Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 19.08.2019 Datum oglašavanja: 12.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1, čl. 10, čl. 11, 12. st. 1. i 2. i čl. 13. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj:
112-4309/2019 od 25. aprila 2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
 
II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za podršku knjigovodstvenim poslovima i finansijskom izveštavanju, u zvanju mlađi savetnik, Odeljenje za knjigovodstvene poslove i finansijsko izveštavanje, Sektor za finansisjko-materijalne poslove, 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi podataka neophodnih za izradu analiza, izveštaja iz oblasti knjigovodstvenih poslova; učestvuje u kontroli ispravnosti  i kontiranju knjigovodstvenih isprava; učestvuje u obračunu PDV-a; učestvuje i stara se o pravilnom vođenju pomoćnih knjiga u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu; učestvuje u izradi zaključnih knjiženja i završnog računa; učestvuje u izradi tromesečnih izveštaja o izvršenju budžeta; usaglašava knjigovodstveno stanje Uprave sa evidencijom Uprave za trezor; usaglašava knjigovodstveno stanje sa godišnjim popisom imovine i obaveza i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri  godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za kancelarijske poslove, u zvanju referent, Odsek za pravne poslove, Odeljenje za pravne i opšte poslove, Sektor za pravne i administrativne poslove, 1izvršilac.

Opis poslova: Obavlja kancelarijske, administrativne i tehničke poslove za potrebe Odseka; vrši prijem i evidentiranje predmeta Odseka; vrši zavođenje predmeta u pisarnici i njihovo arhiviranje; obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Obrazovanje stečeno u srednjoj školi pravnog, ekonomskog smera ili gimnazija, radno iskustvo u struci od najmanje dve godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3. Radno mesto za poslove stručnog usavršanja i primenu standarda, u zvanju savetnik, Odeljenje za ljudske resurse, Sektor za pravne i administrativne poslove, 1izvršilac.

Opis poslova: Prati stanje u oblasti razvoja ljudskih resursa u Upravi i izrađuje izveštaje iz oblasti stručnog usavršavanja; učestvuje u analizi potreba za stručnim usavršavanjem državnih službenika, izrađuje predlog plana obuke državnih službenika i vodi evidenciju obuka državnih službenika; obavlja poslove koji se odnose na vođenje informacionog sistema za razvoj kadrova (Perbit views); prati i predlaže standarde, procedure i kriterijume sistema upravljanja kvalitetom; obavlja poslove pripreme i objedinjavanja potrebnih dokumenata za izradu standarda i procedura; održava i unapređuje sistem upravljanja kvalitetom; obavlja stručne poslove u postupku usklađivanja standarda, procedura i kriterijuma sa relevantnim propisima iz oblasti upravljanja kvalitetom i obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja društveno humanističkih nauka ili organizacionih naukana osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

4. Radno mesto poslovi prijema i klasifikacije pošte, u zvanju referent, Pisarnica republičkih organa Uprave, Odeljenje za administrativne poslove, Sektor za pravne i administrativne poslove, 11izvršilaca.

Opis poslova: Vrši prijem pošte i odvajanje novih podnesaka od već evidentiranih podnesaka; klasifikuje predmete; unosi podatke u bazu podataka, štampa omote predmeta; vodi popis akata, piše zahteve za taksu; radi sa korisnicima usluga; obaveštava o kretanju predmeta; arhivira predmete i stavlja predmete u interni rok i obavlja druge poslove po nalogu šefa Pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu: Obrazovanje stečeno u srednjoj školi društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, radno iskustvo u struci od najmanje dve godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

5. Radno mesto poslovi arhiviranja, u zvanju referent, Pisarnica republičkih organa Uprave, Odeljenje za administrativne poslove, Sektor za pravne i administrativne poslove, 2izvršioca.

Opis poslova: Razvrstava i unosi predmete i prispele podneske u terminal; združuje naknadno prispele podneske sa arhiviranjem predmeta; dostavlja predmete u rad, stara se o rokovima; ulaže predmete u arhivu, daje podatke o kretanju predmeta i obavlja druge poslove po nalogu šefa Pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu: Obrazovanje stečeno u srednjoj školi društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, radno iskustvo u struci od najmanje dve godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

6. Radno mesto za koordinaciju građevinskih poslova, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za inženjersko građevinske poslove, Odeljenje za investicionu izgradnju i adaptaciju objekata, Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, 1izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke o realizaciji investicionih projekata iz delokruga Odseka koji se odnose na građevinske poslove i priprema predloge mera za unapređenje; prati i predlaže potrebe za izvođenjem investicionih radova u oblasti građevinskih poslova na objektima i procenjuje njihovu vrednost; analizira, organizuje i sprovodi mere u cilju efikasnog i operativnog izvršenja planskih aktivnosti; stara se o pribavljanju potrebnih dozvola za izvođenje građevinskih radova i prati realizaciju radova na investicionim projektima iz svog delokruga; sarađuje sa državnim organima i predlaže mere vezane za realizaciju investicionih projekata; izrađuje obaveštenja i koordinira realizaciju investicionih projekata sa krajnjim korisnikom; vrši stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko zanatskih radova, kontrolu dinamike realizacije investicionih projekata na terenu i stara se o izvršenju dinamičkih planova; učestvuje u izradi dokumentacije u postupcima javnih nabavki vezanim za realizaciju investicionih projekata i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti građevinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

7. Radno mesto za koordinaciju arhitektonskih poslova, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za inženjersko građevinske poslove, Odeljenje za investicionu izgradnju i adaptaciju objekata, Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, 1izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke o realizaciji investicionih projekata iz delokruga Odseka koji se odnose na arhitektonske poslove i priprema predloge mera za unapređenje; prati i predlaže potrebe za izvođenjem investicionih radova u oblasti arhitektonskih poslova na objektima i procenjuje njihovu vrednost; analizira, organizuje i sprovodi mere u cilju efikasnog i operativnog izvršenja planskih aktivnosti; stara se o pribavljanju potrebnih dozvola za izvođenje arhitektonskih radova i prati realizaciju radova na investicionim projektima iz svog delokruga; sarađuje sa državnim organima i predlaže mere vezane za realizaciju investicionih projekata; izrađuje obaveštenja i koordinira realizaciju investicionih projekata sa krajnjim korisnikom; vrši stručni nadzor nad izvođenjem arhitektonskih radova, kontrolu dinamike realizacije investicionih projekata na terenu i stara se o izvršenju dinamičkih planova; učestvuje u izradi dokumentacije u postupcima javnih nabavki vezanim za realizaciju investicionih projekata i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti arhitektura na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

8. Radno mesto za koordinaciju elektroinženjerskih poslova, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za inženjersko građevinske poslove, Odeljenje za investicionu izgradnju i adaptaciju objekata, Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje, 1izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke o realizaciji investicionih projekata iz delokruga Odseka koji se odnose na elektroinženjerske poslove i priprema predloge mera za unapređenje; prati i predlaže potrebe za izvođenjem investicionih radova u oblasti elektroinženjerskih poslova na objektima i procenjuje njihovu vrednost; analizira, organizuje i sprovodi mere u cilju efikasnog i operativnog izvršenja planskih aktivnosti; stara se o pribavljanju potrebnih dozvola za izvođenje elektroinženjerskih radova i prati realizaciju radova na investicionim projektima iz svog delokruga; sarađuje sa državnim organima i predlaže mere vezane za realizaciju investicionih projekata; izrađuje obaveštenja i koordinira realizaciju investicionih projekata sa krajnjim korisnikom; vrši stručni nadzor nad izvođenjem elektroinženjerskih radova, kontrolu dinamike realizacije investicionih projekata na terenu i stara se o izvršenju dinamičkih planova; učestvuje u izradi dokumentacije u postupcima javnih nabavki vezanim za realizaciju investicionih projekata i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog inženjerstva, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.


Mesto rada: Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

III U izbornom postupku provaravaju se:

OPŠTE FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE
Za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. proveravaju se 

•    Oraganizacija i rad državnih organa RS proveravaće se putem testa (pismeno)
•    Digitalna pismenost proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
•    Poslovna komunikacija proveravaće se putem simulacije (pismeno)

POSEBNE FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE

Za izvršilačko radno mesto pod rednim broj 1:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (Budžetski sistem Republike Srbije), proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko-materijalni poslovi (Izvršenje budžeta), proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto (Procedura - Finansijsko knjigovodstvo) proveravaće se putem simulacije (usmeno).


Za izvršilačko radno mesto pod rednim broj 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (Kancelarijsko poslovanje) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (Metode vođenja internih i dostavnih knjiga) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto (Procedura - Pravni poslovi) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za izvršilačko radno mesto pod rednim broj 3:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja ljudskim resursima (oblasti upravljanja ljudskim resursima: analizu posla, kadrovsko planiranje, regrutaciju, selekciju, uvođenje u posao, stručno usavršavanje, razvoj i instrumente razvoja, ocenjivanje, nagrađivanje, upravljanje karijerom), proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Međunarodni standardi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013), proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto (Procedura – Obuka zaposlenih), proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik nivo B1 (engleski jezik), proveravaće se putem simulacije (usmeno).


Za izvršilačko radno mesto pod rednim broj 4 i 5:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (Kancelarijsko poslovanje),  proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (Metode vođenja internih i dostavnih knjiga),  proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto (Procedura – Rad pisarnica) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za izvršilačko radno mesto pod rednim broj 6, 7 i 8:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora,uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija), proveravaće se putem simulacije (pismeno).


Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (Metodologija za pripremu konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki), proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji), proveravaće se putem simulacije (usmeno).


PONAŠAJNE KOMPETENCIJE
Za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. proveravaju se 

•    upravljanje informacijama,
•    upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata,
•    orijentacija ka učenju i promenama,
•    izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa,
•    savesnost posvećenost i integritet

proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.


PROCENA MOTIVACIJE za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija i posebnih funkcionalnih kompetencija za oblast rada mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.


IV Adresa na koju se podnosi popunjen Obrazac prijave za konkurs:
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja:
Danijela Marković, tel: 011/3616-310, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, od 9,00 do 12,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.
Uredno popunjen, potpisan i odštampan Obrazac prijave dostavlja se na adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javni konkurs“.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Napomena za izvršilačka radna mesta pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8:
Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac dostavi važeći Sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u orginalu ili u formi overene fotokopije.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

Napomena za izvršilačko radno mesto pod rednim brojem 3:
Da bi kandidat bio oslobođen testiranja kompetencije znanja stranog jezika, nivo B1 – enleski jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac dostavi orginal ili overenu fotokopiju Sertifikata o znanju engleskog jezika, koji je izdat od strane ovlašćene Škole za strane jezike i kojim dokazuje znanje engleskog jezika i to nivo B1.
Komisija će na osnovu priloženog Sertifikata doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto usmene provere.

IH Dokazi koji prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položeom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Za radno mesto pod rednim brojem 3. pored navedenih dokaza kandidat je dužan da dostavi:
1. Sertifikat za internog auditora prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i
2. Sertifikat za internog auditora prema zahtevima standarda ISO 27001:2013


Za radno mesto pod rednim brojem 6. pored navedenih dokaza kandidat je dužan da dostavi:
-    Licencu Inženjerske komore Srbije broj 310 ili 410.

Za radno mesto pod rednim brojem 7. pored navedenih dokaza kandidat je dužan da dostavi:
-    Licencu Inženjerske komore Srbije broj 300 ili 400.

Za radno mesto pod rednim brojem 8. pored navedenih dokaza kandidat je dužan da dostavi:
-    Licencu Inženjerske komore Srbije broj 350 ili 450.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijavnim kancelarijama u osnovnim sudovima, odnosno u opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izvričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koje se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz koji se vidi na kojim poslovima, u kom periocu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koje konkurišu.

XI Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provera kompetencija.

XII Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 01.07.2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Beograd, Nemanjina 22-26). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa: www.uzzpro.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obrazac prijave na konkurs u državnom organu može se preuzeti na zvaničnoj stranici Službe za upravljanje kadrovima i Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

pretraga
kalendar