Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 25.08.2019 Datum oglašavanja: 11.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
                                   ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Zavod za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, Beograd

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju viši savetnik, Grupa za finansijske poslove –1izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe - pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Grupi; izrađuje Predlog finansijskog plana Zavoda za izradu Nacrta zakona o budžetu; prati sprovođenje zakonitog, namenskog i ekonomičnog trošenja budžetskih sredstava i konsoliduje, usklađuje i kontroliše podatke koji se odnose na sredstva koja se prenose korisnicima; ostvaruje saradnju sa nadležnim organizacionim delovima u Ministarstvu finansija, Narodnoj banci Srbije i Poreskom upravom i sa inspekcijskim organima (budžetska, devizna i poreska inspekcija); izrađuje godišnje i periodične izveštaje o izvršenju budžeta i završni račun; izrađuje akte iz delokruga rada Grupe i priprema predlog prioriteta podnetih zahteva u okviru svih segmenata iz razdela budžeta Zavoda; obavlja nadzor nad finansijskim poslovanjem organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prva i priprema izveštaje o utvrđenim nepravilnostima u radu organizacija i predlaže mere za njihovo otklanjanje; učestvuje u izradi predloga plana javnih nabavki; kontroliše finansijsku dokumentaciju sa zahtevima za plaćanje i proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata zaposlenih; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

•    „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se putem simulacije  (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalnih poslova (izvršenje budžeta) – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o autorskim i srodnim pravima) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik (engleski jezik nivo A2) – proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom) ili uvidom u sertifikat.
Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen kokursom, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se psihometrijskim testovima (pismeno) i putem intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Zavod za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd, ili se podnose neposredno na pisarnici Zavoda, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mestaˮ.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Tamara Stevanović, 011/20 25 952 i Dragana Batrićević, 011/20 25 974, od 10,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 11. jun 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu ili u štampanoj verziji na pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS„ broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Zavoda.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 15. jula 2019. godine. Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati  Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom će se obaviti u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu (Kneginje Ljubice 5).

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Zavoda za intelektualnu svojinu.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


            D I R E K T O R


        dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar