Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

O Konkursima

Postupak sprovođenja internog i javnog konkursa mora biti u praksi takav da omogući da na izvršilačka radna mesta i položaje u državnoj upravi dođu oni koji su najsposobniji.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstva, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga oglašava Služba za upravljanje kadrovima, a sprovodi konkursna komisija koju imenuje rukovodilac organa.

Služba za upravljanje kadrovima oglašava javni konkurs u slučajevima kada položaj popunjava Vlada, a konkursnu komisiju za svaki pojedinačni slučaj imenuje Visoki službenički savet.

 

(Izvodi iz Zakona o državnim službenicima)


Oglašavanje internog konkursa

 

Oglašavanje javnog konkursa

pretraga
kalendar