Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5341/2019 od 29. maja 2019. godine, Ministarstvo finansija-Uprava za javni dug,  oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
MINISTARSTVU FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd

II Radna mesta koje se popunjava:

1. Radno mesto za stručno analitičke poslove evidentiranja i praćenja projektnih i programskih zajmova, u Grupi za evidentiranje i praćenje projektnih i programskih zajmova, u zvanju savetnik, sistematizovano pod rednim brojem 17. Pravilnika - 1 izvršilac.


Opis poslova: Sačinjava i vodi evidencije o zajmovima u skladu sa finansijskim ugovorima koje je zaključila Republika kao i po osnovu izdatih garancija Republike; unosi, prati, kontroliše i proverava obračun obaveza po osnovu zaključenih finansijskih ugovora i ažurira kamatne stope, devizne kurseve i eventualne druge podatke u informacionom sistemu Uprave za javni dug; obavlja poslove u vezi sa praćenjem realizacije zajmova po osnovu javnog duga i sarađuje sa Upravom za trezor, Narodnom bankom Srbije, zajmodavcima i drugim organima i organizacijama; obavlja poslove u vezi sa usaglašavanjem transakcija za zajmove po osnovu javnog duga i sarađuje sa domaćim i stranim poslovnim bankama, kreditorima i ostalim zajmodavcima; obavlja poslove u vezi sa usaglašavanjem podataka za transakcije po osnovu javnog duga i sarađuje sa korisnicima kredita; sarađuje sa nadležnim ministarstvima, drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz delokruga rada Grupe; prati implementaciju ugovora o zaduživanju i ugovora o zaduživanju iz sredstava javnog duga- transferni zajmovi; i drugi poslovi po nalogu rukovodioca Grupe.
 
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili pravne nauke ili iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka  u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za kancelarijske i evidencione poslove, u Grupi za stručno operativne poslove, u Odseku za internu kontrolu, finansijske i stručno operativne poslove, u zvanju referenta, sistematizovano pod rednim brojem 23. Pravilnika - 1 izvršilac.


Opis poslova:
Vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte i predmeta; vodi evidenciju o kretanju predmeta; ekspeduje i arhivira akte; obavlja poslove unosa podataka u informacioni sistem; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Srednja stručna sprema, najmanje 2 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Beograd, ul. Pop-Lukina br. 7-9,

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
U izbornom postupku proveravaju se:

1. Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno) 
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•   „Poslovna komunikacija„ – proveravaće se pismenim putem.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

2. Posebne funkcionalne kompetencije:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada – studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različiztih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranje dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantno profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o javnom dugu) - proveravaće se putem eseja (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (engleski B1) - proveravaće se putem razgovora (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada - administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje i metode vođenja internih i dostavnih knjiga) proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantno profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o javnom dugu) - proveravaće se putem eseja (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o kategorijama registarskog materijala sa rokovima čuvanja) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

3.  Ponašajne kompetencije:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

4.  Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na web stranici Ministarstva finansija-Uprava za javni dug
www.javnidug.gov.rs

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd  i Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd  sa naznakom za javni konkurs
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Dokaz koji se prilaže uz obrazac prijave je pisani dokaz o znanju rada na računaru i stranog jezika.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru i stranog jezika biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ i „engleski jezik B1“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“ i „engleski jezik B1“.

VII Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit) kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VIII Rok za podnošenje ostalih dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd.

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 02. sptembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provere opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo).
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Ministarstvu finansija - Upravi za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd.
Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektornske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa:  za oglašeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Milica Milićević Stojanović, tel: 011/2927-614.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs sa nazivom radnog mesta na koji se konkuriše”, ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija - Uprave za javni dug, Pop-Lukina 7-9, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (naziv radnog mesta)”.

NAPOMENE
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar