Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 13.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Republika Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA  Uprava za trezor Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima-prečišćen tekst („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 i 109/09), v. d. direktor Uprave za  trezor oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

CENTRALA BEOGRAD

1) Radno mesto za podršku finansijskom izveštavanju u skladu sa računovodstvenom metodologijom primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru, Odsek za metodologiju primene međunarodnih računovodstvenih standarda u javnom sektoru, Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje, zvanje mlađi savetni k - 1 izvršilac;

Opis poslova: Učestvuje u pripremi računovodstvene metodologije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima; učestvuje u pripremi programa obuke; vrši prijem finansijskih izveštaja direktnih budžetskih korisnika izrađenih na osnovu donetih računovodstvenih politika; izrađuje obaveštenja za budžetske korisnike, korisnike lokalnih nivoa vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje o promenama u računovodstvenoj metodologiji; učestvuje u izradi predloga za donošenje novih i izmenu i dopunu važećih zakonskih propisa u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima; učestvuje u izradi predloga podzakonskih akata za regulisanje budžetskog računovodstva; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i budžetskog računovodstva – usmeno; poznavanje engleskog jezika - pismeno (testom); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

2) Analitičar za izveštavanje, Odeljenje za izveštavanje o ličnim primanjima, Sektor za obradu ličnih primanja, zvanje savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Analizira i prati propise iz delokruga rada organizacione jedinice; obavlja poslove ažuriranja podataka u evidencijama i registrima o ličnim primanjima; vrši kontrolu obrađenih podataka za finansijsko izveštavanje i izrađuje izveštaje i informacije za budžetske korisnike i nadležne organe; učestvuje u izradi prijava o izvršenim isplatama ličnih primanja koje se podnose poreskim organima i organizacijama socijalnog osiguranja; prati i analizira podatke iz izvršenih obrada i sarađuje sa budžetskim korisnicima i drugim nadležnim organima na poslovima iz oblasti izveštavanja i informisanja; učestvuje u pripremi uputstava, projektnih zahteva i procedura i izradi, testiranju i uvođenju novih programskih rešenja, kao i praćenju njihove i primene; učestvuje u formiranju i ažuriranju baze podataka o korisnicima budžetskih sredstava; sarađuje sa unutrašnjim jedinicama Uprave, budžetskim korisnicima, kao i drugim nadležnim organima na poslovima izveštavanja i informisanja o ličnim primanjima; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema, plata državnih službenika i nameštenika i poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

3) Organizator za sistem deviznih plaćanja i platne kartice, Odsek za devizna plaćanja i platne kartice, Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, zvanje savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Organizuje, prati i kontroliše stanje računa sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva Republike Srbije otvorenog u Narodnoj banci Srbije; usaglašava i vrši sravnjivanje knjigovodstvenih evidencije sa evidencijama Narodne banke Srbije; prati i kontroliše podatke o izvršenim plaćanjima na teret i u korist sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva i prati i kontroliše izvršenje naloga u sistemu deviznih plaćanja; vrši konsolidovano vođenje knjigovodstvenih i vanknjigovodstvenih evidencija o otvorenim deviznim podračunima i njihovu kontrolu po računima i trezorima; vrši izveštavanje korisnika budžetskih sredstava o stanju i promenama na njihovim podračunima; postupa po reklamacijama korisnika budžetskih sredstava i vrši ispravku grešaka nastalih u deviznom platnom prometu; prikuplja, obrađuje i analizira podatke u vezi sa podračunima, nalozima i transakcijama u deviznom platnom prometu; priprema i izrađuje izveštaje za potrebe nadležnih organa u vezi sa sistemom konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva Republike Srbije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast deviznog poslovanja, budžetskog sistema i platnih usluga –usmeno; poznavanje engleskog jezika - pismeno (testom); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

4) Administrator za sistem deviznih plaćanja i platne kartice, Odsek za devizna plaćanja i platne kartice, Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku, zvanje mlađi savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Prati i kontroliše podatke o izvršenim plaćanjima na teret i u korist deviznog konsolidovanog računa trezora; kontroliše i usaglašava stanja obračunskih računa i drugih deviznih računa koji se vode u Upravi; vrši prijem i formalnu kontrolu dokumentacije; sarađuje sa unutrašnjim jedinicama Uprave, Narodnom bankom Srbije, poslovnim bankama i lokalnim samoupravama u cilju otklanjanja utvrđenih neslaganja u izvršavanju naloga u deviznom platnom prometu; vodi propisane evidencije predmeta u vezi rešavanja reklamacija u deviznom platnom prometu – storno knjiženja, usaglašavanje KRT-a sa evidencijama NBS i ispostavljanje naloga radi ispravljanja grešaka u deviznom platnom prometu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast deviznog poslovanja, budžetskog sistema i platnih usluga –usmeno; poznavanje engleskog jezika - pismeno (testom); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Beograd, Pop-Lukina 7-9

FILIJALA STARI GRAD

5) Koordinator projekata za komunikacionu infrastrukturu, Odsek za operativne poslove, zvanje viši savetnik- 1 izvršilac;

Opis poslova: Koordinira u procesu pripreme i realizacije komunikaciono-infrastrukturnih projekata Uprave; izrađuje predloge i rukovodi radovima na izradi, održavanju i unapređivanju složenih tehničkih projekata koji se odnose na računarsko-komunikacionu mrežu; radi na izradi modela i predloga radnih procedura za korišćenje mrežne i komunikacione opreme; organizuje kompletiranje tehničke dokumentacije; usklađuje tehničke projekte sa krajnjim korisnicima; prati trendove u oblasti telekomunikacija i predlaže rešenja za unapređenje računarsko-komunikacione mreže Uprave; radi na izradi specifikacije i konfiguracije potrebne računarsko-komunikacione opreme za Upravu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika i najmanje 7 godina radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti projektovanja mrežne infrastrukture, rada na svim mrežnim tehnologijama u primeni, oblasti dizajna, impelentacije, integracije i testiranja kompletnih rešenja u okviru mrežne infrastrukture – usmeno; poznavanje engleskog jezika - pismeno (testom); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

6) Radno mesto za tehničku podršku, Odsek za operativne poslove, zvanje savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja poslove na priključenje korisnika javnih sredstava na aplikaciju za elektronski sistem platnog prometa -eSPP, od prijema dokumentacije, vođenje administracije, raspodele uređaja za autentifikaciju (tokena) korisnicima, otvaranje korisničkih naloga, do poslovne komunikacije sa korisnicima kao tehnička podrška u radu sa aplikacijom; vrši kontrolu i učitavanje naloga Poreske uprave za refakciju akciza i PDV-a i tehnička je podrška pri otklanjanju grešaka u nalogu; vodi i ažurira aplikaciju „Kadrovi“; pruža tehničku podršku u procesu registracije poverilaca u Centralni registar faktura - CRF i otvara pristupne naloge korisnika javnih sredstava za rad u aplikaciji Registar zaposlenih; prati primenu aplikativnih programskih paketa i njihovo podešavanje na radnim stanicama zaposlenih u filijali; vrši prijem i obradu zahteva korisnika javnih sredstava za dostavljanje dnevnih izvoda o stanju i promenama na podračunima, na osnovu izvršenih deviznih naloga u slučaju da korisnik elektronski nije dobio devizni izvod, a imao je promene prethodnog dana; učestvuje u radu na digitalizaciji čuvanja dokumenata nastalih u radu filijale; sprovodi Direktivu o načinu primopredaje opreme, za novonabavljenu, kao i opremu u upotrebi, u svojstvu ovlašćenog lica i primenjuje Direktivu o korišćenju personalnih računara u svojstvu administratora filijale; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje oblasti održavanja LAN mreža i podrške radnim stanicama, operativnim sistemima, aplikacijama i IT servisima – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

IV Mesto rada: Beograd, Obilićev venac 9-11

FILIJALA PALILULA

7) Radno mesto za javna plaćanja, Odeljenje za javna plaćanja, zvanje savetnik- 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; koordinira poslove na prikupljanju podataka iz oblasti registra i obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; vrši kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; vrši poslove deviznih plaćanja; sprovodi postupak za ispravke grešaka u platnom prometu; vrši kontrolu prijema i obrade zahteva za upis u registre, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i druge finansijske podsticaje; izdaje rešenja i potvrde iz registra; prikuplja podatke o hartijama od vrednosti i kontroliše naplatu tarife za registraciju menice i realizaciju menice kroz platni promet; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

V Mesto rada: Beograd, 27. marta br. 28-32

FILIJALA VRANjE

8) Radno mesto za poslove platnih usluga, ekspozitura Bujanovac, zvanje referent - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

VI Mesto rada: Bujanovac, Kosmetska br. 2

9) Radno mesto za poslove platnih usluga, ekspozitura Preševo, zvanje referent- 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

VII Mesto rada: Preševo, Maršala Tita br. 42

FILIJALA JAGODINA

10) Radno mesto za poslove platnih usluga, ekspozitura Despotovac, zvanje referent - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

VIII Mesto rada: Despotovac, Kralja Milana br. 12

FILIJALA KRAGUJEVAC

11) Radno mesto za poslove platnih usluga, ekspozitura Rača, zvanje referent - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

IX Mesto rada: Rača, Karađorđeva br. 37 

FILIJALA KRALjEVO

12) Radno mesto za poslove platnih usluga, Odsek za javna plaćanja, zvanje referent - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja trebovanje, prijem i predaju novca između blagajne i trezora; vrši prijem i kontrolu gotovinskih naloga, prima uplate u gotovini, čekovima i platnim karticama i vrši isplate gotovine klijentima; obavlja zamenu pohabanih novčanica, zamenu novca, vrši preradu novčanica i kontroliše stanje gotovine iskazane u obračunu dnevne blagajne; sačinjava zahtev za predaju odnosno trebovanje novca i vrši sva potrebna knjiženja; obavlja prijem, kontrolu (formalna i računska) i obradu naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika javnih sredstava; obavlja overu primljenih naloga, vodi knjigu amaneta i druge potrebne evidencije; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje i izdaje potvrde o upisu i statusu u registru; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

X Mesto rada: Kraljevo, Cara Dušana br. 41

FILIJALA SMEDEREVO

13) Radno mesto za vođenje i kontrolu budžetskih evidencija, Odsek za fiskalnu statistiku, zvanje referent - 1 izvršilac;

Opis poslova: Vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije i propisanih budžetskih evidencija; vrši povraćaj javnih prihoda po zahtevu nadležnih organa; obavlja prijem i kontrolu podnete dokumentacije za upis, promenu i brisanje iz registra; obavlja prijem i kontrolu podnete dokumentacije za otvaranje, promenu i ukidanje podračuna korisnika javnih sredstava; izdaje potvrde o otvorenom podračunu, stanju na podračunu, kumulativnom prometu i dnevnom stanju za korisnike javnih sredstava, ukidanju podračuna i druge potvrde na zahtev korisnika; vrši kontrolu i ispravku završnih računa; obavlja naplatu tarife pri gašenju podračuna korisnika javnih sredstava, dostavlja podatke u vezi sa neprepoznatom naplaćenom tarifom i opomene o nenaplaćenoj tarifi korisnicima javnih sredstava; prima zahteve za otvaranje i gašenje šifara za projekat RINO i Registar zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Srednje obrazovanje prirodnog, društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

XI Mesto rada: Smederevo, Njegoševa br. 8

FILIJALA NOVI SAD

14) Radno mesto za javna plaćanja, Odeljenje za javna plaćanja, zvanje savetnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Obavlja poslove vezane za primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; koordinira poslove na prikupljanju podataka iz oblasti registra i obrade ličnih primanja za korisnike javnih sredstava; vrši kontrolu bezgotovinskih naloga koje su ispostavili korisnici javnih sredstava; vrši poslove deviznih plaćanja; sprovodi postupak za ispravke grešaka u platnom prometu; vrši kontrolu prijema i obrade zahteva za upis u registre, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i druge finansijske podsticaje; izdaje rešenja i potvrde iz registra; prikuplja podatke o hartijama od vrednosti i kontroliše naplatu tarife za registraciju menice i realizaciju menice kroz platni promet; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

XII Mesto rada: Novi Sad, Modene br. 7

FILIJALA SREMSKA MITROVICA

15) Šef ekspoziture, ekspozitura Šid, zvanje saradnik - 1 izvršilac;

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, planira, usmerava, koordinira, daje stručna uputstva i nadzire rad zaposlenih u ekspozituri; obavlja kontrolu ispravnosti naloga i drugih dokumenata; izdaje potvrde za čije izdavanje je ovlašćen; vodi evidencije propisane uputstvima i sačinjava zapisnik o povredi propisa i preduzima druge mere; prati, kontroliše i stara se o zakonitom radu ekspoziture; vrši prijem i obradu zahteva za upis, obnovu ili brisanje iz registra, kao i zahteva za ostvarivanje prava na finansijske podsticaje; kontroliše unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru;

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnih usluga – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja - posredno putem standardizovanih testova; veština komunikacija - usmeno.

XIII Mesto rada: Šid, Svetog Save br. 8

XIV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

XV Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Sanja Avram, tel: 011/2927-504 i Milica Nedeljković, tel: 011/3202-320;

Zajedničko za sva radna mesta

Uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Uprave za trezor, u delu Konkursi,  http://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 16. jula 2018. godine, sa početkom u 9 časova, u Beogradu, u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, adresa Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo i Uprave za trezor - Ministarstvo finansija, adresa Pop Lukina 7-9. 

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama ili usmeno nakon svake završene faze postupka.

Opise poslova za navedeno radno mesto možete pogledati na sajtu Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

NAPOMENE


Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva finansija - Uprave za trezor: www.trezor.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www. suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar