Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 18.08.2019 Datum oglašavanja: 08.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 16.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 


Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 

   INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
                                                MINISTARSTVU FINANSIJA

 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:
1. Radno mesto za operativne poslove finansijske kontrole, u zvanju savetnik, Odsek za finansijsku kontrolu, Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije, Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije –1izvršilac.


Opis posla: Priprema i sprovodi provere zahteva za sredstvima, finansijskih izveštaja koji su dostavljeni od strane operativnih struktura i dokumentacije koja se odnosi na refundaciju sredstava učešća u programima Unije; priprema i sprovodi stručne provere izjava o troškovima, godišnjih finansijskih izveštaja i zahteva za sredstvima koji se dostavljaju Evropskoj komisiji; učestvuje u proceduri usaglašavanja bankovnih računa Nacionalnog fonda; učestvuje u izradi analize rizika, planiranju, sprovođenju i izveštavanju o proverama u cilju potvrđivanja izjave o troškovima; učestvuje u unapređenju operativnih procedura za finansijsku kontrolu; učestvuje u analizi revizorskih izveštaja i sprovođenju korektivnih mera u okviru delokruga rada Odseka; učestvuje u pripremi analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za koordinaciju pripreme tendera i upravljanje projektima i ugovorima, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za ugovore o uslugama i ugovore o nabavci robe, Odeljenje za pripremu tendera i upravljanje projektima i ugovorima, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.


Opis posla: Koordinira pripremu dokumenta koja podležu kontroli kvaliteta i ex-ante kontroli Delegacije Evropske komisije; koordinira pripremu i prati sprovođenje plana javnih nabavki; koordinira pripremu i raspisivanje postupaka javnih nabavki u skladu sa planom javnih nabavki; koordinira pripremu i objavljivanje informacija za potencijalne ponuđače; prati sprovođenje ugovora i vrši kontrolu izveštaja (administrativnu i na licu mesta); učestvuje u obavljanja poslova u cilju kontrole tenderske dokumentacije; predlaže i sprovodi izmene (aneksiranje) ugovora; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za poslove finansijske kontrole, u zvanju savetnik, Odsek za finansijsku kontrolu, Odeljenje za finansijsko upravljanje, finansijsku kontrolu i računovodstvo,  Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.


Opis posla: Sprovodi finansijske provere (administrativne i na licu mesta) dostavljene dokumentacije, u skladu sa pravilima EU kao i domaćim pravilima; vrši kontrolu zahteva za plaćanje kao i kontrolu podnetih finansijskih garancija i polisa osiguranja;  učestvuje u kontroli naloga za plaćanje ugovaračima; priprema i, po potrebi, dostavlja dosijee o plaćanjima ugovaračima; obavlja sva potrebna usklađivanja finansijskih podataka sa podacima drugih jedinica u okviru Odeljenja; obavlja poslove u skladu sa internim procedurama i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu;  položen državni stručni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Radno mesto rukovodilac Grupe, u zvanju viši savetnik, Grupa za internu kontrolu projekata u okviru IPA, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije –1izvršilac.


Opis posla: Rukovodi, planira i organizuje rad Grupe za internu kontrolu projekata u okviru IPA; obavlja internu kontrolu IPA projekata u skladu sa pravilima odgovornog finansijskog upravljanja, kao i redovnu kontrolu rizičnih projekata; vrši proveru prijavljenih nepravilnosti i signala o nepravilnostima u skladu sa internim procedurama; identifikuje i procenjuje rizične oblasti poslovnih procesa unutar Sektora i rizične projekte; identifikuje operativne rizike i prevare u okviru projekata i priprema strateški i godišnji plan interne kontrole IPA projekata organizuje pripremu strateškog i godišnjeg plana interne kontrole IPA projekata; pruža stručna uputstva pomoćniku ministra i zaposlenima u Sektoru i kontroliše izveštaje interne kontrole; organizuje poslove pružanja pravne pomoći u vezi sa IPA; uspostavlja i održava sistem praćenja izvršavanja preporuka i korektivnih mera i obezbeđuje održavanje organizacionih i profesionalnih etičkih standarda; priprema i unapređuje procedure u vezi sa sprovođenjem interne kontrole projekata; sarađuje sa drugim organima državne uprave i obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko-tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje 7 godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada za sva radna mesta: Beograd

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (finansijsko upravljanje i kontrola u IPA i ESI kontekstu (upravljanje, kontrola, računovodstvo)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Intervju sa komisijom:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i  prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Sporazumi sa krajnjim primaocima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).


Intervju sa komisijom:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 3:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Sporazumi sa krajnjim primaocima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Intervju sa komisijom:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 4:

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

•    „Organizacija i rad državnih organa RS” - proveravaće se putem testa (pismeno).
•    „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
•    „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).


Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Sporazumi sa krajnjim primaocima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi iz delokruga radnog mesta (PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).


VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Zora Amanović i Desa Nedović, kontakt telefon: 011 36 42 665.
 
VIII Datum oglašavanja: 8. avgust 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče 9. avgusta 2019. godine i ističe 16. avgusta 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs,  internet prezentaciji Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva finansija.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 2. septembra 2019. godine.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija”, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd (istočno krilo), dok će se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviti u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20, Beograd.
Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar finansija. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva finansija.

 Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.                   D I R E K T O R

               dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar