Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 08.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 16.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 41. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS“, br. 16/07, 126/07 - ispr. i 41/09), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 20. st. 1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-1195/2015 od 4. februara 2015. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 12-12426/2016 od 28. decembra 2016. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-3689/2017 od 27. aprila 2017. godine, Ministarstvo spoljnih poslova oglašava


Za učešće na konkursu može da se prijavi kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

Opšti uslovi:

-    državljanstvo Republike Srbije;
-    da je učesnik konkursa punoletan;
-    da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
-    da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Posebni uslovi:

-    stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
-    informisanost iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije;
-    znanje jednog od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (engleski, francuski, španski,
ruski, kineski, arapski) na nivou B2 (Vantage: napredni nivo);
-    poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru;
-    zadovoljavajuće psihofizičke sposobnosti i psihička stabilnost, kao i veština
      komunikacije.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

-    potpisana prijava sa biografijom (sa fotografijom, adresom stanovanja, e-mail adresom, brojem telefona);
-    original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
-    original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
-    overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema;
-    uverenje o podacima o osiguranju (stažu osiguranja), koje izdaje Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja (kandidati koji u navedenom uverenju imaju evidentiran staž osiguranja potrebno je da dostave i dokaze odnosno potvrde, rešenja i druge akte iz kojih se vidi sa kojim stepenom stručne spreme i u kojem periodu su stekli radni staž);
-    izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje (dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su uverenja o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih).

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa predviđena je provera:

-    znanja iz oblasti spoljne politike, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava i sistema državne uprave Republike Srbije pismeno (test opšte informisanosti i esej), kao i usmeno;
-    poznavanja jednog od navedenih stranih jezika (pismeno i usmeno);
-    psihološka procena kandidata - putem standardizovanih testova i usmeno;
-    poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru - praktičnim radom na računaru;
-    veština komunikacije (usmeno)

Provere znanja i veština obaviće se počev od 16. januara 2018. godine. Kandidati će biti obavešteni o datumu, mestu i vremenu na kontakte koje navedu u svojim prijavama (brojeve telefona ili adrese ili e-mail adrese).
Za sve kandidate koji su ušli u uži izbor biće organizovan zdravstveni pregled i bezbednosna provera.

Svaka faza navedenih provera je eliminatornog karaktera.

Mesto rada: Beograd, Kneza Miloša 24-26.

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave slati na sledeću adresu:

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
Odeljenje za personalne i pravne poslove
11000 Beograd, Kneza Miloša 24-26
sa naznakom „Za javni konkurs za prijem pripravnika“.

Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Sanja Stojanac, telefon 011/306-8549 i Miloš Cvetković 011/306-8105, od 10,00 do 13,00 časova.

NAPOMENE:

Radni odnos se zasniva u statusu pripravnika* na određeno vreme u trajanju od jedne godine, radi osposobljavanja za rad na diplomatsko-konzularnim poslovima.

*Pripravnik - Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), između ostalog, propisano je da je pripravnik lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad; da se izuzetno radni odnos u statusu pripravnika može zasnovati i sa licem koje je kod drugog poslodavca bilo u radnom odnosu kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu obrazovanja koji je uslov za rad na tim poslovima; da se vreme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca ne uračunava u pripravnički staž; da pripravnički staž na radnim mestima sa visokim obrazovanjem traje jednu godinu; da pripravnik zasniva radni odnos na određeno vreme, posle sprovedenog javnog konkursa. Pripravnik polaže diplomatsko-konzularni ispit do okončanja pripravničkog staža.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs, u delu„ Javni konkurs za prijem pripravnika“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva spoljnih poslova (www.mfa.rs), na web stranici Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Literatura koju kandidati mogu da koriste u pripremi za proveru znanja biće objavljena na web stranici Ministarstva spoljnih poslova (www.mfa.rs).

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar