Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 08.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 16.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-8478/2017od 01.09.2017. godine, Republički zavod za statistiku, oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA STATITIKU

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Republički zavod za statistiku, Beograd, Milana Rakića br.5

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1.Statističar analitičar u zvanju savetnik, Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu,  Odsek za satelitske račune, broj izvršilaca1. 

Opis poslova: Priprema satelitske račune; učestvuje na izradi osnovnih računa; učestvuje na postavljanju sistemskih rešenja, koncepcija i metodologija obračuna satelitskih računa; učestvuje na definisanju osnovnih makroekonomskih agregata potrebnih za satelitske račune; učestvuje u analizi metodologije, sadržine i kvaliteta rezultata istraživanja i ostalih izvora podataka; radi na povezivanju podataka i standarda iz ove oblasti sa podacima i standardima u drugim oblastima statistike; učestvuje na izradi analiza, studija i drugih dokumenata i publikacija iz oblasti satelitskih računa; radi na kontroli obuhvata, tačnosti i drugim kvantitativnim i kvalitativnim analizama primljene statističke građe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, matematičke nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti makroekonomije i deskriptivne statistike                                              - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

2. Statističar analitičar u zvanju savetnika, Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu,  Odsek za input-autput statistiku i regionalne račune, broj izvršilaca1.

Opis poslova: Radi na obračunu osnovnih makroekonomskih agregata iz predmetne oblasti; analizira i vrši ocenu rezultata istraživanja i ostalih izvora podataka potrebnih za ovu oblast; radi na povezivanju podataka i standarda iz ove oblasti sa podacima i standardima u drugim oblastima statistike; učestvuje na izradi analiza, studija i drugih dokumenata i publikacija iz ove oblasti; izrađuje analize iz oblasti regionalnih, gradskih i opštinskih indikatora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, matematičke nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti makroekonomije i sistema nacionalnih računa - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

3. Statističar istraživač u zvanju mlađi savetnik, Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu,  Odsek za input-autput statistiku i regionalne račune, broj izvršilaca1.

Opis poslova: Učestvuje u izradi SUT tabela; radi na definisanju osnovnih agregata, radi na proveri sadržine i kvaliteta rezultata istraživanja i ostalih izvora podataka potrebnih za ovu oblast; radi na povezivanju podataka i standarda iz ove oblasti sa podacima i standardima u drugim oblastima statistike; učestvuje u izradi analiza, studija i drugih dokumenata i publikacija iz oblasti input-autput statistike; učestvuje na kontroli obuhvata, tačnosti i drugim kvantitativnim i kvalitativnim analizama primljene statističke građe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili matematičke nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti  makroekonomije  i osnova statističke analize -usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

4. Statističar istraživač u zvanju mlađi savetnik, Sektor za nacionalne račune, cene i poljoprivredu, Odsek za input-autput statistiku i regionalne račune, broj izvršilaca1.

Opis poslova: Pomaže u obračunu osnovnih makroekonomskih agregata iz predmetne oblasti; pomaže u analizi i vrši ocenu dobijenih rezultata, izvora podataka potrebnih za ovu oblast; učestvuje na izradi analiza, studija i drugih dokumenata i publikacija iz ove oblasti; izrađuje analize iz oblasti regionalnih, gradskih i opštinskih indikatora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, matematičke nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika - sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti makroekonomskih agregata i osnova statističke  analize - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad - usmeno.

5. Statističar analitičar u zvanju savetnik, Sektor društvenih statistika,  Odsek za statistiku prosvete, nauke i kulture, Grupa za statistiku nauke, visokog obrazovanja i kulture, broj izvršilaca1. 

Opis poslova: Obavlja metodološko-analitičke poslove iz oblasti naučnoistraživačke delatnosti, budžetskih izdvajanja za nauku, inovacione delatnosti, kulture i izdavačke delatnosti; učestvuje u organizacionim i terenskim pripremama za sprovođenje istraživanja; priprema specifična metodološka uputstva; učestvuje u kreiranju osnovnih i pomoćnih obrazaca i kreira tabele konačnih rezultata i dokumentacionih tabela; učestvuje u definisanju kriterijuma kontrole kontingenata i logičke kontrole primljenog materijala i u izradi specifičnih statističko-analitičkih studija iz oblasti statistike visokog obrazovanja, nauke i kulture; priprema podatke za složene međunarodne tabelarne preglede i prati izmene i dopune zakonskih regulativa; kreira i predlaže sadržaj veb prezentacija i sarađuje sa korisnicima statističkih podataka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili prirodno matematičkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti   statistike obrazovanja  -usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

6. Programer WEB dizajner u zvanju mlađi savetnik, Sektor za informaciono komunikacione tehnologije i publicistiku, Odeljenje za internet tehnologije i elektronsko poslovanje, broj izvršilaca1. 

Opis posla: Učestvuje u razvoju i implementaciji aplikacija i servisa za potrebe WEB sajta i elektronskog poslovanja Zavoda; primenjuje procedure i informatičke standarde i standarde zaštite vezane za delokrug rada Odeljenja; radi na poslovima dizajna WEB aplikacija i aplikacija elektronskog poslovanja; radi sa bazama podataka; sarađuje sa ostalim unutrašnjim organizacionim jedinicama; učestvuje na projektima u oblasti elektronskog poslovanja; sarađuje sa unutrašnjim organizacionim jedinicama u cilju izvršavanja poslova iz delokruga rada Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, matematičke nauke, računarske nauke, ekonomske nauke, menadžment i biznis ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje programskih jezika.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje programskih  jezika - sertifikat ili drugi dokaz; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti  WEB programiranja i rad sa bazama podataka                                         - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

7. Radno mesto za podršku, pripremu i sprovođenje projekata u zvanju mlađi savetnik, Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima ,  Odsek za upravljanje projektima, broj izvršilaca1. 

Opis posla: Učestvuje u aktivnostima u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata; priprema neophodnu dokumentaciju, izveštaje, informacije, pisane i usmene prezentacije vezane za predlaganje projekta; učestvuje u preduzimanju odgovarajućih radnji kojima se omogućava konsultativni proces tokom postavljanja projekta; priprema tendersku dokumentaciju (opis poslova, tehničku specifikaciju) kontroliše i učestvuje u pripremi i reviziji projekta; kontroliše projektnu dokumentaciju, vodi formalnu evidenciju o sprovedenim fazama; prikuplja i analizira podatke o stečenim iskustvima u toku sprovođenja projekta kako bi se unapredio rad; priprema odgovarajuće predloge za unapređenje postojećih procedura; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističke nauke, prirodno-matematičke nauke ili tehničko-tehnološke nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: znanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti pripreme i sprovođenja međunarodnih projekata - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

8. Statističar istraživač u zvanju mlađi savetnik, Sektor za razvoj i informisanje,  Grupa za održive indikatore razvoja i Anketu o prihodima i uslovima života, broj izvršilaca1.

Opis posla: Učestvuje u sprovođenju istraživanja, u čišćenju baze podataka istraživanja; učestvuje u analiziranju obuhvata i tačnosti podataka po postojećem programu logičke kontrole i u pripremi tabelarnih prikaza, u zvaničnim publikacijama i za Internet prezentaciju; učestvuje u izradi algoritama i sintaksi za Gross-net konverziju; učestvuje u procesu kreiranja pondera za bazu podataka; radi u pripremi i realizaciji Quality report-a za potrebe Eurostata; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti matematičkih ili ekonomskih nauka ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi  dokaz; znanje iz oblasti - učešće u pripremi metodoloških i organizacionih upustava za sprovođenje statističkih istraživanja - usmeno;  veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

9. Statističar istraživač u zvanju mlađi savetnik, Uža unutrašnja jedinica van sastava sektora, Odeljenje za brza i kompleksna izveštavanja i podršku javnim politikama,  Grupa za ekonometrijske analize, broj izvršilaca1.

Opis poslova: Obezbeđuje informacione osnove za primenu modela; vrši standardizaciju postupaka za primenu modela; učestvuje u tumačenju rezultata, prezentaciji i promociji modela; obavlja izbor pogodnih vremenskih serija za desezonizaciju, prati međunarodna iskustava iz ove oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili matematičke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje rada na računaru -praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-sertifikat o poznavanju engleskog jezika ili drugi dokaz; znanje iz oblasti makroekonomije, deskriptivne statističke analize i analize vremenskih serija - usmeno; veština komunikacije i motivacija za rad-usmeno.

III Mesto rada:  Beograd, ul. Milana Rakića  br. 5

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Republički zavod za statistiku, 11000 Beograd, ul. Milana Rakića br. 5, sa naznakom „za javni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tanja Aleksić, telefon: 011/2413 319.
 
VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
- potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo),
- original ili overena fotokopija sertifikata ili drugi dokaza o znanju engleskog jezika.
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih ) ili će to organ učiniti umesto nje.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostavti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg  i bržeg sprovođenja izbornog postupka. U vezi navedenog potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudijskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).  Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije  dokumenata koje su overene  pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskom upravama.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju prijavu su priložili tražene dokaze.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, izborni postupak će započeti 6. decembra 2017. godine u prostorijama Republičkog zavoda za statistiku, ulici Milana Rakića br.5, Beograd sa početkom u  10  časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom na kontakte koje su naveli u svojim prijavama.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u opštini ili sudu biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na na oglasnoj tabli i web stranici Republičkog zavoda za statistiku : www.stat.gov.rs, na portalu e-uprave, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

pretraga
kalendar