Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 13.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i  člana  9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG
RADNOG MESTA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA


I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, Beograd

II Radno mesta koje se popunjava:
Rukovodilac Grupe, u zvanju viši savetnik,  Grupa za analitičke poslove i poslove ulaganja u ustanove socijalne zaštite,  Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu - 1izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Grupe (planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Grupi); učestvuje u pripremi nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i drugih propisa iz delokruga Grupe; vrši analize i istraživanja u vezi sa politikom finansiranja oblasti socijalne zaštite na sektorskom, međusektorskom i makroekonomskom nivou, kao i analize u vezi sa strategijom razvoja socijalne zaštite i predlaže mere za unapređenje i razvoj sistema socijalne zaštite; vrši kalkulaciju i pripremu cena i pripremu rešenja i saglasnosti o cenama usluga smeštaja u ustanovama za smeštaj korisnika i na porodičnom smeštaju, priprema parametre za obračun troškova po pravima iz socijalne zaštite koji vrši informacioni sistem Ministarstva i daje objašnjenja i stručna uputstva pri izradi baza podataka u vezi sa finansiranjem prava iz oblasti socijalne zaštite; prati analize ekonomsko finansijskog poslovanja i analize i potrebe za investicionim ulaganjima u ustanove socijalne zaštite iz delokruga Grupe; priprema analize, izveštaje i informacije u vezi sa ukupnim položajem korisnika, ustanova i zaposlenih, kao i razvojem usluga u oblasti socijalne zaštite; vrši poslove vezane za postupak obračuna i dodele namenskih transfera jedinicama lokalne samouprave, primenom propisanih kriterijuma za učešće lokalne samouprave i raspodelu; utvrđuje visinu namenskog transfera za finansiranje usluga socijalne zaštite, dinamiku prenosa sredstava i druge poslove vezano za realizaciju namenskih transfera kojima se iz budžeta Republike finansiraju usluge socijalne zaštite iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave; učestvuje u pregovorima sa reprezentativnim sindikatima kod zaključivanja kolektivnog ugovora u oblasti socijalne zaštite i obavlja druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, znanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa iz oblasti socijalne zaštite - usmeno; stručna znanja iz oblasti državne uprave - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno putem standardizovanih testova i veština komunikacije i procena motivacije za rad - usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Nemanjina 22-26.

IV  Rok za podnošenje prijave
na interni konkurs je osam dana i počinje da  teče 14. novembra 2017. godine i ističe 21. novembra 2017. godine.
 
V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Anđela Roglić, kontakt telefon 011/361 62 62.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII  Datum oglašavanja: 13. novembar 2017. godine. 

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica  sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja  o  položenom  stručnom  ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju  uverenja o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokaz koji se prilaže uz prijavu na interni konkurs, a o kojem se vodi službena evidencija je uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Učesnik konkursa može da se izjasni o tome da organ po službenoj dužnosti pribavi dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno o položenom pravosudnom ispitu, od nadležnog ministarstva ili da će sam pribaviti navedeni dokaz u propisanom roku.

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

Primeri izjava se nalaze na web stranici Službe za upravljanje kadrovima.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na  oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku, i to provera veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno putem standardizovanih testova, biće obavljena, počev od 24. novembra 2017. godine, od 9:00 časova, u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, a provera poznavanja navedenih propisa, znanja rada na računaru i veština komunikacije i procena motivacije za rad, nastaviće se u Beogradu, Terazije broj 41, treći sprat, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonom ili telegramom, na brojeve ili adrese koje navedu u svojim prijavama.

X Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštini ili sudu)  biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i oglasnoj tabli Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
DIREKTOR

dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar