Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/2019) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-6300/2019 od 26. juna 2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG  MESTA
U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE
                 
I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Direkcija za železnice, Beograd, Nemanjina broj 6.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za praćenje i analizu izvršenja obaveza iz oblasti prava putnika, u Grupi za prava putnika i zajedničke poslove u Odeljenju za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove, zvanje savetnik – 1 izvršilac.


Opis poslova: Prati i učestvuje u kontroli izvršenja zakonskih obaveza železničkih prevoznika prema putnicima; prati postupke po pritužbama putnika i izrađuje izveštaje i analize o tome; izrađuje izveštaje u vezi sa sprovedenim  kontrolama izvršenja zakonskih obaveza železničkih prevoznika prema putnicima; prati stanje i vodi evidencije o postupcima u vezi sa pravima putnika; prikuplja podatke i učestvuje u izradi izveštaja iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
  
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo-železnički odsek, mašinsko inženjerstvo, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:<mrm> Beograd</mrm>, ul. Nemanjina br.6

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U izbornom postupku proveravaju se:

1) Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija“ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedene oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.
 
2) Posebne funkcionalne kompetencije:
 
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

•    Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički  poslovi - izrada sektorskih analiza proveravaće se putem simulacije (pisano).
•    Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada upravno pravni poslovi (opšti upravni postupak) proveravaće se putem simulacije (pisano).
•     Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o železnici) proveravaće se putem simulacije (pisano).

3) Ponašajne kompetencije:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost i posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih

testova - standardizovani instrument (pismeno) i itervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

4) Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Direkcije za železnice, www.raildir.gov.rs.

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Direkcija za železnice, Nemanjina 6, 11000 Beograd, ili se podnose neposredno na pisarnici Direkcije za železnice, Nemanjina 6, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Gordana Kocić, tel: 011/3618-216, i Nina Ivković, tel: 011/ 3618-337, Direkcija za železnice, od 10,00 do 13,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Direkcije za železnice i Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za železnice, Beograd, Nemanjina 6, dostupan radnim danom od 7,30 do 15,30.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.


IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Direkcije za železnice.

XI Trajanje radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 26. avgusta 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Direkcije za železnice (Nemanjina 6, treći sprat). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Direkcije za železnice
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.raildir.gov.rs) i oglasnoj tabli Direkcije za železnice, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Obrazac prijave na konkurs, za radno mesto, može se preuzeti na zvaničnoj internet  prezentaciji Direkcije za železnice ili u štampanoj verziji na pisarnici Direkcije za železnice, Beograd, Nemanjina 6.

 

pretraga
kalendar