Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 07.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu člana 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-11614/2017 od 28.novembra 2017.godine, oglašava

     JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
 
I  Organ u kome se popunjava radno mesto:
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26. 

II  Radno mesto koje se popunjava:

- Radno mesto za inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju i informacione bezbednosti, zvanje viši savetnik, Odsek za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje, Sektor za informaciono društvo i informacionu bezbednost - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja savetodavne i stručne poslove koji se odnose na  praćenje i unapređenje inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju i informacione bezbednosti (izrade analiza, izveštaja i preporuka iz predmetne oblasti) sa aspekta pružaoca i korisnika usluga; izrađuje studijsko-analitičke i stručno-operativne izveštaje i informacije o nivou zaštite korisnika usluga od poverenja i operatora IKT sistema od posebnog značaja; obavlja neposredni inspekcijski nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje informaciona bezbednost i radom operatora IKT sistema od posebnog značaja, odnosno nad primenom zakona kojim se uređuje  elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor; utvrđuje ispunjenost uslova propisanih zakonom i propisima donetim na osnovu zakona u oblasti elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju i informacione bezbednosti; nalaže mere u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrđenih zakonom; proverava da li Nacionalni CERT raspolaže odgovarajućim resursima; analizira rizike za informacionu bezbednost Republike Srbije u saradnji sa drugim državnim organima; predlaže mere zaštite IKT sistema Ministarstva i vrši internu reviziju IKT sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
   
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz polja tehničko-tehnoloških nauka ili iz naučne oblasti računarske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada  na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS“, br. 6/16 i 94/17), Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 94/18) i Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15) – usmeno; poznavanje engleskog jezika - uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, Pariska 7.

III Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sekretarijat ministarstva, Odeljenje za ljudske resurse, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (navesti radno mesto za koje se podnosi prijava)”.

IV Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Maja Nakov, tel: 011-361-63-08, Marko Ristić, tel: 011-361-62-69, Odeljenje za ljudske resurse.

V Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava o pribavljanju podataka o kojima se vodi službena evidencija u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog odgovarajućeg dokaza o poznavanju engleskog jezika. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.
Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na adresi www.mtt.gov.rs u delu ''Informacije/konkursi''.
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VIII Trajanje radnog odnosa: za oglašeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Beogradu, u prostorijama „Palate Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, i prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, počev od 5.marta 2018.godine, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom, na adrese koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENE:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenog radnog mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar