Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 25.08.2019 Datum oglašavanja: 12.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 4. st. 1. i 2., a u vezi sa čl. 5. st. 1. i 4., čl. 6. i 7. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjavaju položaji:

Kancelarija Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom , Beograd

Položaji koji se popunjavaju:

1. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za koordinaciju saradnje sa Narodnom Republikom Kinom u Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom - položaj u četvrtoj grupi

Opis poslova: Rukovodi, planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga sektora; priprema plan rada sektora i izveštaj o radu sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga sektora sa drugim organima i organizacijama; daje preporuke za ujednačavanje i primenu najbolje prakse iz delokruga rada sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamenika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno - humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

* Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma) – provera će vršiti putem usmene simulacije.
*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
- Strani jezik - Engleski jezik - B1 ili kineski jezik - B1 – provera će se vršiti pismeno/usmeno ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B1 ili uvidom u dokaz o znanju kineskog jezika – nivo B1.  

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje)  provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Vase Čarapića br.20.

2. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za stratešku i operativnu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom u Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom - položaj u četvrtoj grupi

Opis poslova: Rukovodi, planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga sektora; priprema plan rada sektora i izveštaj o radu sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga sektora sa drugim organima i organizacijama; daje preporuke za ujednačavanje i primenu najbolje prakse iz delokruga rada sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamenika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno - humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

* Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko - analitički poslovi (izradu sektorskih analiza) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
- Strani jezik - Engleski jezik - B1 ili kineski jezik - B1 – provera će se vršiti pismeno/usmeno ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B1 ili uvidom u dokaz o znanju kineskog jezika – nivo B1.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje)  provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Vase Čarapića br.20.

3. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za stratešku i operativnu saradnju sa Ruskom Federacijom u Kancelariji Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom - položaj u četvrtoj grupi

Opis poslova: Rukovodi, planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga sektora; priprema plan rada sektora i izveštaj o radu sektora; ostvaruje saradnju iz delokruga sektora sa drugim organima i organizacijama; daje preporuke za ujednačavanje i primenu najbolje prakse iz delokruga rada sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamenika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno - humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, i najmanje devet godina radnog iskustva u struci ili sedam godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje dve godine na rukovodećim radnim mestima ili pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

* Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Deklaracija o strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Ruske Federacije) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
- Strani jezik - Ruski jezik - B1 ili engleski jezik - B1 – provera će se vršiti pismeno/usmeno ili uvidom u dokaz o znanju ruskog jezika – nivo B1 ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B1.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje)  provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Vase Čarapića br.20.


ZAJEDNIČKO ZA POLOŽAJE KOJI SE OGLAŠAVAJU:

Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je interni konkurs oglašen.

Rok počinje da teče od 13.06.2019. godine i ističe 20.06.2019. godine.

Sadržina prijave na konkurs: prijava na konkurs sadrži: podatke o konkursu; lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa; podatak o znanju rada na računaru; podatak o znanju engleskog jezika – nivo B1; podatak o znanju kineskog jezika – nivo B1 (za radna mesta pod rednim brojem 1. i 2.); podatak o znanju ruskog jezika – nivo B1 ( za radno mesto pod rednim brojem 3.); dodatne edukacije; radno iskustvo; pravo učešća na internom konkursu; posebne uslove; posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Pravo učešća na internom konkursu: pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade za koje je po osnovu vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da su u poslednja dva uzatopna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, kao i državni službenici koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut, ako su pohađali program obuke u skladu sa članom 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima.

Prijava na interni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.  2.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su: pisani dokaz o znanju rada na računaru i pisani dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B1 ili pisani dokaz o znanju kineskog jezika – nivo B1 ili pisani dokaz o znanju ruskog jezika – nivo B1.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o znanju engleskog, kineskog ili ruskog jezika – nivo B1 biće oslobođeni provere kompetencije znanje engleskog, kineskog ili ruskog jezika – nivo B1, sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od pismene/usmene provere engleskog, kineskog ili ruskog jezika – nivo B1. 

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenje o radnoj uspešnosti kojim je utvrđeno da su u poslednja dva uzastupna vrednovanja radne uspešnosti prevazišli očekivanja, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju, da su pohađali program obuke iz člana 45. stav 4. Zakona o državnim službenicima).

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Službe za upravljanje kadrovima.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu  Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za interni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Bojana Modrić, tel. 011/31-30-901, Služba za upravljanje kadrovima.

Datum oglašavanja: 12.06.2019. godine.

Napomena:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom  i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjavaju položaji koji su predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

                                                                                                                              DIREKTOR


                                                                                                                         dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar