Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

obuke po temama

Strani jezik

FRANCUSKI JEZIK U 2017. GODINI
Srbija je višegodišnji korisnik Programa „Francuski jezik u diplomatiji i javnoj upravi", koji finansira Međunarodna organizacija Frankofonije (OIF). Na osnovu potpisanog Memoranduma o strateškom partnerstvu zemalja partnera sa OIF za period 2016 - 2018. godina, a u svrhu pripreme Nacionalnog plana učenja za 2017. godinu, kao i radi organizacije kurseva francuskog jezika (u periodu februar-novembar 2017. godine), Služba raspisuje poziv kako bi državni službenici iz državnih organa koji se bave poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija, elektronskim putem aplicirali za učešće u Programu učenja francuskog jezika, najkasnije do 8.11.2016. godine. Listu prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uslove prijave, potvrđenih od strane kontakt-osoba organa u kojima su zaposleni, Služba će proslediti OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije i narednim prijavnim koracima prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaveštavani.

Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za kurs izborom iz padajućeg menija u prijavi.
Ciljna grupa: Državni službenici koji obavljaju poslove međunarodne saradnje i evropskih integracija
Vreme održavanja: Dva puta nedeljno po sat i po tokom dva semestra (februar-novembar 2017)
Mesto održavanja: Prostorije organa državne uprave sa kojima Služba za upravljanje kadrovima ima dogovor o saradnji
Koordinator: Ivana Slović, ivana.novovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova

Način prijave: Zainteresovani kandidati elektronski se prijavljuju, popunjavanjem aplikacije, klikom na «prijavi se». Nakon uspešne prijave, kandidat je obavezan da klikne na link Odštampajte svoje odgovore kako bi odštampao popunjen formular. Nakon potpisa rukovodioca na formularu, kandidat dostavlja formular kontakt-osobi u svom organu. Koraci nakon elektronske prijave:
1. Služba prosleđuje uredne elektronske prijave kandidata OIF radi selekcije, a o rezultatima selekcije Služba izveštava kandidate.
2. Kandidati čije prijave budu prihvaćene od strane Službe za upravljanje kadrovima i OIF, bivaju testirani od strane Francuskog instituta u Srbiji. Prema procenjenom znanju kandidati će biti razvrstani na odgovarajući nivo učenja, a o terminu pohađanja kursa biće naknadno obavešteni.
3. Kandidati koji budu primljeni na kurs francuskog biće u obavezi da radi upisa izvrše uplatu na ime participacije u finansiranju u iznosu od 145 eura za učešće u grupnim kursevima u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS instituciji koja će realizovati kurseve, kao i da dostave popunjenu izjavu o saglasnosti sa „Uslovima o pohađanju kursa francuskog jezika" na adresu Službe za upravljanje kadrovima (o čemu će takođe naknadno biti obavešteni).

U NASTAVKU SU NAVEDENI NIVOI KURSEVA ZA KOJE JE OTVORENA PRIJAVA:

Nivo A2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja polaznika za razmenu direktnih, svedenih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

Nivo B1
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za jednostavno sporazumevanje u vezi sa poznatim stvarima, kao i iskustvima, stavovima, očekivanjima i ciljevima na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

Nivo B2
Kurs se organizuje s ciljem osposobljavanja za samostalno, jasno i potpuno izražavanje o velikom broju tema iz profesionalnog i društvenog života na francuskom jeziku. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi.

Nivo C1
Kurs se organizuje s ciljem unapređenja sposobnosti razumevanja sadržaja na francuskom jeziku i jasnog izražavanja u oblasti evropskih integracija, kao i obrazlaganja stavova i planova. Kandidati se na osnovu samoprocene prijavljuju za ovaj nivo izborom iz padajućeg menija u prijavi

 

Strani jezik

APRIL - DECEMBAR 2017. godine, KURS ENGLESKOG JEZIKA
Kurs ima za cilj da omogući polaznicima da unaprede znanje i sposobnost komunikacije na engleskom jeziku u domenu evropskih integracija i međunarodne saradnje. Kursevi će se realizovati na nivoima B1 i B2 u skladu sa Zajedničkim evropskim jezičkim okvirom. Takođe se organizuje specijalistički kurs engleskog jezika za dodatnih sto državnih službenika iz organa državne uprave. Kurs je namenjen polaznicima na C nivou znanja jezika i obuhvata tri modula: Effective Speaking, Effective Writing i Effective Negotiating. Prvi modul - Effective Speaking obuhvata definisanje tema za usmeno prezentovanje; fokus na organizaciji sadržaja; organizaciju vremena; osnove javnog nastupa (držanje, artikulacija, kontakt sa publikom, i sl); korišćenja pomagala pri usmenoj prezentaciji; powerpoint. Drugi modul - Effective Writing obuhvata razvoj stilova i registra (formalni i neformalni); različite žanrove u formalnoj pismenoj komunikaciji; organizaciju i koherenciju teksta; vokabular. Treći modul - Effective Negotiating podrazumeva organizaciju argumentativnog diskursa; debatu.

Ciljna grupa: Kurs je namenjen prevashodno državnim službenicima zaposlenim na neodređeno radno vreme, koji su angažovani u pregovaračkim grupama za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i državnim službenicima koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja projekata, harmonizacije propisa i poslovima bilateralne i multilateralne saradnje i kojima je u opisu posla naznačeno da obavLjaju navedene poslove.

Predavač/i: Nastavu će izvoditi profesori Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta, kao i izvorni govornici engleskog jezika Testiranje: Pre početka kursa, radi formiranja grupa, državne službenike će testirati profesori sa Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta. Ulazno testiranje će se obaviti 1. aprila 2017. godine, o tačnom vremenu i mestu testiranja, polaznici će biti naknadno obaveštani. Na osnovu pokazanog znanja obaviće se rangiranje i razvrstavanje polaznika u ujednačene grupe. Prednost će imati polaznici koji na ulaznom testu ostvare veći broj poena. Raspored grupa za učesnike programa biće naknadno objavljen.

Vreme održavanja: Nastava za klasičan kurs jezika će biti organizovana dva puta nedeljno u trajanju od po sat i po, i to od 7.30 do 9.00 i od 15.00 do 16.30 u skladu sa raspoloživim terminima za svaki nivo. Nastava za specijalistički kurs će biti organizovana jedanput nedeljno u trajanju od 135 minuta, od 15.00 do 17.15.

Mesto održavanja: Služba za upravljanje kadrovima, Palata Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočni ulaz

Koordinator: Snežana Abramović, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Organizator: Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

Napomena: Neophodno je da potpisan obrazac “Uslovi za pohađanje kursa engleskog jezika“ ponesete sa sobom na dan testiranja.

Tekst poziva za kurs engleskog jezika možete preuzeti na linku.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 30.03.2017 godine

Inspekcijski nadzor

ONLINE OBUKA - OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I OSNOVI UPRAVNIH SPOROVA
Cilj
: pružanje podrške i obezbeđivanje sistemskog pristupa u proširivanju profesionalnih kapaciteta i unapređenju znanja inspektora u vezi sa inovacijama u upravnom postupanju koje su uvedene novim Zakonom o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“
Koordinator: jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Uvodni program opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih (2017)

ONLINE OBUKA - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Cilj:
pružanje podrške pripravnicima i novozaposlenim državnim službenicima u pripremanju i uspešnom polaganju državnog stručnog ispita iz oblasti upravnog postupanja prema Zakonu o opštem upravnom postupku, korišćenjem MOODLE e-learning platforme
Ciljna grupa: pripravnici i novozaposleni koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i projekat „Podrška sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku u RS“
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Detaljnije informacije o kursu možete pronaći na linku.

Program obuke za državne službenike koji se pripremaju za obavljanje poslova na rukovodećim radnim mestima

 

13. oktobar-26. decembar 2017. godine, PROGRAM OBUKE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJI SE PRIPREMAJU ZA OBAVLjANjE POSLOVA NA RUKOVODEĆIM RADNIM MESTIMA "RUKOVODILAC PO PRVI PUT" OKTOBAR-DECEMBAR 2017.

Program uključuje seminare i dodatne programske aktivnosti (samoprocenu individualnih potencijala za razvoj, izradu ličnog plana razvoja, mentorstvo i koučing) i Završnu svečanost.
Seminari su:
Moderan koncept upravljanja i razvoja ljudskih resursa 13.10; Veštine komunikacije i rešavanja konflikata 19-20.10; Upravljanje timom 2.11; Donošenje odluka 9.11; Upravljanje zakonodavnim procesom 10.11; Upravljanje vremenom i vođenje sastanaka 15.11; Javni nastup i veštine prezentacije 30.11; Osnove ciklusa upravljanja javnim politikama 7.12; Etika  i integritet 8.12;
Aktivnosti dodatne podrške ličnom razvoju (opciono) su:

Mentorstvo (Izrada mentorskog rada uz podršku mentora radi produbljivanja znanja u odabranoj temi, u oblasti organizacionog upravljanja, upravljanja sredstvima EU, razvoja ljudskih resursa, javnog nastupa i veština prezentacije);Samoprocena individualnih potencijala (onlajn testiranje); Izrada ličnog plana razvoja; i Kočing razgovori. Sve aktivnosti dodatne podrške se posebno, individualno dogovaraju. Završna svečanost 26.12: (Prikaz rezultata, procena efekata Programa, predstavljanje mentorskih radova i dodela sertifikata/potvrda.)                                                                                                 Ciljna grupa: Državni službenici zaposleni na neodređeno, koji su zainteresovani i motivisani da razviju svoje veštine rukovođenja, da rade na ličnom razvoju i koji su istovremeno prepoznati od strane neposrednih rukovodilaca kao i na nivou organa iz kojeg dolaze kao službenici u čiji razvoj karijere je potrebno ulagati, imajući u vidu njihove rezultate rada, potrebe posla kao i organizacione promene.
Vreme održavanja: oktobar - decembar 2017. godine
Mesto održavanja: Palata "Srbija", istočni učaz, II sprat
Koordinator: Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima i GIZ projekat

 

Strani jezik

15.11. 2017- 2.3.2018, POČETNI KURS NEMAČKOG JEZIKA, A1-1

Cilj: Osposobljavanje polaznika za vođenje najosnovnije komunikacije na nemačkom jeziku.
Ciljna grupa:
Državni službenici koji rade na poslovima međunarodne saradnje i evropskih integracija. Kurs je priređen (samo) za polaznike koji nikada ranije nisu učili nemački jezik. Neophodno je redovno pohađanje kursa. Stoga ciljnu grupu čine oni polaznici koji su u prilici da redovno pohađaju časove uprkos poslovnim obavezama.
Predavač:
Lana Kabić, Gete institut.
Vreme održavanja:
u periodu od 15.11. 2017. do 2.3.2018, u terminu 07:30-9:00č, sredom i petkom.
Mesto održavanja:
Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 272
Koordinator:
Nataša Živojinović, 011/301-4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima
u saradnji sa Gete institutom.

 

 

 

 

Javne finansije

16-17. novembar 2017. godine, FINANSIJSKO UPRAVLjANjE I KONTROLA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština učesnika u oblasti finansijskog upravljanja u javnom sektoru, planiranja i pripreme budžeta, kontrole i izveštavanja o ostvarenju budžeta.
Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, interni revizori, kao i državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
Predavači:. prof. dr Vladimir Poznanić, dr Danica Leko, doc. dr Danica Rajin i Ana Vjetrov, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole -FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Vidi Program

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

20-21. novembar 2017. godine, PRIMENA GRAMATIČKIH, STILSKIH I PRAVOPISNIH PRAVILA U IZRADI PROPISA
Cilj: Upoznavanje sa jezičkim nomotehničkim pravilima.
Ciljna grupa: Državni službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa
.
Predavač:
Bedrija Arsić, Republički sekretarijat za zakonodavstvo
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz

Koordinator: Jelena Đorđević, 011-301-4237
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Upravljanje zakonodavnim procesom i upravni akti

20-21. novembar 2017. godine, OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanje u upravnim stvarima
Ciljna grupa: Državni službenici koji vode upravni postupak do donošenja rešenja ili imaju ovlašćenja za rešavanje u upravnom postupku
Predavač:
Jasna Cvijetić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Violeta Petronijević Mišić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima

 

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

 22. novembar 2017. godine, PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA
Cilj:
Upoznavanje polaznika sa pravima pripadnika nacionalnih manjina, koja su garantovana pozitivno pravnim propisima, informisanje o načinu i zaštiti manjinskih prava, sticanje znanja o nadležnim organima koji se time bave, sticanje znanja o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, upoznavanje sa obavezama koje Republika Srbija treba da preduzme na putu evropskih integracija a tiču se prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i podizanje svesti o postojanju nacionalnih manjina i njihovim pravima kod državnih službenika.
Ciljna grupa:
Svi državni službenici.
Predavač:
Ljiljana Bekčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata
,,Srbija, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic
@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 21.11.2017 godine ili do popune.

Javne finansije

23-24. novembar 2017. godine, INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU
Cilj:
Unapređenje znanja i veština učesnika u razumevanju ciljeva, zadataka i značaja interne revizije u javnom sektoru, odnosa interne i eksterne revizije u javnom sektoru i procesa prikupljanja revizorskih dokaza.
Ciljna grupa: Interni revizori, svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, kao i državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima.
Predavači:. prof. dr Vladimir Poznanić, dr Danica Leko, doc. dr Danica Rajin i Ana Vjetrov, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Vidi Program

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

 24. novembar 2017. godine, ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Cilj: Upoznavanje polaznika sa antidiskriminacionim zakonodavstvom, odredbama Zakona o zabrani diskriminacije, pravima i obavezama koje iz njega proističu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i njegovim nadležnostima, kao i razvijanje sposobnosti prepoznavanja diskriminacije i pravilnog reagovanja u slučajevima diskriminatornog postupanja.
Ciljna grupa: Svi državni službenici.
Predavač: Tijana Milošević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

Vidi Program

Inspekcijski nadzor

28-29. novembar 2017.godine, KA EFIKASNIJIM INSPEKCIJAMA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština inspektora potrebnih za efikasno i efektivno vršenje inspekcijskog nadzora
Ciljna grupa: Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji imaju više od sedam godina iskustva u vršenju inspekcijskog nadzora
Predavač: Olivera Topalov, Ministarstvo zaštite životne sredine
Vreme održavanja: 08:00-15:00
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, II sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

28. novembar 2017. godine, PRAĆENjE PROJEKATA FINANSIRANIH IZ POMOĆI EU U OKVIRU IPA II PREKOGRANIČNE I TRANSNACIONALNE SARADNjE
Cilj:
Upoznavanje zaposlenih u operativnoj, upravljačkoj strukturi i zaposlenih u zajedničkim tehničkim sekretarijatima sa koji rade na poslovima praćenja projekata finansiranih iz programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa procedurom o načinu rada i obavljanju poslova, kao i pravilima za sprovođenje postupka praćenja projekata i relevantnih dokumenata, ulogama, zadacima, dinamikom obavljanja posla i izradom izveštaja o praćenju projekata finansiranih pomoći EU u okviru IPA II prekogranične i transnacionalne saradnje
Ciljna grupa: Državni službenici zaposlenih u operativnoj, upravljačkoj strukturi i zaposlenih u zajedničkim tehničkim sekretarijatima programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji rade na poslovima praćenja projekata
Predavač:
Kristina Ašković, Ministarstvo za evropske integracije; Natalija Matunović Milošević, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator:
Služba za upravljanje kadrovima

 

Koheziona politika eu

30. novembar 2017. godine UVOD U KOHEZIONU POLITIKU EU
Cilj:
Upoznati polaznike sa ciljevima, osnovnim načelima, instrumentima i zahtevima kohezione politike EU.
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.11.2017 godine ili do popune.

Koheziona politika eu

01. decembar 2017. godine PLANIRANjE I PROGRAMIRANjE ZA POTREBE KOHEZIONE POLITIKE EU
Cilj:
Razumevanje ukupnog strateškog konteksta u kome se odvija proces programiranja od strane zaposlenih koji učestvuju u procesu i sticanje metodoloških veština potrebnih za pripremu programskih dokumenata. Ciljna grupa: Državni službenici koji rade na poslovima programiranja i sprovođenja programa iz sredstava EU fondova u organima javne uprave; državni službenici odgovorni za javne nabavke, državnu pomoć i statistiku. U skladu sa potrebama i predstavnici partnera i potencijalnih korisnika.
Predavači: Nevena Marčeta i Valentina Vidović, Ministarstvo za evropske integracije
Vreme održavanja: 08:00-15:30 časova
Mesto održavanja: Palata Srbija,istočni ulaz, II sprat
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.11.2017 godine ili do popune.

Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

01. decembar 2017. godine, ANTI-STRES RADIONICA

Cilj: Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavač: Nada Marković, Ministarstvo zdravlja
Vreme održavanja: 09:00-12:00 
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 223
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

Upravljanje ljudskim resursima

01. decembar 2017. godine, ANALIZA POSLA
Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i razvoja veština za sporovođenje analize posla, izrada opisa radnih mesta i razvrstavanje radnih mesta.
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i državnim službenicima koji rade na poslovima analitičara radnih mesta
Predavač: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrvima
Mesto održavanja: Palata Srbija, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.11.2017 godine ili do popune.

Bezbednost, zaštita i zdravlje na radu

04. decembar 2017. godine, ANTI-STRES RADIONICA

Cilj: Ovladavanje tehnikama koje omogućavaju relativno brzo poboljšavanje fizičkog, mentalnog i emocionalnog stanja.
Ciljna grupa: Svi zainteresovani državni službenici.
Predavač: Nada Marković, Ministarstvo zdravlja
Vreme održavanja: 09:00-12:00
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 223
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

Upravljanje ljudskim resursima

04. decembar 2017. godine, PLANIRANjE POTREBA ZA KADROVIMA
Obuka se održava u cilju unapređenja znanja i razvoja veština za planiranje poreba za kadrovima
Ciljna grupa: Seminar je namenjen rukovodiocima u organima državne uprave i državnim službenicima koji rade na poslovima analitičara radnih mesta, kao i državni službenici koji učestvuju u kadrovskom planiranju
Predavač: Milica Bukvić i Ksenija Berić, Služba za upravljanje kadrvima
Mesto održavanja: Palata Srbija, drugi sprat, sala 274
Koordinator: Jelena Đorđević, tel: 311-39-43
Organizatori: Služba za upravljanje kadrovima

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 27.11.2017 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

5. decembar 2017. godine, METODE ODABIRA KADROVA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika za primenu savremenih metoda odabira kadrova
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama i oni koji učestvuju u radu konkursnih komisija, kao i ostali državni službenici
Predavač:
Aleksandra Stanković i Sanja Leverda, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

 

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 29.11.2017 godine ili do popune.

Zaštita ljudskih prava i tajnosti podataka

06. decembar 2017. godine, RODNA RAVNOPRAVNOST I RODNO ZASNOVANO NASILjE

Cilj: Sticanje osnovnih znanja u oblasti rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.
Ciljna grupa: Zaposleni/ne i zvaničnici/ce u organima javne vlasti.
Predavač: Biljana Stojković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 04.12.2017 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

8. decembar 2017. godine, VOĐENjE CENTRALNE KADROVSKE EVIDENCIJE
Cilj:
Osposobljavanje za samostalni rad na ažuriranju podataka u programskoj aplikaciji na informatičkoj bazi podataka Centralne kadrovske evidencije
Ciljna grupa: Državni službenici koji rade u kadrovskim jedinicama, posebno administratorima informacionog sistema za upravljanje kadrovima
Predavač:
Milan Radaković, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 01.12.2017 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

12. decembar 2017. godine, SPROVOĐENjE UGOVORA: ULOGA MENADžERA PROJEKTA
Cilj: Upoznavanje državnih službenika sa osnovnim veštinama upravljanja projektima u okviru sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU.
Ciljna grupa: Menadžeri IPA projekata i njihovi rukovodioci.
Predavač: Jelena Mujčinović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

 

    

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 07.12.2017 godine ili do popune.

Upravljanje finansijskom pomoći evropske unije

13-14. decembar 2017. godine, HORIZONTALNA PITANjA ZA NOSIOCE HORIZONTALNIH FUNKCIJA

Cilj: Upoznavanje nosioca horizontalnih funkcija (upravljanje ljudskim resursima, interna kontrola, supervizija i izjave o upravljanju i upravljanje rizicima) u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU sa horizontalnim procedurama i njihovim izmenama.
Ciljna grupa: Nosioci horizontalnih funkcija u IPA telima, interni revizori tela određenih za upravljanje programima pretpristupne pomoći i revizori Revizorskog tela.
Predavač: Spomenka Vircburger i Ivana Urošević, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata ,,Srbija“, istočni ulaz, sala 273
Koordinator: Svetlana Urošević, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima.

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 11.12.2017 godine ili do popune.

Upravljanje ljudskim resursima

13. decembar 2017. godine, OCENjIVANjE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Cilj:
Unapređenje znanja i veština državnih službenika u vezi sa planiranjem i sprovođenjem postupka ocenjivanja
Ciljna grupa: Rukovodioci u organima državne uprave kao i drugi državni službenici
Predavač:
Svetlana Tomić, Služba za upravljanje kadrovima
Vreme održavanja: 08:00-15:30
Mesto održavanja: Palata Srbije, istočni ulaz, sala 274
Koordinator: Goran Tijanić, 011/ 301 4236
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 06.12.2017 godine ili do popune.

Javne finansije

15. decembar 2017. godine, UPRAVLjANjE RIZICIMA U JAVNOM SEKTORU
Cilj:
Unapređenje znanja i veština učesnika u prepoznavanju mogućih uzroka nastanka spoljnih i unutrašnjih faktora rizika i osposobljavanje učesnika za upravljanje rizicima u javnom sektoru.
Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica, državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima, kao i interni revizori.
Predavači: prof. dr Vladimir Poznanić, doc. dr Miloš Erić, doc. dr Goran Radosavljević, doc. dr Katarina Stanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 07.12.2017 godine ili do popune.

Javne finansije

21. decembar 2017. godine, PROGRAMSKO BUDžETIRANjE
Cilj:
Unapređenje znanja i veština učesnika u oblasti razvoja indikatora u programskom budžetu i ospobljavanje učesnika za učešće u razvoju i razumevanje strukturnih specifičnosti intersektorskog programskog budžeta.
Ciljna grupa: Svi rukovodioci užih unutrašnjih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, praćenja i pripreme i izvršenja budžeta.
Predavači: doc. dr Goran Radosavljević, prof. dr Milica Bisić, doc. dr Mihajlo Babin, prof. dr Goran Pitić, doc. dr Miloš Erić i doc. dr Katarina Stanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, kao i budžetski analitičari, Sektor za budžet, Ministarstvo finansija
Vreme održavanja: 08:30-15:30
Mesto održavanja: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Bulevar Zorana Đinđića 44, Sala S1
Koordinator: Snežana Abramović, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Organizator: Služba za upravljanje kadrovima uz podršku projekta Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem univerzitetskih kurikuluma iz FINAnsijskog menadžmenta, računovodstva i Kontrole - FINAK (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Vidi Program

Prijavi se - Poslednji dan za prijavljivanje 14.12.2017 godine ili do popune.

pretraga
kalendar