Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.07.2019 Datum oglašavanja: 19.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjavaju položaji:

Ministarstvo finansija - Uprava carina, Beograd

Položaji koji se popunjavaju:

1. Direktor Uprave carina u Ministarstvu finansija - položaj u drugoj grupi

Opis poslova: Rukovodi Upravom carina; planira, organizuje i usklađuje rad Uprave carina, raspoređuje zadatke na unutrašnje jedinice i vrši nadzor nad njihovim izvršenjem; ostvaruje saradnju i učestvuje u pregovorima sa međunarodnim organizacijama; odlučuje o pravima i dužnostima službenika u Upravi i inicira predloge ministru finansija o postavljenju pomoćnika direktora Uprave; ostvaruje saradnju sa drugim organima; donosi strateške odluke u upravljanju kadrovskim,  finansijskim, informatičkim, pitanjima razvoja i unapređenja carinskog sistema, postupka i politike i drugih pitanja od značaja za rad Uprave carina; rešava  u upravnim stvarima i donosi direktive; predlaže ministru nadležnom za finansije donošenje akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i drugih podzakonskih akata; obavlja i druge poslove po nalogu ministra finansija.


Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili medicinskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci ili 7 godina radnog iskustva u struci, od kojih najmanje 2 godine na rukovodećim radnim mestima ili 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•    Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

* Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada carinski propisi (nacionalni propisi koje carinski službenici primenjuju prilikom obavljanja svojih radnih zadataka) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organizacije organa (Zakon o carinskoj službi) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 155a.

2. Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za informacione i komunikacione tehnologije u Upravi carina u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi

Opis poslova: Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora, raspoređuje zadatke na uže unutrašnje jedinice Sektora i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem; pruža stručna uputstva za rad užih unutrašnjih jedinica; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; podnosi izveštaje i programe rada iz delokruga Sektora; pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti za carinske službenike u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave i ministra finansija.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci ili 7 godina radnog iskustva u struci, od kojih najmanje 2 godine na rukovodećim radnim mestima ili 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•   Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada studijsko - analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organizacije organa (Zakon o carinskoj službi) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 155a.

3.  Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za kontrolu primene carinskih propisa u Upravi carina u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi

Opis poslova: Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora, raspoređuje zadatke na uže unutrašnje jedinice Sektora i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem; pruža stručna uputstva za rad užih unutrašnjih jedinica; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; podnosi izveštaje i programe rada iz delokruga Sektora; pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti za carinske službenike u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave i ministra finansija.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno -naučnog polja tehničko-tehnoloških, medicinskih ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, Vojna ili Policijska akademija, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci ili 7 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 2 godine na rukovodećim radnim mestima ili 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i kompetencije potrebne za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•   Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada carinski propisi (kontrola zakonitosti rada carinskih službenika) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada kontrola primene carinskih propisa (saradnja i razmena informacija sa drugim organima i stranim carinskim administracijama) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
 
*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti organizacije organa (Zakon o carinskoj službi) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 155a.

4. Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za ljudske resurse i opšte poslove u Upravi carina u Ministarstvu finansija - položaj u petoj grupi

Opis poslova:
Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora, raspoređuje zadatke na uže unutrašnje jedinice Sektora i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem; pruža stručna uputstva za rad užih unutrašnjih jedinica; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; podnosi izveštaje i programe rada iz delokruga Sektora; pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti za carinske službenike u Sektoru; obavlja i  druge poslove po nalogu direktora Uprave i ministra finansija.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci ili 7 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 2 godine na rukovodećim radnim mestima ili 5 godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mestima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:

- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•   Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti putem pismene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (opšti, strategijski i finansijski menadžment) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja ljudskim resursima (radno - pravni odnosi u državnim organima) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o carinskoj službi) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

- Strani jezik - Engleski jezik, nivo B1 – provera će se vršiti pismeno/usmeno ili uvidom u dokaz o znanju engleskog jezika – nivo B1.

- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 155a.

ZAJEDNIČKO ZA POLOŽAJE KOJI SE OGLAŠAVAJU:

Rok za podnošenje prijava na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: prijava na konkurs sadrži: podatke o konkursu; lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa; podatak o znanju rada na računaru; podatak o znanju engleskog jezika nivo B1 (za položaj pod rednim brojem: 4.); dodatne edukacije; radno iskustvo; posebne uslove; posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.  2.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su: pisani dokaz o znanju rada na računaru i pisani dokaz o znanju engleskog jezika nivo B1 (za položaj pod rednim brojem: 4.)
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave važeći sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o znanju engleskog jezika –nivo B1 biće oslobođeni provere kompetencije znanje engleskog jezika – nivo B1, sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od pismene/usmene provere engleskog jezika – nivo B1. 

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Službe za upravljanje kadrovima.

Lice koje nema položen državni stručni ispit, dužno je da isto navede u obrascu prijave, da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu  Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Ivana Đurović tel. 011/31-30-901, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva finansija, internet prezentaciji i oglasnoj tabli Uprave carina, na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

U Službi za upravljanje kadrovima može se izvršiti uvid u akt o sistematizaciji poslova u organu u kom se popunjavaju položaji koji su predmet ovog konkursa.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

 

pretraga
kalendar