasno Zakonu o zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Realizator: Marijana Mravik, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 223
Koordinator: Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU

23. septembar 2019. PLANIRANjE SREDSTAVA IPA I NACIONALNOG UČEŠĆA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Upoznavanje državnih službenika sistema upravljanja programima pretpri-stupne pomoći sa pravilima i procedurama koja se odnose na tokove novca i unapređenje teorijskog i praktičnog znanja o planiranju sredstava EU i sred-stava za sufinansiranje.
Ciljna grupa:
Menadžeri IPA projekata, finansijske službe i revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći, revizori Revizorskog tela.
Realizatori: Bojana Čađan, Slobodan Ignjatović, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273 
Koordinator: Nataša Radulović, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 16.09.2019 godine ili do popune.

Evropska integracija

24 - 25. septembar 2019. SEKTORSKE POLITIKE EU - Okvir za procenu performansi i EU sektorska budžetska podrška
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj:
Analiza ključnih elemenata sektorskog pristupa planiranju kriterijuma procene poput konteksta sektorske politike, okvira nacionalne politike i strateške podrške, razvoj politike i implementacija, monitoring, evaluacija i vidljivost implementacije politike i analiza 7 sektorskih kriterijuma procene ( sektorska politika i strategija / institucionalno okruženje i kapacitet / sektorska koordinacija / budžet i srednjoročna perspektiva, okvir za procenu performansi, upravljanje javnim finansijama, makroekonomski okvir).
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Realizatori:
Jérôme Dendura, Willem Cornelissen, eksperti na projektu
Vreme održavanja:
08:00 - 15:30
Mesto održavanja:
Beograd, Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 233
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom za Evropske integracije u okviru projekta PPF7

Napomena:
Obuka na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.

Program obuke rukovodilaca

25. septembar 2019. godine, REŠAVANjE KONFLIKATA I PREVAZILAŽENjE STRESA
PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Konfliktne situacije su česta pojava u poslovnom okruženju jer se sam proces rada odvija kroz neprekidan proces stvaranja i prevladavanja problemskih situacija. Kada dođe do konflikta, nužno ga je što pre rešiti kako bi došlo do ozdravljenja radne sredine i boljih radnih odnosa među zaposlenima. Takođe, ukoliko rukovodioci nemaju odgovarajuće mehanizme kojima se suočavaju sa stresom i rešavaju konfliktne situacije, posledice mogu biti brojne i uključivati različite psihosomatske probleme. Posledice neadekvatnog suočavanja sa stresom na radnom mestu svakako rezultuju smanjenom produktivnošću.
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, zaposlenima u organima gradskih opština, kao i u službama i organizacijama (osnovane za obavljanje poslova uprave) koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine.
Realizator:
Vera Dunjić, Akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 8:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Inđija, zgrada Opštine
Koordinator: Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 20.09.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

25-27. septembar 2019. godine, OBRADA TEKSTA – NAPREDNI NIVO
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta.
Ciljna grupa: Svi službenici.
Realizator: Zoran Dubovac, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 -15:30
Mesto održavanja: Regionalni centar Smederevo
Kordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 18.09.2019 godine ili do popune.

Javne finansije

25 - 26. septembar 2019. godine, PRIPREMA PROGRAMSKOG BUDžETA POPUNjENA GRUPA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Osposobljavanje učesnika da efektivno učestvuju u pripremi programskog budžeta i izveštaja o učinku programa kao i da koriste programski budžet kao alat za bolje upravljanje resursima i učinkom.
Ciljna grupa: Rukovodioci unutrašnjih jedinica koji se bave poslovima planiranja i praćenja i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Realizator: Milesa Marjanović, Miroslav Bunčić, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:15-15:30 časova 
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Vidosava Veličković, vidosava.velickovic@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Primena propisa

25 - 26. septembar 2019. godine. VEŠTINE KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNOG PONAŠANjA INSPEKTORA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje komunikacijskih veština neophodnih za uspešno vršenje inspekcijskog nadzora i sticanje znanja i uvida u vezi sa etičnim postupanjem prilikom nadzora.
Ciljna grupa: Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora, rukovodioci inspekcija i zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore.
Realizator: Vesna Savić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 -15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar, Leskovac  
Koordinator: Dragana Vodogaz, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 20.09.2019 godine ili do popune.

Informaciono komunikacione veštine

26 - 27. septembar 2019. godine, PREZENTACIJE
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj:
Osposobljavanje zaposlenih za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Jovan Aleksić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kruševac
Koordinator: Božidar Fekonja, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

Razvoj digitalnih kompetencija

26 - 27. septembar 2019. godine, TABELARNE KALKULACIJE
OPŠTI PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Osposobljavanje zaposlenih za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona u programu MS Excel.
Ciljna grupa: Svi zaposleni.
Realizator: Siniša Barjaktarević i Lidija Martinović, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Regionalni centar Kanjiža
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

27. septembar 2019. godine, ULOGA JEDINICA ZA KADROVE U ORIJENTACIJI SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU PO PREUZIMANjU DUŽNOSTI
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje osnovnih znanja i razmena mišljenja u vezi sa procedurama orijentacije službenika na položaju.
Ciljna grupa: Sekretari ministarstava, rukovodioci organizacionih jedinica za upravljanje ljudskim resursima i zaposleni u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima.
Realizator: Ivica Lazović, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sprat II, sala 233
Koordinator: Božidar Fekonja, bozidar.fekonja@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

Uvodni program za službenike sa stečenim srednjim obrazovanjem

30. septembar 2019. godine, OSNOVI SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOG UREĐENjA
UVODNI PROGRAM OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje znanja o osnovama sistema državne uprave i ustavnog uređenja koja su potrebna za pripremu za polaganje državnog stručnog ispita.
Ciljna grupa: službenici koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita ( službenici koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vreme ili se nalaze na probnom radu, pripravnici).
Realizator:
Vesna Stojanović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 273 
Koordinator:
Sanja Stanojević, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

Primena propisa

30. septembar - 1. oktobar 2019. godine. VEŠTINA KOMUNIKACIJE I PROFESIONALNOG PONAŠANjA INSPEKTORA
OPŠTI PROGRAM OBUKE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Cilj: Unapređenje komunikacijskih veština neophodnih za uspešno vršenje inspekcijskog nadzora i sticanje znanja i uvida u vezi sa etičnim postupanjem prilikom nadzora.
Ciljna grupa: Službenici u JLS koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora, službenici koji su ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora, rukovodioci inspekcija i zaposleni koji pripremaju ispit za inspektore.
Realizator: Vesna Savić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Biznis inovacioni centar, Trg Topolivaca 4, Kragujevac 
Koordinator: Bobana Vučić, bobanavucic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

30. septembar 2019. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
PROGRAM KONTINUIRANOG STRUČNOG USAVRŠAVANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA
Cilj: Sticanje osnovnih znanja polaznika iz oblasti rodne ravnopravnosti i unapređenje primene Zakona.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Realizator: Ljiljana Bekčić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu
Vreme održavanja: 08:00 - 15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija, istočni ulaz, sala 274, sprat 2
Koordinator: Jovana Važić, jovana.vazic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 23.09.2019 godine ili do popune.

pretraga
kalendar