Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 08.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 16.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10376/2017 od 25. oktobra 2017. godine, oglašava
JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

                 
I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku praćenju primene propisa, Odsek za pripremu i praćenje sprovođenja propisa i opštih akata, Sektor za razvoj dobre uprave, zvanje savetnik – 1 izvršilac.
Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u praćenju, analiziranju i proučavanju strateških dokumenata, zakona, drugih propisa i uporedno-pravnih rešenja od značaja za pripremu nacrta zakona i predloga drugih propisa iz delokruga Odseka i pruža podršku u pripremi nacrta zakona i predloga propisa i opštih akata iz delokruga Odseka; pruža podršku u pripremi mišljenja na nacrte strateških dokumenata, zakona i predloge drugih propisa ovlašćenih predlagača; učestvuje u pripremi mišljenja o primeni odredaba zakona, propisa i drugih opštih akata iz delokruga Odseka; učestvuje u praćenju sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru; učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora, strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i projekata iz delokruga Odseka; učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa za sprovođenje navedenih zakona, poznavanje Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. godine – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za podršku praćenju kolektivnih ugovora i propisa iz oblasti radnih odnosa, Grupa za kolektivne pregovore, Odsek za radne odnose i kolektivne pregovore, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, zvanje mlađi savetnik -pripravnik –1izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Pruža stručnu podršku u pripremi mišljenja na kolektivne ugovore; prikuplja podatke i materijale neophodne za učešće u kolektivnim pregovorima (državni organi, javne službe, JLS i OOSO); učestvuje u kolektivnim pregovorima i sačinjava informacije i beleške o zaključcima sa održanih pregovora; učestvuje u praćenju stanja u oblasti sistema radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama i izradi izveštaja; prikuplja podatke i materijale za izradu propisa u oblasti sistema radnih odnosa u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama, javnim agencijama i javnim službama; učestvuje u pripremi mišljenja o pravilnoj primeni propisa iz oblasti sistema radno-pravnih odnosa; učestvuje u priprema analize, izveštaja i informacija iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž  ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.
Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – posredno, putem standardizovanih testova; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto rukovodilac Grupe za katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Odsek za sistem plata i katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, zvanje viši savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; prati stanje u oblasti sistema plata u delu koji se odnosi na radna mesta, odnosno zvanja, činove, položaje i funkcije u javnom sektoru, poslove koji se obavljaju i visinu osnovne plate zaposlenih na tim radnim mestima, odnosno u odgovarajućim zvanjima, činovima, na položajima i funkcijama u cilju uspostavljanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema stručne osnove za donošenje propisa kojima se priprema Opšti katalog radnih mesta i prati primenu posebnih kataloga radnih mesta koje izrađuju drugi državni organi kao i organi autonomne pokrajine; koordinira aktivnosti i sarađuje sa organima, organizacijama i ustanovama u javnom sektoru u postupku pripreme i objavljivanja Opšteg kataloga radnih mesta, odnosno zvanja, činova, položaja i funkcija u javnom sektoru; priprema i primenjuje metodologiju za evaluaciju radnih mesta, vrši vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru na bazi izrađene metodologije i utvrđuje međusobni odnos radnih mesta u svim delovima javnog sektora i obavlja poslove koji se odnose na svrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede; daje stručna mišljenja o amandmanima, nacrtima i predlozima zakona, predlozima drugih propisa i opštih akata koji se odnose na primenu Opšteg kataloga radnih mesta; priprema mišljenja i daje stručna objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa kojima je uređen sistem plata, odnosno priprema mišljenja na nacrte zakona, drugih propisa i strateških dokumenata koje pripremaju drugi organi iz delokruga Grupe; priprema analize, izveštaje i informacije iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o radu, Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno,  putem standardizovanih testova; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

4. Radno mesto za podršku sistemu lokalne samouprave i nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave, Odsek za razvoj sistema lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u pripremi izveštaja, analiza i informacija o stanju u oblasti teritorijalne organizacije; učestvuje u pripremi preporuka za usaglašavanje akata jedinica lokalne samouprave sa zakonom; prikuplja i analizira podatke vezane za organizaciju i rad organa autonomnih pokrajina; učestvuje u pripremi mišljenja o primeni propisa iz delokruga Odseka; učestvuje u obradi predstavki i pritužbi na rad organa i službi jedinica lokalne samouprave; učestvuje u pripremi teksta nacrta zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti lokalne samouprave; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji uređuju sistem lokalne samouprave i teritorijalne organizacije – Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o teritorijalnoj organizaciji, Zakon o lokalnim izborima i Zakon o glavnom gradu – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

5. Radno mesto za poslove praćenja stanja u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja, Grupa za ostvarivanje slobode udruživanja, Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prati i utvrđuje stanje u oblasti udruživanja građana u političke stranke i udruženja i proučava posledice utvrđenog stanja i priprema informacije i analize; izrađuje informacije i obaveštenja radi utvrđivanja stanja i preduzimanja mera u ovoj oblasti i učestvuje u pružanju stručne pomoći podnosiocima prijava za upis, brisanje i promenu podataka u Registru političkih stranaka u cilju podnošenja dokumentacije u skladu sa propisima; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka i pripremi nacrta rešenja o upisu, brisanju i promeni podataka u Registru političkih stranaka; učestvuje u pripremi mišljenja o primeni zakona iz oblasti delokruga Grupe kao i na nacrte zakona i drugih propisa drugih organa; učestvuje u pripremi nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata u  oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana, odnosno političkog organizovanja; priprema analize, izveštaje i informacije o utvrđenom stanju iz oblasti delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti ostvarivanja slobode udruživanja građana u političke stranke i udruženja: Zakon o političkim strankama i Zakon o udruženjima i podzakonska akta i Zakon o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

6. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava, Grupa za ljudska i manjinska prava, Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Prati i utvrđuje stanje u oblasti opštih pitanja ljudskih i manjinskih prava i priprema informacije i analize; prati međunarodna akata koji se odnose na pitanja ljudskih i manjinskih prava i priprema analize; priprema izveštaje i analize o napretku ljudskih i manjinskih prava prema obavezama koje proizilaze iz pridruživanja EU; učestvuje u pripremi stručne osnove i smernica za normativno uređenje pitanja ljudskih i manjinskih prava; učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih i manjinskih prava; učestvuje u pripremi propisa i prati primenu propisa iz oblasti zaštitnika građana i  slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja; učestvuje u pripremi mišljenja o primeni zakona iz oblasti delokruga Grupe, kao i na nacrte zakona i drugih propisa drugih organa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijima u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje propisa iz oblasti ljudskih i manjinskih prava: Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i podzakonska akta i Zakon o opštem upravnom postupku – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije - usmeno.

7. Radno mesto za informatičke-analitičke poslove, Odsek za registre i evidencije, Sektor za matične knjige i registre, zvanje savetnik – 1 izvršilac. 

Opis poslova radnog mesta: Obavlja poslove informatičke pripreme za analitiku rada i za izradu statističkih izveštaja u elektronskom i papirnom obliku; prati sprovođenje analitičko-statističkih poslova korišćenjem poslovnih softvera; poslove vođenja podataka o korisnicima sistema; obavlja poslove vođenja dnevnika pristupa korišćenja, organizuje i sprovodi distribuiranje korisničkih uputstava; prati i dokumentuje pojave neregularnosti u pristupu i korišćenju izvora podataka i obavlja poslove pripreme uvođenja novih elektronskih registara; prati rad servisa; vodi rečnik podataka informacionog sistema; pružanje podrške tokom izbornih radnji; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti  u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje  4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje oblasti informacione tehnologije (opšti pojmovi) – pismeno, putem testa, i usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru (MS Word, MS Excel, Internet) - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

8. Radno mesto za finansijsko-dokumentacione poslove, Odeljenje za pravne i finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Popunjava  i dostavlja obrasce nadležnim organima u propisanim  rokovima; priprema dokumentaciju za isplatu plata, odvojenog života od porodice, službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, naknade zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada; vrši unos i obradu podataka koji se odnose na isplatu otpremnina zaposlenih u državnim organima i preuzetih obaveza po osnovu realizacije ugovorenih obaveza; priprema zahteve za preuzimanje obaveza i zahteve za plaćanja po preuzetoj obavezi;  priprema podatke o prisutnosti zaposlenih na radu radi obračuna  naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla; vrši obračun putnih troškova za službena putovanja u zemlji; sarađuje sa Upravom za trezor vezano za tehničko funkcionisanje i rad u aplikaciji F-MIS programa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti iz polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; završen pripravnički staž  ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Zakona državnoj upravi – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru; veština komunikacije – usmeno.

9. Radno mesto šef Odseka za opšte i informatičke poslove, Sekretarijat Ministarstva, zvanje savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova radnog mesta: Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; koordinira poslove finansijskog upravljanja i kontrole za Ministarstvo sa drugim unutrašnjim jedinicama i Centralnom jedinicom za harmonizaciju; prati rad aplikacije elektronske pisarnice; obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu i vodi poslove protivpožarne zaštite, učestvuje u izradi dokumenata vezanih za poslove odbrane; vodi evidenciju o poslovnom prostoru Ministarstva i sarađuje sa Upravom za zajedničke poslove i drugim organima u vezi obezbeđenja korišćenja poslovnog prostora i opreme za potrebe Ministarstva, priprema i sprovodi postupak popisa imovine i izrađuje izveštaj o stanju imovine, kontroliše stanje osnovnih sredstava; koordinira rad i raspored vozača i prati dokumentaciju vezanu za korišćenje službenih automobila, obezbeđuje podatke i analize za potrebe nabavke usluga i dobara, za jednogodišnje i višegodišnje potrebe Ministarstva; koordinira rad Odseka i priprema izveštaje, informacije i analize potrošnje goriva, telefonskih usluga, kancelarijskog materijala i ugostiteljskih usluga, kao i druge izveštaje iz delokruga Odseka; koordinira rad na informatičkim poslovima i poslovima tehničke podrške pri organizaciji okruglih stolova, konferencija i drugih događaja; predlaže akte iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje oblasti informacione tehnologije (opšti pojmovi), Zakona o državnim službenicima, Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu,  pravila finansijskog upravljanja i kontrole i dužnosti organa državne uprave u oblasti odbrane – usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno,  putem standardizovanih testova; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

10. Radno mesto za podršku internoj reviziji, Grupa za internu reviziju, zvanje mlađi savetnik – 1 izvršilac.
Opis poslova radnog mesta: Učestvuje u radu revizorskog tima i u revizijama korišćenja sredstava EU; vrši prikupljanje i obradu revizorskih dokaza, sprovodi računske kontrole i testiranja u skladu sa usvojenom metodologijom; vrši formiranje revizorskih nalaza za revizije koje su mu timski dodeljene verifikacijom vođe tima; daje preporuke za poboljšanje aktivnosti u subjektu revizije; vrši kopiranje revizorskih dokaza, normativne regulative i druge potrebne dokumentacije za stalni i tekući dosije; prati sprovođenje preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje osnova Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o državnoj upravi – usmeno; poznavanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz (overena fotokopija indeksa); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Za sva radna mesta mesto rada je Beograd.

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 11000 Beograd, Birčaninova broj 6, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Milena Đorđević, tel: 011/2646-939.

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
-  potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
- izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
- original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
- original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
- overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
- original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
- za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2, 3, 5, 6, 7. i 10. original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju engleskog jezika;
- original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru. Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojime se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3). Navedene dokaze kandidat može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti - da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za radno mesto pod rednim brojem 2. radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu, dok se za ostala radna mesta radni odnos zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim  mestima provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru, obaviće se počev od 11. decembra 2017. godine. O mestu  i vremenu početka izbornog postupka kandidati će biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.
Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru, kao i kandidate koji su dostavili dokaz o poznavanju rada na računaru, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Ul. Birčaninova broj 6, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar