Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/2019), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

Organ u kome se popunjava položaj:

Državno pravobranilaštvo

Položaj koji se popunjava:

Zamenik državnog pravobranioca u odeljenju Državnog pravobranilaštva sa sedištem u Subotici - položaj u trećoj grupi

Opis poslova: rukovodi odeljenjem; organizuje i nadzire rad u okviru odeljenja; obavlja funkciju Državnog pravobranilaštva i rukovodi radom pravobranilačkih pomoćnika u okviru odeljenja; preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije; zastupa državne organe, posebne organizacije i javne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima u zemlji i inostranstvu; na osnovu posebno datog punomoćja zastupa i druga pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija; prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad zastupanih organa i organizacija; prati primenu zakona i opštih akata za zaštitu imovinskih prava Republike Srbije i o uočenim problemima obaveštava Pravobranioca i predlaže rešenje problema i spornih pitanja; daje pravna mišljenja subjektima čija imovinska prava i interese zastupa u vezi sa zaključivanjem imovinsko pravnih ugovora i o drugim pravnim pitanjima;  učestvuje u izradi predloga novih zakona i izmena postojećih zakonskih rešenja; dostavlja Pravobraniocu analizu i izveštaj o radu sa predlozima mogućih rešenja za unapređenje predmetne pravne oblasti smanjenje broja predmeta; daje inicijativu i predlog za rešavanje spornog pravnog pitanja radi pripreme obaveznog uputstva; proučava i prati predmete i praksu sudova i priprema referat za kolegijum i predlaže pravni stav koji se razmatra na kolegijumu; vrši druge poslove na koje je ovlašćen zakonom ili drugim propisom.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama,  specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje osam godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za to radno mesto; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se:
- Opšte funkcionalne kompetencije i to:
•   Organizacija i rad državnih organa RS – provera će se vršiti putem testa.
•  Digitalna pismenost - provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o znanju rada na računaru.
•    Poslovna komunikacija – provera će se vršiti pismenim putem.

*Posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada i to:
1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast poslovi zastupanja (Poznavanje propisa relevantnih za nadležnost Državnog pravobranilaštva) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.

*Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto i to:
2. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - Posedovanje znanja i veština za sastav inicijalnih akata, podnesaka i pravnih lekova i drugih akata u poslovima zastupanja (Zakon o parničnom postupku; Zakon o obligacionim odnosima) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.
3. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto - Posedovanje znanja i veština za izradu mišljenja o pravnim pitanjima (Zakon o pravobranilaštvu; Zakon o javnoj svojini) – provera će se vršiti putem usmene simulacije.


- Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) provera će se vršiti putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

- Intervju sa konkursnom komisijom (procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa).

Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Subotica, ul. Trg Lazara Nešića br. 1.


Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: prijava na konkurs sadrži: podatke o konkursu; lične podatke; adresu stanovanja; telefon, elektronsku adresu; obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa; podatak o znanju rada na računaru; dodatne edukacije; radno iskustvo; posebne uslove; posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.  2.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Dokazi koji se prilažu uz obrazac prijave su: pisani dokaz o znanju rada na računaru.

Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; uverenje o položenom pravosudnom ispitu; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom biće pozvani da, u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Službe za upravljanje kadrovima.

Svi dokazi koji se prilažu moraju biti na jeziku i pismu koji je u službenoj upotrebi državnih organa Republike Srbije, tako da se uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže propisani overen prevod na srpski jezik.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Potrebno je da učesnik konkursa, u obrascu prijave na konkurs navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu  Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Ivana Đurović, tel. 011/31-30-901, Služba za upravljanje kadrovima.

Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva pravde, na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Državnog pravobranilaštva, na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

 

pretraga
kalendar