Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 07.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

    Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1, člana 18, člana 19. st. 1. i 2, čl. 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj:112-12802/2017 od 28. decembra 2017. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Beograd, Nemanjina br. 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto prosvetnog inspektora Ministarstva, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za inspekcijske poslove - Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja - 2 izvršioca.

Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora propisanih Zakonom (neposredan nadzor nad radom prosvetnih inspektora kojima su povereni poslovi, na osnovu izveštaja, podataka i obaveštavanja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora); obavlja poslove neposrednog inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom i na način propisan Zakonom, odnosno vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola, škola sa domom učenika, zavoda; postupa po predstavkama stranaka i po zahtevu za zaštitu prava učenika; vrši zajednički nadzor sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora i izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje Zakona i drugih propisa, oduzima ovlašćenje pojedinom inspektoru; izrađuje analize, studije, elaborate i izveštaje i predlaže neophodne mere za kvalitetno upravljanje obrazovno-vaspitnim sistemom; priprema nacrte rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja i priprema odgovore na tužbu u upravnom sporu kada se spor pokreće po rešenju u vršenju inspekcijskog nadzora; proverava verodostojnost javnih isprava koje izdaje škola; obaveštava nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru; izrađuje zapisnik o inspekcijskom nadzoru; podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru; postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana i Poverenika u vezi poslova iz nadležnosti Odeljenja; obavlja poslove regulisane Zakonom o zaštiti stanovništva izloženosti duvanskom dimu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor, po nalogu načelnik Odeljenja.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave ili sa položenim ispitom za sekretara ustanove, položen ispit za inspektora, najmanje pet godina radnog iskustva u državnim organima, organima autonomne pokrajine, ustanovi ili organima jedinice lokalne samouprave na poslovima obrazovanja i vaspitanja ili drugim inspekcijskim poslovima, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru ili Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, Zahumska br. 14 i Kragujevac, Save Kovačevića br. 7.

2. Radno mesto inspektora, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za inspekcijske poslove - Odsek za inspekcijske poslove u ustanovama visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora u ustanovama visokog obrazovanja i nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova visokog obrazovanja; utvrđuje ispunjenost uslova za rad ustanova i učestvuje u pripremi rešenja o dozvoli za rad ustanova iz oblasti visokog i višeg obrazovanja; pripema odgovore na tužbe u upravnom sporu kad se spor pokreće po rešenju u vršenju inspekcijskog nadzora i odgovora na tužbe i druga izjašnjenja za potrebe sudskih i drugih postupaka pred nadležnim organima; postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnsoti Odseka; obaveštava nadzirani subjekt o predstojećem inspekcijskom nadzoru; izrađuje zapisnik o inspekcijskom nadzoru; podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen ispit za inspektora; poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o inspekcijskom nadzoru - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Niš, Strahinjića Bana b.b.

II Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, sa naznakom „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

III Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Gordana Jeremić, telefon: 3610-287 i Dragica Milošević, telefon: 3621-589.

IV Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

V Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VI Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, a za radno mesto pod rednim brojem 1 ili original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za sekretara ustanove; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju jednog svetskog jezika; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika (alternativno samo za radno mesto pod rednim brojem 1); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom ispitu za sekretara ustanove i uverenje o položenom ispitu za inspektora.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3.).
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Stipendije, konkursi i javni pozivi”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VII Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, počev od 7. marta 2018. godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama, a radi provere poznavanja rada na računaru i provere veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti. Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru i proveru veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu javnog konkursa biće sprovedene u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina br. 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama.


Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati bez položenog ispita za inspektora primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim ispitom za inspektora nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za inspektora.

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispit.

Kandidati koju konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

Ovaj konkurs objavljuje se na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar