Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Prijava na obuke u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj
: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu
Koordinator: Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Nakon prijave korisnici će najkasnije u roku od 10 dana dobiti korisničko ime i lozinku za pristup na mejl koji su ostavili u prijavi.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 31.12.2018 godine ili do popune.

Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2018. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2018. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu maj-novembar 2018. godine), Služba za upravljanje kadrovima raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 5. februara 2018. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Nacionalna akademija za javnu upravu će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova.
Kandidati se na osnovu samoprocene nivoa znanja prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno vreme koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija.
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po dva sata tokom dva semestra (maj-novembar 2018)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Nacionalna akademija za javnu upravu postigne dogovor o saradnji
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Deo aplikacije koji se odnosi na opis radnog mesta i motivaciju za učenjem francuskog jezika neophodno je popuniti na francuskom jeziku. Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Nacionalna akademija za javnu upravu prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Nacionalna akademija za javnu upravu izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Nacionalne akademije za javnu upravu i OIF, će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog jezika biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura (u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS) za učešće u grupnim kursevima, instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da tom prilikom dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika".

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:
Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

 

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

20-21. avgust 2018. godine, PLANIRANjE, IZRADA I PRIMENA PROPISA
Cilj:
Seminar se održava u cilju unapređenja znanja i veština polaznika za aktivno učešće u procesu izrade nacrta propisa.
Ciljna grupa:
Državni službenici kojiučestvuju u izradi nacrta propisa.
Predavač:
Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Borba protiv korupcije

24. avgust 2018. godine, ZAŠTITA UZBUNjIVAČA - OSNOVNA OBUKA
Cilj:
upoznavanje državnih službenika sa pojmom uzbunjivanja, vrstama uzbunjivanja, uslovima pod kojima se uzbunjivanje može vršiti, uslovima i postupkom zaštite uzbunjivača, odnosno lica koja saglasno Zakonu u zaštiti uzbunjivača uživa zaštitu kao uzbunjivač, kao i ostalim pravima koja proističu iz Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Ciljna grupa:
svi državni službenici.
Predavač:
Marijana Šarac, Prekršajni sud u Beogradu
Vreme održavanja:
08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator: Radmila Tomović, radmila.tomovoic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 22.08.2018 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

24. avgust 2018. godine, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI POPUNjENA GRUPA
Cilj:
Podizanje kapaciteta državnih službenika za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima obrade podataka o ličnosti.
Predavač: Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Siniša Barjaktarević, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Poslovna komunikacija

27. avgust 2018. godine, PISANA KOMUNIKACIJA U ADMINISTRACIJI POPUNjENA GRUPA
Cilj obuke:
Unapređenje jezičke kulture državnih službenika.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Predavač:
Ružica Farmakovski, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

29. avgust 2018. godine, IZVRŠAVANjE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA
Cilj:
jačanje kapaciteta državnih službenika i državnih organa za efiksnije izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava i doprinos većoj usklađenosti domaće prakse i domaćih propisa sa evropskim standardima u oblasti ljudskih prava.
Ciljna grupa:
državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i normativnim poslovima, pre svega iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
Predavač:
dr Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova
Vreme održavanja: 08:30 - 14:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sprat II, sala 274
Koordinator:
Aleksandra Majkić, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Organizator:
Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.08.2018 godine ili do popune.

Lični razvoj zaposlenih

30. avgust 2018. godine, SAMOPROCENA INDIVIDUALNIH POTENCIJALA ZA RAZVOJ POPUNjENA GRUPA
Cilj obuke: Omogućiti polaznicima bolje razumevanje sopstvene ličnosti na temelju samoprocene i shvatanja uloga i ponašanja koje pojedinci zauzimaju u timu i organizaicji. 
Ciljna grupa: Rukovodioci i državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama organa državne uprave na poslovima razvoja ljudskih resursa, kao i drugi državni službenici.
Predavač:
Tatjana Dragosavac, NLP trener i kouč
Vreme održavanja: 08:30 - 15:30 časova
Mesto održavanja:
Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 273
Koordinator:
Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Organizator: Nacionalna akademija za javnu upravu

Vidi Program

pretraga
kalendar