Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 19.08.2019 Datum oglašavanja: 13.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 21.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
        MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Beograd.

II Radna mesta koja se popunjavaju:


Opis posla: Rukovodi, planira i organizuje rad Odseka i koordinira i nadzire rad državnih službenika; koordinira i učestvuje u izradi analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; koordinira i nadzire prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; koordinira izradu stručnih osnova za izradu zakona i podzakonskih akata u oblasti visokog obrazovanja i učestvuje u sprovođenju javne rasprave na prednacrte zakona u oblasti visokog obrazovanja i analizi pribavljenih mišljenja na nacrte zakona; vrši stručnu obradu sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u oblasti visokog obrazovanja i sarađuje sa Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje, Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija i visokih škola, Studentskim konferencijama i visokoškolskim ustanovama po važnim pitanjima iz oblasti visokog obrazovanja i  sarađuje sa državnim organima, institucijama i ustanovama za potrebe Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; koordinira pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka i stara se o blagovremenoj pripremi odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima u ovoj oblasti i izradi informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; koordinira i nadzire izradu svih odluka, akata i dokumenata Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, odgovara na pitanja narodnih poslanika i ostalih relevantnih institucija iz nadležnosti Sektora i koordinira i učestvuje u izvršavanju međunarodnih obaveza u oblasti visokog obrazovanja; koordinira i nadzire obavljanje finansijskih poslova u oblasti visokog obrazovanja i pripremu finansijskog plana za raspodelu sredstava visokoškolskim ustanovama; koordinira uspostavljanje i vođenje registra o delovima visokog obrazovanja, pruža stručnu pomoć državnim službenicima u Odseku pri postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova, stara se o blagovremenom postupanju po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz ove oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam  godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.


Opis posla: Prikuplja podatke i priprema predlog budžeta i finansijskog plana iz nadležnosti Sekretarijata Ministarstva; vrši proveru tačnosti ekonomskih klasifikacija i raspoloživosti budžetskih aproprijacija i kvota i vrši promene aproprijacija i kvota; priprema plan javnih nabavki i prati postupke javnih nabavki iz nadležnosti Sekretarijata; sarađuje sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za finansijske poslove i sa organizacionom jedinicom Ministarstva nadležnom za poslove javnih nabavki i sprovođenje postupaka javnih nabavki; prati realizaciju ugovora iz delokruga Sekretarijata; priprema informacije o statusu objekata i nepokretnosti u vlasništvu Ministarstva; izrađuje pojedinačna akta kojima se reguliše upotreba pečata i akta kojima se obrazuje i uređuje rad popisne komisije; priprema rešenja i zahteve za uknjiženje i isknjiženje osnovnih sredstava Ministarstva; obavlja i druge poslova po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada za oba radna mesta: Beograd, Nemanjina 22-26

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.


Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

•    „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs


Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupniih informacija) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o visokom obrazovanju, Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansirajuiz budžeta) - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.


Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se psihometrijskim testovima (pismeno) i putem intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).


Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora,  uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za praćenje izvršenja ugovora) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o pečatu državnih i drugih organa) - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija za oba radna mesta mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnom mesta”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Gordana Jeremić i Ivana Mutavdžić, 011/36 10 287.
 
VIII Datum oglašavanja: 13. jun 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 17. jula 2019. godine.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija za radno mesto pod rednim brojem 1. obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati  Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom za oba radna mesta obaviće se u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Beograd, Nemanjina 22-26).

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese stanovanja ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


                   D I R E K T O R

               dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar