Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 11.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 13. stav 1, a u vezi sa članom 14. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst, 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Ministarstvo finansija, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija – položaj u trećoj grupi
 
Opis poslova: Rukovodi radom Sektora, planira, usmerava i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru; koordinira procese uspostavljanja i unapređenja sistema za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i nadzora nad uspostavljenim sistemom; obezbeđuje pripremu i sprovođenje operativnih procedura za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu, računovodstvo, upravljanje nepravilnostima, pripremu izjave o upravljanju, upravljanje rizikom, upravljanje ljudskim resursima, izveštavanje; obezbeđuje zakonito i pravilno korišćenje finansijskih sredstava iz pretpristupne pomoći Evropske unije; vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora i ostvaruje saradnju sa drugim organima; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno - humanističkih ili tehničko - tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija; poznavanje prava Evropske unije; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; znanje engleskog jezika - uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Kneza Miloša br. 20.

Rok za podnošenje prijave na interni konkurs: Rok za podnošenje prijave na interni konkurs za popunjavanje položaja je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

Rok počinje da teče od 12.06.2018. godine i ističe 19.06.2018. godine.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Pravo učešća na internom konkursu: pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade koji su u prethodne dve godine ocenjeni ocenom „naročito se ističe“, koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenja o ocenjivanju državnog službenika ocenom ,,naročito se ističe” u prethodne dve godine, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju); dokaz o znanju engleskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru.

Lice koje ne dostavi pisani dokaz o znanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom   državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.

Adresa na koju se podnose prijave za interni konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa naznakom „Za interni konkurs – popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu, u periodu od 10–12 časova: Obren Čavić, tel.011/313-09-01, Služba za upravljanje kadrovima.

Datum oglašavanja:  11.06.2018. godine.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljen je na web stranici: www.suk.gov.rs, oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na oglasnoj tabli Ministarstva finansija.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjava položaj koji je predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

DIREKTOR

dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar