Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 21.01.2019 Datum oglašavanja: 13.06.2018 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.06.2018


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

    Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18, člana 19. st. 1. i 2, čl. 20. i 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-3916/2018 od 25. aprila 2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH
RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE
I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Beograd, Nemanjina br. 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za sprovođenje projekata pretpristupnih fondova EU u oblasti obrazovanja, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Odeljenje za projekte iz pretpristupnih fondova EU (IPA), donacije i pridruživanju EU u obrazovanju i nauci, Odsek za praćenje sprovođenja projekata pretpristupnih fondova EU (IPA) - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati sprovođenje projekata kroz kontrolu aktivnosti ugovarača (administrativna i terenska provera, provera ispunjenosti zahteva koji se odnose na vidljivost projekata i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje podnetih od strane ugovarača) i preduzima mere i aktivnosti u cilju pravilnog i pravovremenog sprovođenja projekata i ugovora; proverava ispunjenost preduslova za sprovođenje sektorskih programa/mera, projekata i ugovora; učestvuje u pripremi i organizovanju obuka u okviru projekata i pruža podršku domaćim i stranim stručnjacima u sprovođenju projekata; učestvuje u pripremi/ažuriranju plana javnih nabavki za potrebe sprovođenja projekata i u izradi tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa procedurama; učestvuje u radu Komisije za ocenu i odabir ponuda, u izradi stručne analize i izveštaja o pripremi tenderske dokumentacije i sprovođenju projekata u odgovarajućem formatu; prati sprovođenje akcionih planova i izveštava o mogućem kašnjenju (tzv. rana upozorenja) i stara se o sprovođenju preporuka eksternih ocenjivača i revizora; sarađuje sa ustanovama, lokalnom samoupravom, socijalnim partnerima i drugim organizacijama i institucijama u sprovođenju projekata; sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravljanja sredstvima EU, u skladu sa procedurama i organizuje aktivnosti od značaja za javnost i vidljivost projekata finansiranih iz EU, u skladu sa procedurama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika – pismeno putem testa i usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

2. Radno mesto za praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za učenički i studentski standard i investicije, Odeljenje za poslove učeničkog i studentskog standarda, Grupa za učenički i studentski standard - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši nadzor vaspitnog rada i prati ostvarivanje Programa vaspitnog rada   u domovima učenika srednjih škola i školama sa domom učenika u Republici Srbiji;  prati promene u društvu i nauci i mišljenja neposrednih učesnika u realizaciji vaspitno-obrazovnog procesa /vaspitača, stručnih saradnika i učenika/ i predlaže pokretanje postupka  za donošenje potrebnih izmena i dopuna ovog Programa;  proučava savremena iskustva u ostvarivanju vaspitnog rada i pruža stručnu pomoć u radu vaspitača, stručnih saradnika i direktora; prikuplja izveštaje o realizaciji vaspitnog rada u ustanovama na teritoriji RS i priprema izveštaje, analize i informacije i predlaže preduzimanje neophodnih mera za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka i unapređenje vaspitnog rada; prati i analizira vaspitni rad u domovima učenika i na osnovu utvrđenih potreba predlaže mere za bolje pripremanje, školovanje i stručno usavršavanje vaspitača, stručnih saradnika i rukovodilaca vaspitne službe i sarađuje sa inspekcijskim organima; učestvuje u predlaganju članova komisija za polaganje licenci vaspitača i stručnih saradnika; sarađuje sa centrima za socijalni rad u cilju prevazilaženja potencijalnih problema u radu sa osetljivim društvenim grupama i vodi evidenciju i prati tendencije prisustva osetljivih društvenih grupa u populaciji učeničkih domova; sarađuje sa specijalizovanim ustanovama, organima i organizacijama koje se bave pitanjima uticaja droge i sekti u ustanovama učeničkog standarda; razmatra primedbe roditelja, učenika, vaspitača i stručnih saradnika i priprema odgovore na predstavke; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o učeničkom i studentskom standardu, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, Zahumska br. 14.

3. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava, Školska uprava Sombor - 1 izvršilac.


Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1.

4. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava – Školska uprava Valjevo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Valjevo, Karađorđeva br. 31

5. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava, Školska uprava Zaječar - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada: Zaječar, Nikole Pašića br. 81

6. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava – Školska uprava Zrenjanin - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Pančevo, Trg Kralja Petra br. 2-4

7. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava, Školska uprava Beograd - 2 izvršioca.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd, Zahumska br. 14.

8. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava, Grupa za stručno – pedagoški nadzor za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin- 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, poznavanje jednog svetskog jezika i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, Pravilnika o stručno – pedagoškom nadzoru i Pravilnika o standardima kvaliteta rada ustanove - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti - proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima i veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada: Novi Pazar, 7. jula b.b.


III Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, sa naznakom „za javni konkurs”.

IV Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Gordana Jeremić, telefon: 3610-287 i Dragica Milošević, telefon: 3621-589.

V Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za prosvetnog savetnika (samo za radna mesta pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog dokaza o poznavanju jednog svetskog jezika    ( samo za radna mesta pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika ( samo za radna mesta pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8); stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo u originalu ili overenoj fotokopiji i ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja, stečen profesionalni ugled (nagrade, priznanja, preporuke i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji ( samo za radna mesta pod rednim brojem 3, 4, 5, 6, 7 i 8); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, izdata od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje o položenom ispitu za prosvetnog savetnika. 

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3.).

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u delu „Stipendije, konkursi i javni pozivi”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VIII Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak.

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, počev od 16. jula 2017. godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama, a radi provere poznavanja rada na računaru i provere veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti. Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru i proveru veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu, biće sprovedena u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina br. 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama.


Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa ( javnog beležnika, opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati bez položenog ispita za prosvetnog savetnika primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim ispitom za prosvetnog savetnika nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za prosvetnog savetnika

Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispit.

Kandidati koju konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

Ovaj konkurs objavljuje se na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar