Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 07.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

 Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1, Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/07 i 109/09), Zaključka Komisije 51 Broj: 112-12446/2017, od 28. decembra 2017. godine, Ministarstvo kulture i informisanja oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo kulture i informisanja, Beograd, Vlajkovićeva broj 3.

II Radno mesto koje se popunjava:
1. Radno mesto za arhivsku delatnost, delatnost zaštite filmske građe i zaštitu nematerijalnog kulturnog nasleđa, u zvanju savetnik, Grupa za zaštitu pokretnih kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa, Sektor za kulturno nasleđe –1izvršilac.

Opis poslova:  Učestvuje u izradi programskog i finansijskog plana u delu koji se odnosi na rad programa arhiva od značaja za Republiku i mreže arhiva i ustanova zaštite filmske građe; inicira, koordinira i učestvuje u razvojnim i drugim projektima u procesu zaštite arhivske i filmske građe, vrši analize i evaluacije tokom sprovođenja međunarodnih projekata iz oblasti zaštite arhivske i filmske građe i prati realizaciju i vrši  evaluaciju projekata iz oblasti zaštite arhivske i filmske građe; obavlja poslove koordinacije i realizacije u oblasti planiranja i sprovođenja programa i projekata iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa; priprema i izrađuje predloge odluka i prateću dokumentaciju za realizaciju odobrenih sredstava za ostvarivanje programa arhiva od značaja za Republiku Srbiju  i ostalih ustanova koje se bave zaštitom arhivske i filmske građe; izrađuje  nacrte rešenja u upravnom postupku iz delokruga rada i vrši kontrolu namenskog korišćenja budžetskih sredstava i obavlja nadzor nad primenom zakona u oblasti arhivske i filmske građe; obavlja poslove sekretara u konkursnoj Komisiji u oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe, Nacionalnom komitetu za nematerijalno kulturno nasleđe i konkursnoj Komisiji za zaštitu, očuvanje i prezentaciju  nematerijalnog nasleđa i obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, poznavanje jednog stranog jezika, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o kulturnim dobrima, Zakona o kulturi, Zakona o opštem upravnom postupku, delokrug rada Ministarstva kulture i informisanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – usmeno; veština komunikacije – usmeno.

III Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

IV Mesto rada: Beograd, ul. Vlajkovićeva broj 3.

V Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom „Za javni konkurs”.

VI  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Jelena Jovanović, 011/33-45-694

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:

VII Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionlne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu uz koju treba naglasiti za koje se radno mesto konkuriše; fotokopija lične karte, ako je lična karta sa čipom dostaviti očitanu ličnu kartu; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;  original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogi biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Dokumenta koja su overena pre 01. marta 2017. godine, mogu biti overena u opštini ili sudu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Ministartsva kulture i informisanja - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata

X  Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: sa kandidatima čije prijave budu blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera stručne osposobljenosti, znanja i veština, obaviće se u Beogradu, počev od 28. februara 2018. godine, sa početkom od 09,00 časova u prostorijama Palate Srbije (SIV), Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, (istočno krilo) i u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja, Beograd, Vlajkovićeva 3, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem telefona ili na elektronske adrese koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar