Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.07.2019 Datum oglašavanja: 19.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.06.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

 
II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto za izdavanje lokacijskih uslova i verifikaciju, zvanje samostalni savetnik, Odsek za izdavanje lokacijskih uslova, Odeljenje za sprovođenje objedinjene procedure, Sektor za za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje –1izvršilac.

Opis posla: Obavlja poslove koji se odnose na sprovođenje planskih dokumenata i predlaže mere za unapređenje; izdaje  lokacijske uslove za objekte iz nadležnosti Republike Srbije, izdaje informacije o lokaciji i radi mišljenja na primenu zakona van objedinjene procedure; pruža stručnu pomoć i verifikuje dokumentaciju u postupku objedinjene procedure; učestvuje u pružanju stručne pomoći opštinama i imaocima javnih ovlašćenja u vezi sa tumačenjem i sprovođenjem planova u postupku objedinjene procedure; učestvuje u radu Komisije za planove JLS na teritoriji Republike; izrađuje informacije, izveštaje i analize iz delokruga svog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto za imovinsko-pravne poslove u postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola i rešenja o odobrenju izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, zvanje samostalni savetnik, Odsek za reviziju (stručnu kontrolu) tehničke dokumentacije i izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola u objedinjenoj proceduri kroz Centralni informacioni sistem-elektronske dozvole, Odeljenje za sprovođenje objedinjene procedure, Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje -  1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši kontrolu podataka i ispunjenost formalnih uslova koje sadrži zahtev podnet kroz CIS za izdavanje građevinskih, privremenih građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i rešenja o odobrenju izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, u pogledu zakonom propisanih uslova u delu imovinsko-pravnih odnosa; priprema nacrte rešenja građevinskih, privremenih građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i predloge rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola; vrši utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijavu otpočinjanja radova i prosleđivanja projekata za izvođenje na protivpožarnu saglasnost MUP-u;prati utvrđene stavove drugih organa i sudova iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa radi ujednačenosti prakse u toj oblasti; stara se o izradi odgovarajućih uputstava i informacija za investitore i priprema izveštaje i analize o objektima od značaja za Republiku Srbiju; pruža pravnu pomoć strankama i organima jedinica lokalne samouprave u postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola; izrađuje izveštaje o stanju iz delokruga Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,najmanje pet godina radnog iskustva u struci,  položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

3. Radno mesto  za kontrolu tehničke dokumentacije u postupku izdavanja građevinskih, privremenih građevinskih dozvola i rešenja za izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, zvanje savetnik, Odsek za reviziju (stručnu kontrolu) tehničke dokumentacije i izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola u objedinjenoj proceduri kroz Centralni informacioni sistem-elektronske dozvole, Odeljenje za sprovođenje objedinjene procedure, Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje, - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši pregled i proverava ispunjenost formalnih uslova tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahteve podnete kroz CIS za izdavanje građevinskih, privremenih građevinskih dozvola, kao i zahteva za izmenu građevninskih dozvola; proverava usklađenost predmetne dokumentacije sa lokacijskim uslovima; učestvuje u izradi predloga rešenja građevinskih ili privremenih građevinskih dozvola; koordinira izradu zaključka o odbacivanju zahteva; proverava ispunjenost uslova za prijavu radova; proverava ispunjenost uslova po prijavi o završetku izrade temelja i završetku izrade objekta u konstruktivnom smislu kroz CIS i obaveštava građevinsku inspekciju o prispelim izjavama; stara se o izradi odgovarajućih uputstava i informacija za investitore i priprema izveštaje i analize o objektima od značaja za Republiku Srbiju; kontaktira sa strankama u  postupku i organima jedinice lokalne samouprave i o uočenim problemima obaveštava šefa Odseka; priprema informacije i izveštaje iz delokruga svog rada i predlaže preduzimanje odgovarajućih mera ili aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko - tehnoloških ili prirodno - matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

4. Radno mesto  za održivi razvoj stanovanja, zvanje savetnik, Odsek za pripremu i praćenje strateških i drugih dokumenata u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti, Odeljenje za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, -  1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u pripremi strateških dokumenta, kao i programa i pratećih akata iz oblasti stambene podrške; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih propisa iz oblasti stanovanja; učestvuje u izradi mišljenja o primeni propisa vezano za arhitekstonske i građevinsko-tehničke aspekte stanovanja; prati rad neprofitnih stambenih organizacija u vezi kvaliteta pružanja usluga korisnicima; priprema analize, izveštaje i informacije iz oblasti stanovanja i učestvuje u predlaganju mera za unapređenje arhitekstonskih i građevinskih standarda stanovanja; prati sprovođenje strateških dokumenta i programa  i projekata stambene podrške; sarađuje sa lokalnim samoupravama i neprofitnim stambenim organizacijama na pripremi i sprovođenju programa socijalnog stanovanja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

5. Radno mesto  za analizu i unapređenje stanja u oblasti stanovanja i komunalnih delatnosti, zvanje samostalni savetnik, Odsek za pripremu i praćenje strateških i drugih dokumenata u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti, Odeljenje za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, -  1 izvršilac

Opis poslova: Analizira podatke radi utvrđivanja stanja u oblasti stanovanja i komunalnih delatnosti, pripremainformacije i izveštaje i izrađuje predloge mera za unapređenje;priprema, prati, i koordinira kontrolu namenskog korišćenja sredstava namenjenih za stambenu podršku; organizuje poslove stručne pomoći i tehničke podrške u izradi i realizaciji programa stambene podrške i pruža stručnu i tehničku pomoć u saranji sa neprofitnim stambenim organizacijama i korisnicima stambene podrške; prati sprovođenje projekata kojima se unapređuje kvalitet komunalne infrastrukture i tehnički standardi za stanovanje, izrađuje izveštaje i predlaže mere za unapređenje; prati realizaciju aktivnosti na unapređenju stanovanja Roma; vodi bazu podataka o zakupcima na neodređeno vreme u stanovima građana, zadužbina i fondacija; sarađuje sa jedinicama lokanih samouprava u prikupljanju podataka o stambenim potrebama i kapacitetima za sprovođenje mera stambene politike na lokalnom nivou; priprema modele finansiranja programa stambene podrške koji ispunjavaju uslove za finansiranje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

6. Radno mesto  za  unapređenje energetske efikasnosti u zgradama, zvanje savetnik, Odsek za pripremu i praćenje strateških i drugih dokumenata u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti, Odeljenje za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost -  1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema priloge za analizu efekata propisa i učestvuje u pripremi mišljenja o primeni tehničkih propisa iz delokruga Ministarstva koji se odnose na oblast energetske efikasnosti; učestvuje u izradi analize stanja u oblasti energetske efikasnosti u zgradama u RS i priprema izveštaje i informacije o ovoj oblasti; učestvuje u predlaganju mere za unapređenje energetske efikasnosti u zgradama; učestvuje u pripremi akcionih planova za unapređenje energetske efikasnosti u građevinskom i stambenom sektoru; pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima u vezi sa primenom propisa iz oblasti energetske efikasnosti; učestvuje u harmonizaciju propisa Evropske unije u okvire nacionalnog zakonodavstva u oblasti energetske efikasnosti; učestvuje u izradi tehničkih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

7. Radno mesto  za  studijsko analitičke poslove i vođenje baza podataka o energetskoj efikasnosti u zgradama, zvanje savetnik, Odsek za pripremu i praćenje strateških i drugih dokumenata u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti, Odeljenje za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost -  1 izvršilac. 

Opis poslova: Priprema predloge programa za sprovođenje strategija i propisa iz oblasti energetske efikasnosti u zgradama, kao i priloge o analizi efekata primene propisa; učestvuje u pripremi mišljenja o primeni tehničkih propisa iz delokruga ministarstva koji se odnose na oblast energetske efikasnosti zgrada; vrši kontrolu dokumentacije i priprema rešenja o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada; učestvuje u pripremi predloga akata, informacija i izveštaja koji se odnose na energetsku efikasnost zgrada; pruža stručnu pomoć strankama u postupku i institucijama i telima koji se bave energetskom efikasnošću, priprema uputstva iz date oblasti, kao i primeni informacionog sistema - Centralnog registra energetskih pasoša; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

8. Radno mesto  rukovodilac Grupe, samostalni savetnik, Grupa za pravne poslove, Odeljenje za stambenu politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, samostalni savetnik, -  1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe, planira i usmerava rad državnih službenika u Grupi; učestvuje u izradi nacrta zakona i podzakonskih akata iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; koordinira aktivnosti na pripremi propisa iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; organizuje i koordinira aktivnosti na pripremi analiza, informacija i izveštaja o praćenju primene propisa iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; Organizuje i učestvuje u pripremi i davanju mišljenja i objašnjenja o primeni propisa koji uređuju pitanja iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; sarađuje sa institucijama i organima državne uprave i lokalne samouprave u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; učestvuje u međunarodnoj saradnji i prati propise drugih zemalja u oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

9. Radno mesto za pravne poslove u oblasti arhitektonske politike i građevinskih proizvoda, zvanje savetnik, Odsek za arhitektonsku politiku i građevinske proizvode, Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost, -  1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi strateških i drugih dokumenata i propisa u oblasti arhitektonske politike i građevinskih proizvoda; učestvuje u predlaganju mera za unapređenje arhitektonske politike; priprema mišljenja o primeni zakona i propisa koji uređuju pitanja iz oblasti građevinskih proizvoda; učestvuje u harmonizaciji sa propisima Evropske unije koji uređuju arhitektonske delatnosti i građevinske proizvode; pruža stručnu pomoć drugim organima, organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i građanima davanjem mišljenja i objašnjenja o primeni propisa iz oblasti građevinskih proizvoda; priprema informacije, obrazaca i stručna uputstava za primenu propisa iz oblasti stanovanja;učestvuje u pripremi izveštaja i informacija o primeni propisa iz oblasti arhitektonske delatnosti i građevinskih proizvoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Uredba o lokacijskim uslovima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak)- proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja o primeni propisa iz oblasti stanovanja) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o stanovanju i održavanju zgrada; Zakon o opštem upravnom postupku) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o stanovanju i održavanju zgrada; Zakon o opštem upravnom postupku) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti zgrada) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o efikasnom korišćenju energije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (znanje engleskog jezika - nivo B1) – proveravaće se putem testa.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testiranja. 

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti zgrada) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o efikasnom korišćenju energije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (znanje engleskog jezika - nivo B1) – proveravaće se putem testa.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testiranja. 

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima; organizaciono ponašanje) - proveravaće se putem simulacije  (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti zgrada (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (ex ante i ex post analizu efekata stambene politike i propisa iz oblasti stanovanja, komunalnih delatnosti i energetske efikasnosti zgrada) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o stanovanju i održavanju zgrada; Zakon o opštem upravnom postupku) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (metodologija pripreme dokumenata javnih politika i formalna procedura za njihovo usvajanje) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata; usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o građevinskim proizvodima i podzakonski akti za sprovođenje;
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona): - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (znanje engleskog jezika - nivo B1) – proveravaće se putem testa.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testiranja. 

V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Radmila Matić i Lucija Dević tel: 011-3622-064, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, od 10,00 do 13,00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa:
Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 15. jula 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Nemanjina 22-26). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mgsi.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

pretraga
kalendar