Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Iz prakse

Izveštaj o radu Žalbene komisije Vlade

 

(za period od 01. septembra 2006. do 01. septembra 2007. godine)

PRAVNI OSNOV ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

Pravni osnov da Žalbena komisija Vlade o svome radu podnese izveštaj Vladi sadržan je u odredbi člana 149. Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik», br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), kojom je propisano da Žalbene komisije najmanje jednom godišnje podnose izveštaje o svom radu državnim organima i telima nadležnim za imenovanje članova žalbenih komisija.

NADLEŽNOST ŽALBENE KOMISIJE VLADE

Prema Zakonu o državnim službenicima: državni službenik ima pravo žalbe na rešenje kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima, ako žalba tim zakonom nije izričito isključena (član 16. stav 1); žalbene komisije odlučuju o žalbama državnih službenika na rešenja kojima se u upravnom postupku odlučuje o njihovim pravima i dužnostima i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa (član 142. stav 1); o žalbama državnih službenika iz organa državne uprave, službi Vlade i Republičkog javnog pravobranilaštva  odlučuje Žalbena komisija Vlade (član 144. stav 1); upravni inspektor može žalbenim komisijama predložiti da po osnovu službenog nadzora ponište ili ukinu nezakonita konačna rešenja kojima je odlučeno o nekom pravu ili dužnosti državnog službenika (član 175. stav 3), stim što o poništaju ili ukidanju nezakonitog konačnog rešenja kojima je odlučeno o nekom pravu ili dužnosti državnog službenika iz organa državne uprave, službi Vlade i Republičkog javnog pravobranilaštva odlučuje Žalbena komisija Vlade.
Dakle, prema formalnom osnovu koji proizilazi iz navedenih odredaba žalbe komisije Vlade nadležna je da odlučuje o žalbama državnih službenika iz 22 Ministarstva sa organima uprave u sastavu, 20 posebnih organizacija, 12 službi Vlade, 29 upravnih okruga (na kojese, saglasno članu 41. stav 4. Zakona o državnoj upravi – «Službeni glasnik RS», broj 79/05, primenjuju propisi o državnoj upravi) i Republičkom javnom pravobranilaštvu, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa u njima.
Iz navedenog proizilazi da nadležnost Žalbene komisije Vlade za odlučivanje o žalbama državnih službenika obuhvata okvirno oko 70.000 državnih službenika u navedenim organima.

Međutim, treba imati u vidu to da formalni razlozi sadržani u odredbama važećih propisa i faktički razlozi koji se odnose na njihovu primenu utiču na stvarni domašaj nadležnosti Žalbene komisije Vlade i uslovljavaju to da se njene nadležnosti – u pogledu broja državnih službenika o čijim žalbama je ova komisija nadležna da odlučuje smanjuje.
Tako nadležnost Žalbene komisije Vlade nije obuhvatila određeni broj državnih službenika  na koje se primenjuju propisi o vojsci i odbrani, inostranim poslovima, carini i delimično policiji.

BROJ ČLANOVA I STRUKTURA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

Prema Zakonu o državnim službenicima: članove Žalbene komisije Vlade i, među njima, predsednika žalbene komisije imenuje Vlada među državnim službenicima  koji su diplomirani pravnici sa najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, na predlog rukovodioca Službe za upravljanje kadrovima, koji je pri predlaganju kandidata dužan da vodi računa o njihovom poznavanju propisa o radu u državnoj upravi i o upravnom postupku (član 150).
Vlada je na sednici od 12. juna 2006. godine donela rešenje o imenovanju članova Žalbene komisije Vlade, a na sednici od 20. jula 2006. godine imenovan je i predsednik Žalbene komisije vlade.

Status

Broj

Organ/služba

Radno mesto

 

Državni službenik na
položaju

 

1

 

Predsednik na stalnom radu u
Komisiji

 

Postavljeno lice čije
radno mesto je postal
o položaj

3

Poreska uprava

Pomoćnik direktora

Služba za upravljanje kadrovima

Pomoćnik direktora

Uprava carina

Pomoćnik direktora

Državni službenik na
izvršilačkom radnom
mestu

5

Ministarstvo rada i socijalne
politike

Načelnik odeljenja
- viši savetnik

Ministarstvo rada i socijalne
politike

Načelnik odeljenja
- viši savetnik

Ministarstvo kulture

Načelnik odeljenja
- viši savetnik

Ministarstvo finansija

Načelnik odeljenja
- viši savetnik

Republički sekretarijat za
zakonodavstvo

Načelnik odeljenja
- viši savetnik

ORGANIZOVANJE RADA U ŽALBENOJ KOMISIJI

Žalbena komisija Vlade, saglasno Zakonu o državnim službenicima radi u većima od po tri člana (član 145. stav 1), s tim što su saglasno tom zakonu (član 145. stav 2), u Komisiji na osnovu Poslovnika o radu Žalbene komisije Vlade  obrazovana tri veća, čije članove predsednik Komisije može da menja u zavisnosti od razloga koji se odnose na razloge za izuzeće i posebna znanja i iskustvo članova koji su u vezi sa predmetom odlučivanja.
Saglasno Zakonu o državnim službenicima stručno-tehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju Vladle vrši Služba za upravljanje kadrovima, kod koje se obezbeđuju i sredstva za rad komisije (član 153. stav 1).
Vršenje stručno-tehničkih i administrativnih poslova za Žalbenu komisiju Vlade obezbeđeno je tako što je Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za upravljanje kadrovima obrazovana uža unutrašnja jedinica – Odsek za podršku Žalbenoj komisiji Vlade u okviru Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove. Prema utvrđenom delokrugu navedeni Odsek obavlja sledeće poslove: izrađuje nacrte rešenja Žalbene komisije Vlade; priprema sednice Žalbene komisije Vlade; priprema odgovore na tužbe u sudskom postupku pokrenutom po rešenju Žalbene komisije Vlade; sarađuje sa prvostepenim organom u toku vođenja postupka po žalbi; stara se o doslednoj primeni Poslovnika o radu Žalbene komisije Vlade.

ODLUČIVANJE
A) Po žalbama
Ukupan broj žalbi

Primljeno

Rešeno

Odbačeno

Usvojeno

Odbijeno

U radu

8253

8231

186

515

7530

22

Broj žalbi po organima

Organ

Broj žalbi

1. Ministarstvo finansija

20

2. Ministarstvo finansija- Poreska uprava

4975

3. Ministarstvo finansija- Uprava za trezor

97

4. Ministarstvo finansija- Devizni inspektorat

21

5. Ministarstvo unutrašnjih poslova

571

6. Ministarstvo pravde

5

7. Ministarstvo pravde- Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

431

8. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom

2

9. Ministarstvo vera

1

10. Ministarstvo zadijasporu

4

11.    Ministarstvo    za    državnu    upravu    i    lokalnu samoupravu

2

12. Ministarstvo za kapitalne investicije

26

13. Ministarstvo zdravlja

59

14. Ministarstvo kulture

4

15. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine

18

16. Ministarstvo odbrane

12

17.      Ministarstvo      poljoprivrede.      šumarstva      i vodoprivrede

187

18. Ministarstvo prosvete i sporta

53

19. Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

54

20. Ministarstvo rudarstva i energetike

19

21. Ministarstvo trgovine. turizma i usluta

71

22. Ministarstvo spoljnih poslova

2

23.  Ministarsvo za telekomunikacije i informatičko društvo

1

24. Republički geodetski zavod

1478

25. Republički zavod za statistiku

29

26. Republički hidrometeorološki zavod

47

27. Republički seizmološki zavod

1

28. Republički zavod za informatiku i internet

2

29. Direkcija za železnice

3

30. Direkcija za mere i dragocene metale

16

31. Bezbedonosno informativna agencija

3

32. Agencija za energetsku efikasnost

2

33. Uprava za zajedničke poslove

13

34. Koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju

1

35. Koordinaciono telo za opštine Preševo. Bujanovac i Medveđu

1

36. Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji

1

37. Zlatiborski upravni okrug

1

38. Mačvanski upravni okrug

3

39. Toplički upravni okrug

2

40. Opštinski organ za prekršaje

12

41. Služba za upravljanje kadrovima

2

 

 

UKUPNO:

8253

 
Broj žalbi – po pravima i dužnostima

Pravo/dužnost u vezi sa kojim je odlučivano

Broj žalbi

1. Raspoređivanje

538

2. Raspoređivanje i utvrđivanje koeficijenta

500

3. Učesnika konkursa

33

4. Premeštaj

98

5. Određivanje otpremnine

63

6. Godišnji odmor

29

7. Disciplinska odgovornost

41

8. Dodatak na platu

33

9. Putni troškovi

11

10. Solidarna pomoć

13

11. Jubilarna nagrada

2

12. Prestanak radnog odnosa

57

13. Ćutanje administracije

6

14. Uvećanje po osnovu radnog staža

4

15. Porodiljsko odsustvo

2

16. Neplaćeno odsustvo

3

17. Razrešenje

2

18. Prekovremeni rad

6

19. Beneficirani radni staž

4

20. Stimulativna nagrada

2

21. Invalidska penzija

5

22. Nadoknada za odvojen život

2

23. Isplata zarade po rešenju

8

24. Naknada školarine

3

25. Starosna penzija

9

26. Ocenjivanje

6

27. Državni stručni ispit

4

28. Mirovanje radnog odnosa

1

29. Poništaj nezakonitog akta

2

30. Određivanje koeficijenta-plate

6766

 

 

UKUPNO:

8253

B) Po osnovu službenog nadzora
Ukupan broj predloga

Po
predlogu

Za
Poništaj/ kidanje konačnog akta prvostepenog organa

Primljeno

Rešeno

Odobačeno

Usvojeno

Odbijeno

U
radu

Upravnog inspektora

Ministarstva spoljnih poslova

1

1

/

1

/

/

Upravnog inspektora

Ministarstva poljoprivrede. šumarstva        i vodoprivrede

1

1

1

/

/

/

Broj predloga – po pravima i dužnostima

Pravo/dužnost u vezi sa kojim je odlučivano

Broj predloga

1. Prijem u radni odnos

1

2. Raspoređivanje i utvrđivanje zvanja

1

V) Po žalbama na rešenja doneta u ponovnom postupku
Ukupan broj žalbi

Primljeno

Rešeno

Odbačeno

Usvojeno

Odbijeno

U radu

60

60

5

25

30

/


Broj žalbi po organima

Organ

Broj žalbi

1. Ministarstvo odbrane

2

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova

50

3. Ministarstvo pravde- Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

2

4.      Ministarstvo      poljoprivrede.      šumarstva      i vodoprivrede

2

5. Republički zavod za informatiku i internet

2

6. Uprava za zajedničke poslove

2

 

 

UKUPNO:

60

 

 

Broj žalbi – po pravima i dužnostima

Organ

Broj žalbi

1. Disciplinska odgovornost

2

2. Raspoređivanje

8

3. Koeficijent

20

4. Premeštaj

18

5. Otpremnina

2

6. Nadoknada za odvojen život

2

7. Određivanje koeficijenta-plate

6

8. Putni troškovi

2

 

 

UKUPNO:

60

SPOROVI
Broj podnetih tužbi na rešenja Žalbene komisije Vlade, odnosno pokrenutih sporova i broj dostavljenih odgovora na tužbe

Podnosilac tužbe

Broj tužbi

Broj tužbi
dostavljenih
na odgovor

Broj
dostavljenih odgovora

Državni
službenik/nameštenik

293

293

293

Organ državne uprave

/

/

/

Okončano sporova

Ukupan broj sporova

293

Okončano ukupno

3

1) Odbacivanjem tužbe

/

2) Odbijanjem tužbe kao neosnovane

1

3) Uvažavanjem tužbe

2

U toku

290

PROBLEMI SA KOJIMA SE ŽALBENA KOMISIJA VLADE SUSRETALA U SVOME RADU

Organizacioni problemi

Organizacioni problemi su se, pre svega, u periodu do juna 2007. godine odnosili na nemogućnost iznalaženja adekvatnog smeštaja za Žalbenu komisiju Vlade iz razloga nedovoljno raspoloživih kancelarija koje bi se mogle ustupiti za rad predsednik  i članova Komisije. Stoga je kancelarija obezbeđena uz podršku Generalnog sekretarijata Vlade i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Kadrovski problemi

Služba za upravljanje kadrovima pored toga što vrši stručno-tehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju Vlade istovremeno te poslove vrši i za Visoki službenički savet.
Ta činjenica, kao i okolnost da su i Visoki službenički savet i Žalbena komisija Vlade u prethodnom periodu radili u uslovima koji su nametnuli povećan obim poslova i potrebu njihovog istovremenog obavljanja (uslovljenost  rokovima za sprovođenje konkursa i rokovima za odlučivanje o žalbama) imala je za posledicu to da, i pored prekomernog zalaganja, zaposleni u Službei nisu uvek mogli da se u potpunosti posvete samo vršenju poslova za potrebe Žalbene komisije Vlade, te je  Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za upravljanje kadrovima  ovaj problem prevaziđen kroz adekvatna organizaciona i kadrovska rešenja.

Funkcionalni problemi vezani za rad prvostepenog organa

Efikasan, delotvoran i kvalitetan rad Žalbene komisije Vlade u mnogome zaisi od rada prvostepenog organa, a u izveštajnom periodu bili su prisutni izvesni problemi koji su se odnosili na:

- efikasnost rada prvostepenih organa, a pre svega na blagovremenost dostavljanja žalbe, odnosno izjašnjenja na žalbu; - prepuštanje prvostepenih organa da, saglasno Zakonu o opštem upravnom postupku, odlučuju po izjavljenoj žalbi (utvrde neblagovremenost ili nedopuštenost, a propuste da žalbu odbace; utvrde osnovanost žalbe, odnosno potrebu da se prvostepeno rešenje zameni, a ne usvajaju žalbu i ne menjaju svoje rešenje);

- adekvatno kompletiranje spisa predmeta (dostavi se žalba i pobijano rešenje, a ne i opšti akti i druga rešenja prvostepenog organa koja su od uticaja na pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje adekvatne odluke).
Navedeni problemi posebno su prisutni u radu onih prvostepenih organa u kojima su prvostepene odluke donošene u područnim jedinicama, odnosno van sedišta organa i gde zbog izmeštenosti organizacionih jedinica postoji problem kompletiranja predmeta.

Vezani za rad Žalbene komisije Vlade

Propisani rok za odlučivanje Žalbene komisije Vlade od 30 dana od dana prijema žalbe, u mnogome je opterećivao rad u Komisiji jer je, imajući broj primljenih žalbi i navedene probleme u vezi sa radom prvostepenih organa, dovodio u pitanje s jedne strane blagovremenost odlučivanja, a s druge strane kvalitet odluke koja se donosi u neprimereno kratkom roku za razmatranje i odlučivanje.

Vezani za rad pravosudnih organa

U određenom broju presuda Vrhovnog suda Srbije, kojim su uvažene tužbe na rešenja Žalbene komisije Vlade, sud je obavezao Komisiju da u postupku ponovnog odlučivanja odluku donese shodno pravnom shvatanju tog suda, a koje je utemeljeno pozivom na odluku određenog nižeg suda koji je u radnom sporu odlučivao o pravu u povodu koga je odlučivala Žalbena komisija Vlade i u vezi sa čijom zaštitom je pokrenut upravni spor.

ANALIZA STANJA, ODNOSNO RADA

Sastav Žalbene komisije Vlade

Pri obrazovanju Žalbene komisije Vlade, na osnovu pretpostavljenog obima poslova, određen je odgovarajući broj članova, a posebno je dobro određena struktura Komisije i zastupljenost njenih članova kroz: status koji oni imaju po osnovu podele njihovih radnih mesta na položaje i izvršilačka radna mesta; poznavanje propisa o radu u državnoj upravi i o upravnom postupku, po osnovu rada na radnim mestima na koja su postavljeni, odnosno raspoređeni; zastupljenost različitih organa državne uprave.
Tako određen sastav Žalbene komisije Vlade, kao i lično iskustvo i sposobnost njenih članova omogućili su delotvoran rad u postupku odlučivanja po izjavljenim žalbama državnih službenika.
Međutim, obim poslova, kao i potreba specijalizacije u vezi sa rešavanjem predmeta u kojima se odlučuje o žalbama koje su izjavljene u vezi sa pravima i dužnostima o kojima se odlučuje po osnovu primene posebnih propisa u pojedinim organima državne uprave (u kojima državni službenici imaju poseban status i ovlašćenja) ukazali su na potrebu da se poveća broj članova Žalbene komisije Vlade, što je i učinjeno, postavljenjem tri nova člana Žalbene komisije Vlade na sednici Vlade od 07.09.2007. godine.

Obim poslova

Ukupan broj žalbi koje su državni službenici izjavili na prvostepena rešenja organa državne uprave, službi Vlade i Republičkog javnog pravobranilaštva prevazišao je sva pretpostavljena očekivanja i imao je za posledicu obavezu Žalbene komisije Vlade da reši veliki broj predmeta, odnosno zahtevao je da se u Žalbenoj komisiji Vlade, kao i u Službi za upravljanje kadrovima organizuje i izvrši veliki obim poslova, kako stručnih tako i stručno-tehničkih i administrativnih poslova.

Ocena razloga koji su uslovili izjavljivanje žalbi

Broj izjavljenih žalbi posledica je:
- izvršenih sistemskih promena u uređenju upravnog sistema u Republici Srbiji i s tim u vezi statusnih promena u položaju podnosilaca žalbi i promena u vrsti i obimu njihovih prava;
- demokretizacije društva u celini, a posebno izvršenih sistemskih promena koje se odnose na stabilnost radnog mesta i sigurnost njegovog zadržavanja ili ostvarivanja prava nezavisno od podnošenja žalbi;
- gubljenje određenih prava državnih službenika (posebno plate, dodaci, naknade) koja su bila ustanovljena i ostvarivana pre sistemskog i jedinstvenog uređivanja položaja svih državnih službenika;
- prelaska sa remonstrativnog na devolutivno sredstvo zaštite zakonitosti prvostepenog akta u upravnom postupku, tj. napuštanja kontrole primenom instituta prigovora (gde o prigovoru odlučuje isti orglan, dakle sam donosilac spornog rešenja) i prelaskom na žalbu, posebno imajući to da se radi o Žalbenoj komisiji Vlade čija se kompetentnost i nepristrasnost podrazumeva;
- jačanja mesta i uloge sindikata u staranju o zaštiti socijalnih i ekonomskih interesa zaposlenih i u tom smislu podsticanja i organizovanja državnih službenika da zaštitu svojih prava ostvaruju i izjavljivanjem žalbi.

Efikasnost rada

Sastav žalbene komisije Vlade i sposobnost njenih članova da delotvorno primenjuju propise omogućio je Žalbenoj komisiji Vlade da odlučuje efikasno.
Pri tome treba imati u vidu to da je zahtev za efikasnim radom Komisije (koji proizlazi iz Zakonom o državnim službenicima utvrđenog roka za donošenje odluke u povodu izjavljene žalbe i koji je, takođe, vezan i za efikasan i kvalitetan rad prvostepenog organa i sam broj članova Komisije, odnosno veća u kojima se donose odluke) od direktnog uticaja na kvalitet njenog rada.

Kvalitet rada

Imajući u vidu: broj rešenja koji je donela Žalbena komisija Vlade; broj pokrenutih  sporova u povodu tih rešenja; to da je veliki broj sporova pokrenut kao posledica aktivnosti sindikata ili advokata; broj odbačenih i odbijenih tužbi od ukupno okončanih upravnih sporova; kao i razloge za uvažavanje tužbi – dosadašnji rad Žalbene komisije Vlade može se oceniti kvalitetnim.

pretraga
kalendar