Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 12.11.2010 Datum isteka roka za prijavljivanje: 22.11.2010


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima, člana 55. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

I


I.I. Organ u kome se popunjavaju položaji:
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2

I.II. Položaji koji se popunjavaju:
1. Pomoćnik ministra – načelnik Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova - položaj u trećoj grupi
Uslovi: završen fakultet; najmanje devet godina radnog iskustva na policijskim ili poslovima iz delokruga Sektora; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji; za kandidate van Ministarstva, psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mesta; da nema dvojno državljanstvo; da nema bezbednosnih smetnji, a za kandidate muškarce i da nema smetnji u pogledu vojne obaveze; da nije osuđivan zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak za takvo krivično delo, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca, da služba u državnom organu ili pravnom licu sa javnim ovlašćenjima nije prestala zbog teške povrede službene dužnosti pravnosnažnom odlukom nadležnog organa.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

2. Pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije - položaj u trećoj grupi
Uslovi: završen fakultet; najmanje devet godina radnog iskustva na policijskim ili poslovima iz delokruga Sektora; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji; za kandidate van Ministarstva, psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mesta; da nema dvojno državljanstvo; da nema bezbednosnih smetnji, a za kandidate muškarce i da nema smetnji u pogledu vojne obaveze; da nije osuđivan zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak za takvo krivično delo, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca, da služba u državnom organu ili pravnom licu sa javnim ovlašćenjima nije prestala zbog teške povrede službene dužnosti pravnosnažnom odlukom nadležnog organa.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora unutrašnje kontrole policije, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

3. Pomoćnik ministra - načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije - položaj u trećoj grupi
Uslovi: završen fakultet; najmanje devet godina radnog iskustva na policijskim ili poslovima iz delokruga Sektora; položen državni stručni ispit za rad u državnim organima; državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji; za kandidate van Ministarstva, psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mesta; da nema dvojno državljanstvo; da nema bezbednosnih smetnji, a za kandidate muškarce i da nema smetnji u pogledu vojne obaveze; da nije osuđivan zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak za takvo krivično delo, da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca, da služba u državnom organu ili pravnom licu sa javnim ovlašćenjima nije prestala zbog teške povrede službene dužnosti pravnosnažnom odlukom nadležnog organa.
U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije - uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.

I.III. Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na svim položajima traje 5 godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2.

ZAJEDNIČKO ZA SVE POLOŽAJE KOJI SE OGLAŠAVAJU:

1. Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijava: rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.
Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

2. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); radna knjižica; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); za učesnike konkursa van Ministarstva unutrašnjih poslova lekarsko uverenje Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova o psihofizičkim sposobnostima za položaje: pod rednim brojem 1. pomoćnik ministra – načelnik Sektora finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, pod rednim brojem 2. pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole policije i pod rednim brojem 3. pomoćnik ministra – načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, u Ministarstvu unutrašnjih poslova; dokaz o znanju jednog stranog jezika za položaje: pod rednim brojem 1. sekretar ministarstva, pod rednim brojem 2. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za kulturno nasleđe, pod rednim brojem 3. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije i pod rednim brojem 4. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za medije, u Ministarstvu kulture; dokaz o znanju jednog svetskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru za položaj pod rednim brojem 1. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za ekonomiju i javna preduzeća, dokaz o znanju jednog svetskog jezika i dokaz o poznavanju rada na računaru za položaj pod rednim brojem 2. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za finansijski sistem, dokaz o znanju engleskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru za položaj pod rednim brojem 3. pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za Nacionalni fond za upravljanje sredstvima Evropske unije, u Ministarstvu finansija; dokaz o znanju engleskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru za položaj: pod rednim brojem 2. pomoćnik direktora za komunikaciju sa EU Komisijom, dokaz o znanju rada na računaru za položaje: pod rednim brojem 3. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za neposredne i tržišne podsticaje, pod rednim brojem 4. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za strukturne podsticaje, pod rednim brojem 5. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za kontrolu na licu mesta, pod rednim brojem 6. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za ekonomsko finansijske poslove; pod rednim brojem 7. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za informacione tehnologije i pod rednim brojem 8. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Upravi za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; dokaz o znanju engleskog jezika, dokaz znanju rada na računaru i dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje 9 godina od čega 5 godina na poslovima upravljanja laboratorijskim istraživanjima u oblasti poljoprivrede ili veterinarstva ili hemije ili analitičke hemije ili mikrobiologije, za položaj direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; dokaz o znanju engleskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru (MS Office, MS Project, Internet, Email), za položaj pod rednim brojem 1. direktor i pod rednim brojem 2. zamenik direktora u Agenciji za energetsku efikasnost; dokaz o znanju engleskog jezika i dokaz o znanju rada na računaru za položaj pod rednim brojem 1. zamenik direktora, položaj pod rednim brojem 2. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za nacionalne račune, cene i poljoprivredu, pod rednim brojem 3. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora poslovnih statistika, pod rednim brojem 5. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte, pod rednim brojem 6. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za informaciono komunikacione tehnologije i publicistiku; pod rednim brojem 7. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora statistike za područnu jedinicu za Autonomnu Pokrajinu Vojvodina sa sedištem u Novom Sadu, dokaz o znanju engleskog jezika za položaj pod rednim brojem 4. pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora statistike stanovništva i prikupljanja podataka na terenu, u Republičkom zavodu za statistiku; dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje 9 godina od čega najmanje 3 godine na poslovima u oblasti ljudskih resursa za položaj pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za odabir i razvoj kadrova u Službi za upravljanje kadrovima.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu.
Lice koje nema pisani dokaz o uspešno završenoj obuci koja odgovara zahtevanoj osposobljenosti za rad na računaru, podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.
Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

3. Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje položaja”.

4. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Tamara Bojanić, tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.
Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs možete pogledati poslove položaja za sve položaje, a u Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u delokrug Sektora u kojima su položaji koji se popunjavaju (osim za Sektore u Ministarstvu unutrašnjih poslova).

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu (osim dokaza o osposobljenosti za rad na računaru), biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, dnevnom listu ,,Politika” i web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

 

pretraga
kalendar