Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 06.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 14.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Republička direkcija za robne rezerve, Beograd, Dečanska 8a


II Radna mesta koja se popunjavaju:

1.Radno mesto: za administrativne i evidencione  poslove u Odeljenju za poljoprivredne i prehrambene proizvode  -  Odsek za prehrambene i neprehrambene proizvode  Novi Sad, pod rednim brojem 9. Pravilnika, ,  u zvanju  referent,  jedan izvršilac.


Opis radnog mesta: Priprema, obrađuje i kontroliše sprovođenje  ugovornih obaveza; vrši izradu računa, knjižnih pisama i obrađuje primljene račune; vrši pripremu i izdavanje naloga za prijem i otpremu robe; učestvuje u radu komisija, priprema i obrađuje dokumentaciju za knjiženje; priprema dokumentaciju za utuženja,  prati realizaciju godišnjeg popisa prehrambenih roba, blagovremeno obezbeđuje potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na nabavku roba, usluga, prodaju roba i prelokaciju; razvrstava, raspoređuje i otprema poštu, arhivira dokumentaciju, vodi evidenciju prisustnosti zaposlenih u Odseku; obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, srednja školska sprema društvenog, prirodnog  ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; znanje rada na računaru. 
 
U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave - pismeno – test i usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

2. Radno mesto: za stručne poslove u Odeljenju za poljoprivredne i prehrambene proizvode  -  Odsek za proizvode biljnog i mineralnog porekla,  pod rednim brojem 14. Pravilnika, ,  u zvanju  savetnik, dva izvršioca.


Opis radnog mesta: Obavlja poslove koje se odnose na kupovinu, prodaju, pozajmicu, skladištenje i zanavljanje; izrađuje i prati realizaciju ugovora o nabavci, prodaji, pozajmici kao i ugovora o uslugama skladištenja, kontrole kvaliteta i kvantiteta i zaštite roba; priprema i obrađuje dokumenaciju za finansijsku operativu; obrađuje dokumentaciju za utuženja; evidentira sve promene stanja roba, obezbeđuje podatake potrebne za izradu programa; stara se o izmirenju obaveza i potraživanja; obezbeđuje dokumentaciju potrebnu za  tekuće ugovorene poslove; priprema dokumentaciju  u izradi Predloga Zaključaka Vlade RS vezanih za intervencije na tržištu poljoprivrednim i prehrambenim robama;  obezbeđuje potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na nabavku roba, usluga, prodaju roba i prelokaciju; obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnih polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama,  odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit;  najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru.
 
U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o robnim rezervama - pismeno – test i usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

3. Radno mesto: za komercijalne poslove u oblasti roba posebnih namena u Odeljenju za neprehrambene proizvode   -  Odsek za posebne namene,  pod rednim brojem 25. Pravilnika,   u zvanju  savetnik,,  jedan izvršilac.


Opis radnog mesta: Obavlja komercijalne poslove koji se odnose na obrazovanje, obnavljanje, finansiranje, korišćenje, čuvanje, skladištenje i teritorijalni razmeštaj robnih rezervi posebnih namena; prati stanje i formira bazu podataka o robama posebnih namena; priprema periodične izveštaje i analize o izvršenim poslovima; prati realizaciju ugovora o zajmu, zakupu, razmeni i skladištenju; pribavlja instrumenate obezbeđenja plaćanja; obezbeđuje dokumentaciju za sudske sporove; vrši unos podataka u računar i odgovara za njihovu tačnost; sarađuje sa poslovnim partnerima oko realizacije poslovnih aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnih polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama,  odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit;  najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru.
 
U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o robnim rezervama - pismeno – test i usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

4. Radno mesto: za stručne poslove u Odeljenju za skladišta   -  Odsek za investicije i obavezne rezerve nafte i naftnih derivata,  pod rednim brojem 34. Pravilnika, ,  u zvanju  savetnik jedan izvršilac.

Opis radnog mesta: Priprema  i izrađuje  ugovore vezane za izgradnju i sanaciju skladišta; vrši obradu privremene i okončane situacije izvedenih radova; priprema dokumentaciju za izdavanje upotrebnih dozvola i uknjiženje objekata; priprema i izrađuje tendersku dokumentaciju za oglašavanje javnih nabavki sa učešćem u radu komisija; priprema zahteve za izvođenje naknadnih i dopunskih radova na sanaciji skladišta; usaglašava knjigovodstveno  i stvarno stanje i evidentira nastale promene; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnih polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama,  odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit;  najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru.
 
U izbornom postupku proveravaju se:  poznavanje Zakona o robnim rezervama - pismeno – test i usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Dečanska 8a.

IV Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: Republička direkcija za robne rezerve, Dečanska 8 a, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačih radnih mesta (navesti radno mesto za koje se podnosi prijava).

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja  o javnom konkursu: Ivona Dupalo, tel: 3349-842, 069/8249-234.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava o pribavljanju podataka o kojima se vodi službena evidencija u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu. Pored navedenih dokaza za radna mesta pod rednim brojem 2., 3. i  4.  potrebno je priložiti i sertifikat kojim se potvrđuje poznavanje jednog svetskog jezika.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Prijave sa fotokopijama dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat  učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičke direkcije za robne rezerve, na adresi www.rdrr.gov.rs u delu ''Informacije/konkursi'' ili na web stranici Službe za upravljanje kadrovima:www.suk.gov.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: za oglašena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veštine:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Beogradu, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Dečanska 8a, obaviće se počev od 20.06.2018. godine, a o terminu i mestu provere kandidati će biti naknadno obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.


NAPOMENE:   
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na oglasnoj tabli i  web stranici Republičke direkcije za robne rezerve: www.rdrr.gov.rs , na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave,  i na web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Posloviˮ.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar