Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 19.08.2019 Datum oglašavanja: 12.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu čl. 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Geološki zavod Srbije oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U GEOLOŠKOM ZAVODU SRBIJE

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Geološki zavod Srbije, Rovinjska br. 12, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za pripremu i izvođenje paleontoloških istraživanja – paleontolog istraživač, u zvanju savetnik, u Grupi za paleontologiju, u Odeljenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za regionalnu geologiju - 1 izvršilac;

Opis poslova: Vrši pregled preparata, vrši određivanje fosilnog sadržaja iz paleopalinoloških preparata; analizira i utvrđuje starost i stratigrafsku pripadnost determinisanog materijala; vrši istraživanja na terenu; priprema paleontološki izveštaj u cilju razvrstavanja kartiranih jedinica po periodama; učestvuje u izradi geoloških karata, studija, programa; radi na optičkim istrumentima (mikroskopi i lupe), radi sa opasnim kiselinama, njihovim parama i mineralnim uljima u ''paleontološkim kadama''; učestvuje u međunarodnim projektima geoloških istraživanja iz domena paleontoloških istraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geologija - Modul Paleontologija) na osnovnim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno)
•    Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka, (praktičnim radom na računaru ili uvidom u odgovarajući sertifikat)
•    Poslovna komunikacija – proveravaće se putem pismene simulacije

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
•    posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora) - proveravaće se putem pismene i usmene simulacije;
•    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta), Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja - proveravaće se putem usmene simulacije;
•    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“ kategorije) - proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet;) -  provera će se vršiti putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

2.Radno mesto za poslove inženjerskogeološkog istraživanja – Istraživač, u zvanju savetnik, u Grupi za inženjersku geologiju, u Odeljenju za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, u Sektoru za geotehniku i hidrogeologiju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja osnovna inženjerskogeološka istraživanja na terenu; izrađuje izveštaj o geohazardima; vodi i učestvuje u izradi lista osnovne inženjerskogeološke karte; realizuje inženjerskogeološka istraživanja za potrebe prostornog planiranja, učestvuje u realizaciji geotehničkih istraživanja za potrebe izgradnje objekata šireg društvenog značaja; učestvuje u izradi programa rada i dugoročnog programa razvoja osnovnih inženjerskogeoloških istraživanja, odnosno godišnjeg programa izvođenja osnovnih geotehničkih istraživanja i učestvuje u izradi izveštaja o radu Zavoda iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geotehnika) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa (pismeno)
•    Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru)
•    Poslovna komunikacija – proveravaće se putem pismene simulacije

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
•    posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora) - proveravaće se putem pismene i usmene simulacije;
•    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta), Pravilnik o potrebnom stepenu izučenosti inženjersko geoloških svojstava terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja - proveravaće se putem usmene simulacije;
•    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“ kategorije) - proveravaće se uvidom u priloženi dokument.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija:
Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet) - provera će se vršiti putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom.
 
ZAJEDNIČKO ZA RADNA MESTA:

III Mesto rada: Beograd, ul. Rovinjska br.12

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Geološki zavod Srbije, Beograd, Rovinjska br.12, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.
V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Nada Orestijević, kontakt telefon: 011/2889966, od 12 do 14 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije ili u štampanoj verziji u pisarnici Geološkog zavoda Srbije, Beograd, Rovinjska br.12.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu.

Kandidat koji ne dostavi dokaze, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjava uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštava da je isključen iz daljeg izbornog postupka. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Geološkog zavoda Srbije.

XI Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 01. jula 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Geološkog zavoda Srbije, Rovinjska br.12, u Beogradu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene:
Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.
Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Geološkog zavoda Srbije. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.gzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Geološkog zavoda Srbije; na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar