Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Delokrug rada


Visoki službenički savet propisima koji važe za organe državne uprave i službe Vlade određuje kakve se stručne osposobljenosti, znanja i veštine ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere, propisuje merila za izbor na radna mesta, donosi kodeks ponašanja državnih službenika.
Visoki službenički savet odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika koji rukovode državnim organima i vodi disciplinski postupak protiv državnih službenika koje je na položaj postavila Vlada.

***

(Izvod iz Zakona o državnim službenicima)

III. VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

Nadležnost Visokog službeničkog saveta


Član 164.Izvod iz Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009)

 

 

***


9. Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju


Član 120.

 

Disciplinski postupak protiv državnog službenika koga je na položaj postavila Vlada vodi Visoki službenički savet, a protiv državnog službenika koga je na položaj postavio drugi državni organ ili telo telo određeno njegovim aktima.

 

Protiv državnog službenika koga je na položaj postavila Vlada disciplinski postupak se pokreće na predlog rukovodioca, a kad državni službenik rukovodi državnim organom na predlog Vlade.

 

Protiv rešenja kojim je državnom službeniku na položaju izrečena disciplinska kazna žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

 


***


Glava dvanaesta

 

ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 


I. OVLAŠĆENJE ZA ODLUČIVANJE

 

 

Odlučivanje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom

 


Član 141.

 

Ako državnim organom rukovodi državni službenik, o njegovim pravima i dužnostima odlučuje Visoki službenički savet kad je državnog službenika postavila Vlada ako ovim zakonom nije drukčije određeno, odnosno telo koje odredi državni organ ili telo nadležno za postavljenje državnog službenika.

Protiv rešenja kojim se odlučuje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.


***

 

III. VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 


Nadležnost Visokog službeničkog saveta

 

Član 164.

 

Osniva se Visoki službenički savet.

 

Propisima koji važe za organe državne uprave i službe Vlade, Visoki službenički savet određuje kakve se stručne osposobljenosti, znanja i veštine ocenjuju u izbornom postupku i način njihove provere, propisuje merila za izbor na radna mesta, donosi kodeks ponašanja državnih službenika i vrši druge poslove određene ovim zakonom.

Propisi Visokog službeničkog saveta objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Visoki službenički savet je samostalan u radu i donosi poslovnik o svome radu.

 


Imenovanje i sastav Visokog službeničkog saveta

 

Član 165.

 

Visoki službenički savet ima jedanaest članova, koje imenuje Vlada na šest godina.

Pet članova imenuju se među stručnjacima iz oblasti značajnih za rad državne uprave, na predlog predsednika Vlade.

Ostalih šest članova imenuju se među državnim službenicima koje na položaj postavlja Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave.

Članovi Visokog službeničkog saveta biraju između sebe predsednika Visokog službeničkog saveta, tajnim glasanjem.

 

 

 

Zabrane i ograničenja za imenovanje u Visoki službenički savet

 

Član 166.

 

Funkcioneri u državnim organima ne mogu da budu imenovani u Visoki službenički savet.

Isto lice može da bude imenovano u Visoki službenički savet najviše dva puta.

 

 

Donošenje odluka. Naknade članovima. Pečat

 


Član 167.

 

Visoki službenički savet odluke donosi većinom glasova svih svojih članova.

Predsedniku i članovima Visokog službeničkog saveta pripada naknada za rad, prema merilima određenim aktom Vlade.

Visoki službenički savet ima svoj pečat, prema zakonu kojim se uređuje pečat državnih organa.

 

 

Prestanak dužnosti u Visokom službeničkom savetu

 


Član 168.

 

Dužnost člana Visokog službeničkog saveta prestaje kad protekne vreme na koje je imenovan, ako podnese pismenu ostavku, navršenjem radnog veka ili razrešenjem.

Umesto člana Visokog službeničkog saveta kome je dužnost prestala pre vremena imenuje se novi, do okončanja mandata Visokog službeničkog saveta.

 

Razrešenje iz Visokog službeničkog saveta

 


Član 169.

 

Član Visokog službeničkog saveta razrešava se ako nesavesno vrši svoje dužnosti ili ako je osuđen na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti u Visokom službeničkom savetu.

Član Visokog službeničkog saveta koji je imenovan među državnim službenicima razrešava se i ako mu prestane rad na položaju ili mu konačnim rešenjem bude izrečena disciplinska kazna.

Protiv rešenja o razrešenju žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor.

 

 

pretraga
kalendar