Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Interni Konkursi

Interni Konkursi

Oglašavanje internog konkursa

 

 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga obavezno se sprovodi, ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika iz istog organa.
Interni konkurs za popunjavanje položaja obavezno se sprovodi kada položaj popunjava Vlada.

***

(Izvod iz Zakona o državnim službenicima)

 

2. Interni i javni konkurs u organima državne uprave i službama Vlade
a) Interni konkurs

Obaveznost internog konkursa. Pravo učešća na internom konkursu
Član 50.

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta u organima državne uprave i službama Vlade obavezno se sprovodi interni konkurs ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika iz istog državnog organa.
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade koji ispunjavaju uslove za napredovanje, koji rade na radnom mestu koje ima isto zvanje kao radno mesto koje se popunjava ili koji su neraspoređeni.
Interni konkurs prethodno može da se sprovede samo u organu državne uprave ili službi Vlade u kojoj se popunjava radno mesto, pod uslovima određenim uredbom Vlade.
Interni konkurs oglašava Služba za upravljanje kadrovima.

Konkursna komisija
Član 51.

Interni konkurs sprovodi konkursna komisija.
Konkursnu komisiju imenuje rukovodilac, tako da jedan njen član bude državni službenik iz Službe za upravljanje kadrovima.

Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju
Član 52.

Kad interni konkurs uspe, uvek se donosi rešenje o premeštaju, čija sadržina zavisi od toga da li je izabran kandidat iz istog ili drugog državnog organa.
Ako je izabran kandidat iz istog državnog organa, rukovodilac donosi rešenje o njegovom premeštaju s jednog radnog mesta na drugo, a ako je izabran kandidat iz drugog državnog organa rukovodilac donosi rešenje o njegovom premeštaju u svoj državni organ.
Učesnik internog konkursa ima pravo žalbe na rešenje o premeštaju pod istim uslovima i u istom roku kao kad je rešenje o premeštaju doneseno posle javnog konkursa.

Neuspeh internog konkursa. Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu
Član 53.

Interni konkurs nije uspeo ako konkursna komisija utvrdi da nijedan kandidat nije ispunio merila propisana za izbor.
Na interni konkurs primenjuju se odredbe ovog zakona o javnom konkursu, izuzev odredaba o načinu oglašavanja i o roku za podnošenje prijava.

...


Postupak sprovođenja internih konkursa bliže određuju:

pretraga
kalendar