Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 13.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo finansija – Poreska uprava na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 169b stav 1. i stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-drugi zakon, 62/06-drugi zakon, 61/07, 20/09, 72/09-drugi zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-5058/2018 od 31. maja 2018. godine i 51 Broj: 112-2867/2018 od 27. marta 2018. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKOJ UPRAVI

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Beograd, Save Maškovića 3-5

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto: studijsko-analitički poslovi javnih nabavki, u zvanju viši poreski savetnik  – ostale funkcije, Centrala, Sektor za materijalne resurse, Odeljenje za komercijalne i investicione poslove, Odsek za komercijalne poslove  –1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u poslovima izrade plana javnih nabavki,sprovodi postupke javnih nabavki dobara, usluga i radova, centralizovano  na nivou Poreske uprave ili za potrebe  Centrale Poreske uprave. Komunicira i koordinira sa organizacionim jedinicama Poreske uprave u cilju izrade konkursne dokumentacije. Vrši oglašavanje javne nabavke, izradu konkursne dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Zajedno sa članovima komisije obavlja javno otvaranje ponuda, analizu, obradu i bodovanje ponuda i predlaže najpovoljnijeg ponuđača za dodelu ugovora o javnoj nabavci, odlučuje povodom podnetog zahteva za zaštitu prava. Izrađuje ugovore po okončanim postupcima javnih nabavki kao  i po okvirnim sporazumima zaključenim  od strane tela za centralizovane javne nabavke. Obavlja proveru izvršenja ugovornih obaveza sa finansijskog aspekta i prati izvršavanje poslova u rokovima prema zaključenim ugovorima. Prati ili realizuje zaključene ugovore, vrši proveru računa dospelih za plaćanje u skladu sa ugovorom, kompletira račune sa potrebnom dokumentacijom, evidentira i daje iste na plaćanje. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkh, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit,  položen ispit za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, radno iskustvo u struci od najmanje 7 godina, osposobljenost za rad na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).

2.  Radno mesto: poreski inspektor kancelarijske kontrole, u zvanju poreski inspektor – osnovne funkcije, Filijala Stari Grad, Odeljenje za kancelarijsku kontrolu, Odsek za kancelarijsku kontrolu  –1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja jednostavnije poslove kancelarijske kontrole pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja o kancelarijskoj kontroli; priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem; podnosi zahtev za pokretanje poreskoprekršajnog postupka, dostavlja žalbe nadležnom odeljenju za postupanje po žalbama u prvostepenom poreskom postupku, postupa po zamolnici nadležnog odeljenja radi sprovođenja dopunskog postupka po žalbi; informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa; pokreće inicijativu za privremeno oduzimanje PIB-a; prati promene u registrima koje vodi Poreska uprava i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka. 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena ili visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci  od najmanje 3 godine, osposobljenost za rad na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa koji regulišu poresku materiju (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dodatu vrednost, deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava), Zakon o državnoj upravi, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).

3.  Radno mesto: poslovi obrade zahteva 1, u zvanju poreski kontrolor – osnovne funkcije, Filijala Čukarica, Odeljenje za naplatu i poresko računovodstvo, Odsek za poresko računovodstvo – 1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove prijema i obrade izvoda knjiženja knjigovodstvenih dokumenata; proverava ispravnost analitičke kartice obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata; predlaže mere za otklanjanje neažurnosti i neispravnosti knjiženja u poreskom knjigovodstvu; učestvuje u sastavljanju godišnjeg računa javnih prihoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: SSS - društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine, položen državni stručni ispit, osposobljenost za rad na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: veština rada na računaru (upravljanje fajlovima i folderima, obrada teksta-word, obrada tabela-excel, poznavanje rada na internetu) – praktičnim radom na računaru, provera znanja – poznavanje zakonskih propisa: deo Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji reguliše stranke u poreskom postupku i naplatu poreza, Zakon o opštem upravnom postupku, stručna znanja iz oblasti delokruga rada organa i iz oblasti rada na radnom mestu i veština komunikacije – proveravaće se usmeno (razgovorom).

III Mesto rada: za sva radna mesta mesto rada je Beograd

IV Adresa na koju se podnose prijave
Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Centrala, Beograd, Save Maškovića br. 3-5, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu
Jelena Bilić tel: 011/3950-521, u periodu od 11,00 do 14,00 časova.

VI Uslovi za rad na svim radnim mestima:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošnje prijava  na konkurs:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje- listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
-pisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu (u prijavi naznačiti redni broj radnog mesta iz teksta konkursa kao i naziv radnog mesta za koje se konkuriše, ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, mejl adresa za kontakt, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva u stepenu stručne spreme propisane za radno mesto na koje se konkuriše, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, prijava mora da bude svojeručno potpisana);
-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
-overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto;
-original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke, za radno mesto pod rednim brojem 1.;
-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
-original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo);
-izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.


Napomena:
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Kandidat je obavezan da popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Ukoliko kandidat  ne dostavi popunjenu i svojeručno potpisanu izjavu, a dokumentacija nije potpuna, prijava na konkurs će biti odbačena.

Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu Ministarstva finansija – Poreske uprave, u delu Aktuelnosti – Konkursi, www.purs.gov.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati mogu uz prijavu na konkurs da dostave dokaze o kojima službenu evidenciju vode drugi organi, u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Kandidati  čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, o mestu, datumu i vremenu sprovođenja izbornog postupka biće blagovremeno obavešteni na kontakte koje navedu u svojim prijavama.

Napomena:
- Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
- Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci.
- Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da isti polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
- Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
-Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
- Sa kandidatima koji konkurišu na radna mesta, i čije su prijave blagovremene, dopuštene, jasne, prijave uz koje su priloženi svi potrebni dokazi (potpune prijave) i koji ispunjavaju uslove za rad na navedenim radnim mestima, obaviće se najpre provera veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru. Ova faza izbornog postupka je eliminaciona, tako da samo kandidati koji pokažu zadovoljavajuće rezultate nakon provere veštine rada na računaru – praktičnim radom na računaru, mogu da pristupe narednom delu izbornog postupka, i to usmenoj proveri znanja i veština komunikacije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose jednu prijavu u kojoj navode sva radna mesta za koja konkurišu i dostavljaju tražena dokumenta za ta radna mesta.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet strani Poreske uprave, na portalu e-uprave, u periodičnom izdanju oglasa nacionalne službe za zapošljavanje i na internet strani službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar