Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 09.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i  člana  9. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Zavod za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto za finansisjke poslove, u zvanju savetnik, u Grupi za finansijske poslove – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi finansijskog plana Zavoda, predloga Tarifa za administrativne takse koje naplaćuje Zavod, Odluke o troškovima postupka i naknadi za pružanje informacionih usluga Zavoda; vrši kontrolu zakonitosti, računovodstvene ispravnosti i verodostojnosti finansijske dokumentacije; vrši obračun i isplate po podnetim nalozima i dokumentima za plaćanje; obavlja poslove u vezi sa realizacijom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu; prati ostvarivanje i trošenje sredstava odobrenih finansijskim planom Zavoda; učestvuje u pripremi godišnjeg plana nabavki za Zavod; učestvuje u postupcima za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.   

U izbornom postupku proveravaju se:
poznavanje Zakona o budžetskom sistemu - usmeno; znanje engleskog jezika – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Beograd

IV  Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da  teče 10. februara 2018. godine i ističe 19. februara 2018. godine.

V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Tamara Stevanović, kontakt telefon 011 20 25 955.

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Zavod za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs”.

VII  Datum oglašavanja: 9. februar 2018. godine. 

VIII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: Overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenja da je državni službenik neraspoređen. 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokaz koji se prilaže uz prijavu na interni konkurs, a o kojem se vodi službena evidencija je uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Učesnik konkursa može da se izjasni o tome da organ po službenoj dužnosti pribavi dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, od nadležnog ministarstva ili da će sam pribaviti navedeni dokaz u propisanom roku.

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

Primeri izjava se nalaze na web stranici Službe za upravljanje kadrovima.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na  oglašenom radnom mestu, provera navedenih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku biće obavljena počev od 26. februara 2018. godine, u Zavodu za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese) koje navedu u svojim prijavama.

X Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, osnovnog suda ili opštinske uprave)  biće odbačene.

Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i oglasnoj tabli Zavoda za intelektulanu svojinu.
DIREKTOR

dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar