Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.11.2018 Datum oglašavanja: 15.11.2017 Datum isteka roka za prijavljivanje: 23.11.2017


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 20. st. 1. i 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 br. 112-4047/2017 od 05. maja 2017. godine i 51 br. 112-5821/2017 od 27. juna 2017. godine, Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
CENTRU ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU


I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:  Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju, Nemanjina 11, Beograd, Matični broj:17862111, PIB:108160095

II Radna mesta koje se popunjavaju:
1. Radno mesto za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju, zvanje savetnik, Sektor za istraživanje nesreća u vazdušnom saobraćaju –1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja istražne radnje i sa njima povezane studijsko analitičke poslove u vezi sa utvrđivanjem uzroka nesreća vazduhoplova; koordinira poslovesa organizacijama i institucijama koje su angažovane od strane Centra na poslovima tehničkog i labaratorijskog ispitivanja uzoraka sakupljenih u postupku istraživanja udesa i ozbiljnih nezgoda; priprema materijale za izradu izveštaja u vezi sa uzrocima nesreća; prikuplja elemente potrebne za izradu analize rizika iz baze raspoloživih podataka iz domaćih i međunarodnih izvora; sarađuje sa nadležnim državnim i sudskim organima prilikom sprovođenje istrage radi utvrđivanja uzroka nesreća vazduhoplova; stara se o potrebama za opremom i materijalno-tehničkim i finansijskih sredstavaza obavljanje istraživanja nesreća; učestvuje u realizaciji obuke i osposobljavanja lica uključenih u rad Radnih grupa za istraživanja nesreća; prati standarde, preporuke, domaće i međunarodne propisa iz oblasti vazdušnog saobraćaja  u vezi sa uzrocima nesreća vazduhoplova i obavlja stručne poslove u postupku harmonizacije propisa sa međunarodnom regulativom; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika glavnog istražitelja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili iz naučne odnosno stručne oblasti mašinsko inženjerstvona osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,položen državni stručni ispit, najmanje tri godina radnog iskustva u struci, odnosno najmanje tri godina radnog iskustva u vazduhoplovstvu, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.


U izbornom postupku proveravaju se:
-    poznavanje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju – usmeno;
-    veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima;
-    poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru;
-    poznavanje engleskog jezika – usmeno;
-    veština komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto za međunarodnu saradnju, zvanje savetnik, Sektor za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju i međunarodnu saradnju –1izvršilac.

Opis poslova: Priprema predloge za zaključivanje multilateralnih i bilateralnih sporazuma i ostvaruje saradnju sa radnim telima međunarodnih organizacija; stara se o izvršavanju obaveza koji proizilaze iz bilateralnih i mulilateralnih sporazuma, kao i obaveza koje proizilaze iz članstva Republike Srbije u međunarodnim organizacijama; vrši obradu podataka, studija i analiza koje je potrebno dostaviti međunarodnim organizacijama; prati standarde, preporuke i druge propisa međunarodnih organizacija iz oblasti vazdušnog, železničkog i vodnog saobraćaja radi harmonizacije domaćih propisa sa međunarodnim (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA i sl.); sarađuje sa nadležnim organima zemalja potpisnica ECAA sporazuma i EASA i obavlja stručne poslove u postupku pristupanja Evropskoj mreži tela za bezbednosna istraživanja u civilnom vazduhoplovstvu, železničkom i vodnom saobraćaju; vrši upoznavanje sa vazduhoplovnom, železničkom i terminologijom u vodnom saoraćaju, terminologijom i frazeologijom na srpskom i engleskom jeziku; prevodi akte i dokumentaciju i obavlja poslove simultanog prevođenja na sastancima i pregovorima; obavlja  i druge poslova po nalogu pomoćnika glavnog istražitelja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, odnosno najmanje tri godine radnog iskustva u vazdušnom ili železničkom ili vodnom saobraćaju, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:
-    poznavanje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju – usmeno;
-    veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima;
-    poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru;
-    poznavanje engleskog jezika – usmeno;
-    veština komunikacije – usmeno.

3. Radno mesto za analitičke poslove i rad na informacionom sistemu, mlađi savetnik, Sektor za istraživanje nesreća u vodnom saobraćaju, analizu i prevenciju uzroka nesreća–1izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja podatke u vezi sa utvrđivanjem uzroka nesreća i učestvuje u pripremi izveštaja; prati standarde, preporuke, domaće i međunarodne propisa iz oblasti vazdušnog, železničkog i vodnog saobraćaja  u vezi sa prevencijom udesa vazduhoplova, voza ili plovilai koordinira razmenu informacija radi utvrđivanja uzroka nesreća i sprečavanja nastajanja istih ili sličnih događaja; učestvuje u analizi rizika na bazi raspoloživih podataka iz domaćih i međunarodnih izvora; stara se o uspostavljanju, radu i bezbednosti informacionog sistema Centra i obezbeđuje implementaciju softvera za nadzor i upravljanje sistemom; izrađuje i ažurira veb prezentaciju Centra; obavlja poslove na ECCAIRS informacionom sistemu(European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems); obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika glavnog istražitelja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili iz naučne odnosno stručne oblasti mašinsko inženjerstvona osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:
-    poznavanje Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju – usmeno;
-    veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima;
-    poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru;
-    poznavanje engleskog jezika – usmeno;
-    veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Čakorska 6.

IV Rok za podnošenje prijava na konkurs: osam  dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

V Lice koja je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Ena Mandić, telefon 011/41-444-25.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju, 11000 Beograd, Nemanjina 11, sa naznakom: „Prijava za javni konkurs“ i navodom radnog mesta za koje se prijava podnosi.

VII Datum oglašavanja: 15. novembar 2017. godine.

VIII Opšti uslovi za rad na radnom mestu:
Državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za sva radna mesta:
prijava za konkretno radno mesto sa kontakt adresom i brojem telefona;
biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
originali ili overene fotokopije dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci);
overena fotokopija radne knjižice;
original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu.
drugi dokazi o stečenim znanjima i veštinama.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu (ne važi za dokaze iz poslednje tačke) ili kod javnog beležnika.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, u suprotnom moraju biti prevedeni i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača (ne važi za dokaze iz poslednje tačke).
Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti
nostrifikovana.

Pored toga:
za radno mesto pod brojem 1, original ili overena fotokopija dokaza o najmanje tri godina radnog iskustva u struci, odnosno najmanje tri godina radnog iskustva u vazduhoplovstvu (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);za radno mesto pod brojem 2 , original ili overena fotokopija dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva u vazdušnom ili železničkom ili vodnom saobraćaju (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
za radno mesto pod brojem 3, original ili overena fotokopija dokaza o završenom pripravničkom stažu ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).


X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u prostorijama Palate Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.2 i Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju, Čakorska br.6, počev od 27. 11.2017. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na kontakte koje su naveli u prijavi.

Napomene:
Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme, mesto rada je Beograd,Čakorska 6
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave u kojima
navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.
Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit primaju se na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit do okončanja probnog rada.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom
stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Svaki krug u selekciji kandidata biće eliminacioni;
Centar ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i
etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor – v.d. Glavni istražitelj Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda
Ovaj oglas objavljuje se, na oglasnoj tabli Centra, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

v.d. DIREKTOR –  v.d. GLAVNI ISTRAŽITELj
Prof. dr Nebojša Petrović

 

pretraga
kalendar