Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 08.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i  člana  9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE –REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA VODE

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, Bulevar umetnosti 2a, Novi Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto za finansijsko materijalne poslove, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za ekonomsko – finansijske poslove - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrolu dostavljene finansijske dokumentacije, radi obezbeđenja zakonskog i namenskog trošenja budžetskih sredstava iz kojih se finansiraju poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama; izrađuje potrebnu finansijsku dokumentaciju za prenos budžetskih sredstava iz kojih se finansiraju poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama; evidentira nastale poslovne promene u poslovnim knjigama; učestvuje u izradi Predloga finansijskog plana u postupku izrade Zakona o budžetu Republike Srbije i prati izvršenje budžeta u skladu sa odobrenim aproprijacijama i kvotama; izrađuje odgovarajuće izveštaje i druge informacije o trošenju budžetskih sredstava iz kojih se finansiraju poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama; usaglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama; izrađuje rešenja o uknjiženju osnovnih sredstava Direkcije, odnosno izrađuje rešenja o rashodovanju osnovnih sredstava Direkcije i izrađuje izveštaje o osnovnim sredstvima Direkcije za Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije i izveštaje za Republički zavod za statistiku u vezi finansiranja poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o vodama, Zakona o državnoj upravi i Uredbe o budžetskom računovodstvu – usmeno; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2a.

IV  Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da  teče 9. februara 2018. godine i ističe 19. februara 2018. godine.

V  Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ljiljana Alargić i Svetlana Trpković, tel. 011 362 19 58.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII  Datum oglašavanja: 8. februar 2018. godine. 

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: Overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenja da je državni službenik neraspoređen. 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokaz koji se prilaže uz prijavu na interni konkurs, a o kojem se vodi službena evidencija je uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Učesnik konkursa može da se izjasni o tome da organ po službenoj dužnosti pribavi dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima od nadležnog ministarstva ili da će sam pribaviti navedeni dokaz u propisanom roku.
Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).
Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).
Primeri izjava se nalaze na web stranici Službe za upravljanje kadrovima.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku biće obavljena počev od 26. februara sa početkom u 8,30 časova, u Palati Srbija, istočni ulaz, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

X Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, osnovnog suda ili opštinske uprave)  biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktora Republičke direkcije za vode.
Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i oglasnoj tabli Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.             

DIREKTOR

dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar