Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 07.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 02/2019), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu oglašava,

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
UPRAVI ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

Datum objavljivanja - 07.08.2019. godine
Roka za podnošenje prijava – zaključno sa danom 15.08.2019. godine.

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto administratora informacionog sistema, u zvanju referenta u Grupi za razvoj, upravljanje rizicima, informisanje, administriranje računarskom mrežom i arhivu –1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Pruža podršku korisnicima informacionog sistema u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; obavlja održavanje ''web-servera'' Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu i administriranje spoljnih korisnika i izrađuje prezentacije i dizajnira poslovne materijale na zahtev korisnika; uspostavlja i razvija elektronsku dokumentaciju u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu; učestvuje u planiranju nabavki računarske opreme; obezbeđuje instaliranje i održavanje operativnog sistema i aplikativnog softvera; vrši instaliranje i održavanje računarske mreže Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, baze korisnika, njihovog ''passworda'' i prava pristupa u okviru unutrašnje mreže; vrši prijem, evidentiranje i čuvanje arhivske građe i drugog registraturskog materijala i priprema podatke za statističko-tehničke publikacije i izrađuje dopise iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Grupe.

Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija (opšti, prirodni ili društveni smer); najmanje 2 (dve) godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada:
Ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.
III U izbornom postupku proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije i to:
-    Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveravaće se putem testa (pismeno);
-    Digitalna pismenost proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru);
-    Poslovna komunikacija proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Napomena:
Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac dostavi važeći Sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u orginalu ili u formi overene fotokopije.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere, odnosno Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranje podataka u bazama podataka), proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (''office'' paket i internet tehnologija i hardver), proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – relevantni propisi iz nadležnosti organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama - ''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-drugi zakon, 92/2016, 104/2016-drugi zakon, 113/2017-drugi zakon, 41/2018, 95/2018-drugi zakon i 37/2019-drugi zakon, deo koji se odnosi na Upravu za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu) i relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – ''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 87/2018), proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, www.uprava-brodova.gov.rs
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orjentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; i savesnost, posvećenost i integritet), proveravaće  se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, sa naznakom ''za javni konkurs – popunjavanje izvršilačkog radnog mesta''.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja:
Selaković Miloš, telefon 011/260-70-80 lokal 107, od 10.00 do 13.00 časova svakog radnog dana.

VI Opšti uslovi za zaposlenje:
Državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik na javnom konkursu punoletan; da učesniku na javnom konkursu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci.

VII Rok za podnošenje prijave:
Rok za podnošenje prijava jeste 8 (osam) dana i počinje da teče prvog narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu www.uprava-brodova.gov.rs 
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili na neposredno na adresu: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.
Prijava na javni konkurs vrši se na Obrazcu prijave koja je dostupna na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs  i na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu www.uprava-brodova.gov.rs  ili u štampanoj verziji u poslovnim prostorijama Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

Napomena:
Da bi kandidat bio oslobođen testiranja opšte funkcionalne kompetencije – digitalna pismenost, neophodno da uz prijavni obrazac dostavi važeći Sertifikat, potvrdu ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokazi o poznavanju rada na računaru se dostavljaju u orginalu ili u formi overene fotokopije.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom:
Orginal ili overena fotokopija Uverenja o državljanstvu; orginal ili overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih; orginal ili overena fotokopija Diplome kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; orginal ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; orginal ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akt iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo.)
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi orginal ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u orginalu ili overenoj fotokopiji. Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 93/2014, 22/2015 i 87/2018), je propisano da je javni beležnik nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja navedenog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava. Da osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa počev od 01.03.2017. godine. Da će izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, potpise, rukopise i prepise overavati osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave, kao povereni posao i posle 01.03.2017. godine, a do imenovanja javnog beležnika.
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ili u opštini ili sudu.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), propisano je da u postupku koji se pokreće na zahtev stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti iz prijavu sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.
Potrebno je da kandidat u delu Izjave u Obrazcu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija, odnosno da li želi da Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

X Rok za podnošenje dokaza:
Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu: Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd.

XI Trajanje radnog odnosa:
Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da predmetni ispit polože do okončanja probnog rada (u roku od 6 (šest) meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.)
U skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018), je propisano da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

XII Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene Oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrazcu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 26.08.2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni putem pošte na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem telefona.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbije, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 2, 11070 Beograd, Novi Beograd. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u poslovnim prostorijama Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd. Učesnicima konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrazcima.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koja je imenovana od strane direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.
Predmetni oglas objavljuje se na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima – www.suk.gov.rs,  na Oglasnoj tabli i na internet prezentaciji Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – www.uprava-brodova.gov.rs, na portalu e-uprave – www.deu.gov.rs, na internet prezentaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – www.nsz.gov.rs, i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u predmetnom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar