Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.01.2019 Datum oglašavanja: 14.02.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 22.02.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, 51 Broj: 112-12643/2017 od 28. decembra 2017. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za realizaciju programa međunarodne bilateralne saradnje, u zvanju savetnik, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti građevinarstva i saobraćaja, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije  - 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u razmatranju predloga međunarodnih ugovora iz delokruga Ministarstva u oblasti građevinarstva i saobraćaja i u saradnji sa drugim unutrašnjim jedinicama i priprema stavove o tim predlozima; planira i prati programe međunarodne bilateralne saradnje i priprema dokumenta kojim se definiše pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti građevinarstva i saobraćaja; priprema stručne platforme u okviru bilateralne saradnje iz delokruga Ministarstva; prikuplja podatke i priprema izveštaje sa održanih bilateralnih skupova, učestvuje u pripremi i organizaciji međunarodnih susreta, sastanaka, prezentacija; priprema platforme za pregovore radi zaključivanja međunarodnih ugovora u oblasti građevinarstva i saobraćaja i prati realizacije tih ugovora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje oblasti međunarodne ekonomske saradnje (poznavanje rada međunarodnih organizacija i međudržavnih radnih tela) i poznavanje funkcionisanja državnih organa u ovoj oblasti (Zakon o ministarstvima i Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora) - usmeno; znanje engleskog jezika - pismeno, putem testa; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:
Beograd

2. Radno mesto inspektora za drumski saobraćaj, u zvanju savetnik, Odeljenje za inspekcijske poslove drumskog saobraćaja, Sektor za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac

Opis poslova: Vrši neposredni inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa iz oblasti međunarodnog i unutrašnjeg drumskog saobraćaja; vrši kontrolu poverenih poslova, izrađuje zapisnike i donosi rešenja; podnosi prijave;  inicira izmenu propisa iz delokruga Odeljenja;  pruža informacije i izrađuje mišljenja iz delokruga rada; učestvuje u izradi godišnjeg plana inspekcijskih pregleda; priprema dokumentaciju u saradnji sa načelnikom Odeljenja pre  vršenja inspekcijskog pregleda; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit „B“ kategorije.“

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Zakona o ugovorima u prevozu u drumskom saobraćaju, Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o prekršajima – usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnom proverom rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, kao i organizacione sposobnosti - posredno, putem standardizovanih testova; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd

III Zajedničko za sva radna mesta

Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Fotokopija ili očitana vozačka dozvola (za radno mesto pod brojem 2).   

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi, ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, u sudu ili  opštini.
Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, na adresi  www.suk.gov.rs u delu „Dokumenti-Obrasci“. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sekretarijat Ministarstva - Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
Radmila Matić, tel: 011/3622-064.

VI Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se počev od 5. marta 2018. godine u Palati ''Srbija'', Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo) i u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26 (radno mesto broj 1) i Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 (radno mesto broj 2),  o čemu će kandidati blagovremeno biti obavešteni na brojeve telefona koje navedu u svojim prijavama.
   
Napomene:
Za oglašena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom, umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave, biće odbačene.

Ovaj oglas se objavljuje na web stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: www.mgsi.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave: www.e.uprava.gov.rs, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar