Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 20.07.2019 Datum oglašavanja: 21.06.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 01.07.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
                                              GEOLOŠKOM ZAVODU SRBIJE

 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, 11124 Beograd 45

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Načelnik Odeljenja, u zvanju viši savetnik, Odeljenje za inženjersku geologiju i geomehaničku laboratoriju, Sektor za geotehniku i hidrogeologiju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odeljenju; organizuje izradu projekata inženjerskogeoloških istraživanja u Republici Srbiji i inostranstvu; koordinira i prati realizaciju istraživanja u oblasti inženjerskogeoloških istraživanja i izvodi poslove istraživanja na terenu, učestvuje u izradi lista osnovne inženjerskogeološke karte Srbije 1:100 000; koordinira rad kod istraživanja procesa i pojava geohazarda i ocenu georizika (klizišta, zemljotresi, prolomi u tlu, poplave i dr.), uvodi nove metode istraživanja i vrši njihovo unapređivanje; predlaže, priprema i učestvuje u definisanju projektnih zadataka i projekata inženjerskogeoloških istraživanja u Republici Srbiji i inostranstvu; učestvuje u izradi programa rada iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja i u izradi izveštaja o radu Zavoda i priprema informacije iz delokruga rada Odeljenja; prati preporuke, direktive i druge propise iz delokruga rada Odeljenja i učestvuje u njihovoj implementaciji; učestvuje u publikovanju naučnih i stručnih radova iz oblasti inženjerskogeoloških istraživanja u naučnim i stručnim časopisima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (Studijski program Geotehnika) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: 11124 Beograd 45, Rovinjska 12

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

•    „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru ili uvidom u odgovarajući sertifikat)

•   „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima,   www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima) - proveravaće se pismeno putem pismene simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem usmene simulacije i putem pismene simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta, (Pravilnik o potrebnom stepenu izučenosti inženjersko geoloških svojstava terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja) - proveravaće se putem usmene simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola „B“ kategorije) - proveravaće se uvidom u priloženi dokument.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i putem intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i  prihvatanja vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili se predaju neposredno na pisarnici Geološkog zavoda Srbije, 11124 Beograd 45, Rovinjska 12, sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Nada Oristijević, telefon: 011/2889966 od 12,00 do 14,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 21. jun 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije ili u štampanoj verziji na pisarnici Geološkog zavoda Srbije, 11124 Beograd 45, Rovinjska 12.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokpija dokaza o položenom stručnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS„ broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom stručnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Geološkog zavoda Srbije.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 1. jula 2019. godine. Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati  Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom će se obaviti u prostorijama Geološkog zavoda Srbije (11124 Beograd 45, Rovinjska 12).

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Geološkog zavoda Srbije. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Geološkog zavoda Srbije.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
            D I R E K T O R


        dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar