Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 15.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 23.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08,  104/09,  99/14 i 94/17), člana 17. stav 1, člana 20. stav 1. i 2, člana 21. i 22. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (,,Službeni glasnik RS”, br. 41/07–prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8155/2017 od 29. avgusta 2017. godine, i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10414/2017-1 od 25. oktobra 2017. godine, Ministarstvo privrede oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU PRIVREDE

                 
I Organ u kome se radno mesto popunjava: Ministarstvo privrede, Beograd, Kneza Miloša broj 20.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za priznavanje inostranih isprava usaglašenosti, zvanje savetnik, Grupa za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, nadzor i priznavanje inostranih isprava, Odsek za harmonizovane tehničke propise, imenovanje i nadzor, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda - 1 izvršilac. 

Opis poslova radnog mesta: Sprovodi postupak za priznavanje inostranih isprava usaglašenosti iz delokruga Grupe i vrši obradu zahteva i pripremu dokumentacije za potrebe rada komisija za priznavanje inostranih isprava; priprema mišljenja na predloge rešenja o priznavanju inostranih isprava usaglašenosti koja se donose od strane drugih nadležnih ministarstava i mišljenja o primeni propisa koji se odnose na priznavanja inostranih isprava usaglašenosti; priprema mišljenja na zahteve fizičkih i pravnih lica i stara se o primeni tehničkih propisa koji se odnose na grupe proizvoda iz oblasti lične zaštitne opreme i učestvuje u izradi ovih pripisa; učestvuje u radu radnih grupa za izradu predloga izmena i dopuna navedenih propisa; učestvuje u pripremi za pregovore i izradi nacrta bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti za zaključivanje ACAA sporazuma za pojedine industrijske proizvode; sarađuje sa Privrednom komorom, udruženjima i asocijacijama privrednika za grupe proizvoda iz oblasti PG1; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
   
Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: - poznavanje propisa u oblasti tehničkog zakonodavstva i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti; Zakon o standardizaciji; Zakon o akreditaciji) – usmeno; znanje engleskog jezika – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za finansijsko-operativne  poslove, zvanje savetnik, Grupa za izvršenje budžeta, Odeljenje za finansijske poslove, Sekretarijat Ministarstva - 1 izvršilac. 

Opis poslova radnog mesta: Prikuplja dokumentaciju i podatke za isplatu preuzetih obaveza iz nadležnosti Grupe; učestvuje u pripremi nacrta rešenja o prenosu potrebnih budžetskih sredstava iz nadležnosti Grupe; priprema zahteve za preuzimanje obaveza i plaćanje i zahteva za promenu kvote; obavlja dekriptovanje fajlova sa eksternog servera Uprave za trezor (isplatnih listića, rekapitulacija, poreska prijava); priprema dokumentaciju za isplatu troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i isplatu akontacija; priprema podatke za obračun i isplatu po ugovorima o delu i ugovorima o privremeno-povremenim poslovima, priprema podatke za obračun i isplatu naknada zaposlenih, solidarnih pomoći i drugih ličnih primanja; popunjava i podnosi Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima-Obrazac PPP-PD; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
   
Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili menadžmenta na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje propisa koji uređuju finansijsko poslovanje budžetskih korisnika (Zakon o budžetskom sistemu; Uredba o budžetskom računovodstvu; Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije; Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika) – pismeno, putem testa i usmeno; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.


III Mesto rada: Beograd, Resavska 24, za radno mesto pod brojem 1 i Beograd, Kneza Miloša 20, za radno mesto pod brojem 2.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo privrede, 11000 Beograd, Kneza Miloša broj 20, sa naznakom: „Za javni konkurs“ i navođenjem radnog mesta za koje se prijava podnosi.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Dragana Markićević (011/3642-833).

VI Opšti uslovi za zaposlenje na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, uz koju treba naznačiti na koje radno mesto se konkuriše; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo).
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs. u delu javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

IX Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se počev od 4. decembra 2017. godine u Palati ''Srbija'', Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Ministarstva privrede, Kneza Miloša 20, o čemu će kandidati blagovremeno biti obavešteni na brojeve telefona koje navedu u svojim prijavama.

Napomene:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs, web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar