Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.
 
II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto sistem arhitekta informacionih sistema, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku, Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling, 1izvršilac.

Opis posla:
-  vodi rad stručnih timova za izradu projektnih zadataka i tehničkih specifikacija i sprovodi aktivnosti na razvoju i unapređenju integrisanog informacionog sistema;
- analizira potrebe za integracijom različitih sistema, vodi rad timova na realizaciji  predloga tehnoloških rešenja i realizaciji projekata;
- vodi projekte integracija i implementacije informacionih  sistema iz svih oblasti rada Ministarstva;
- nadgleda rad sistema  integrisanog informacionog sistema i učestvuje u obezbeđenju  kontinuiteta rada;
- organizuje, sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva za informacione sistema koji su u nadležnosti Odeljenja;
- izrađuje i ažurira uputstva, projektnu i korisničku dokumentaciju, učestvuje u izradi predloga procedura i izveštaja u oblasti integrisanog informacionog sistema; 
- identifikuje potrebe za nabavkama, izrađuje i verifikuje deo konkursne dokumentacije u skladu sa usvojenim procedurama, predlaže pokretanje nabavke, prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
- sarađuje sa spoljnim poslovnim partnerima po pitanjima održavanja i razvoja integrisanog informacionog sistema;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

2. Radno mesto inženjer za bezbednost informacionih sistema, zvanje viši savetnik, Odeljenje za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku, Sektor za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling, 1izvršilac

Opis posla:
-  prati zakonsku regulativu, sarađuje sa korisnicima informacionih sistema i spoljnim saradnicima  u cilju predlaganja i realizacije unapređenja bezbednosti IT rešenja  i koordiniše postupke rešavanja incidenata i zahteva za promenama iz domena informacione bezbednosti;
-  implementira, nadgleda i operativno održava bezbedonosne sisteme;
 - sprovodi implementaciju novih sistema i tehnologija sa ciljem unapređenja bezbednosti IT sistema;
-  vodi rad stručnih timova za izradu projektnih zadataka i tehničkih specifikacija i sprovodi aktivnosti na razvoju i unapređenju bezbednosnih standarda  u skladu sa razvojem novih tehnologija;   - učestvuje u realizaciji projekata u skladu sa usvojenim planom i odlukama o formiranju projektnog tima;
-  implementira i nadgleda mehanizme i standarde u domenu bezbednosti IT sistema;
- prati i koriguje usklađenost zahteva za unapređenjem sistema  sa usvojenim bezbedonosnim politikama i procedurama; obezbeđuje procedure i politike sa ciljem  kontinuiteta rada IT infrastrukture i IT servisa;
-  organizuje, sprovodi, koordinira izradu dokumentacije vezane za procese, procedure, pravilnike, korisnička i tehnička uputstva u domenu informacione bezbednosti;
-  identifikuje potrebe za nabavkama, izrađuje i verifikuje deo konkursne dokumentacije u skladu sa usvojenim procedurama, predlaže pokretanje nabavke, prati realizaciju ugovora za koje je odgovoran;
-  inicira, kontroliše i po potrebi izrađuje analize i izveštaje iz domena informacione bezbednosti  u skladu sa internom regulativom i zakonskim obavezama;
-  sarađuje sa spoljnim poslovnim partnerima po pitanjima održavanja i razvoja  IT bezbednosti;
-  obavlja sve ostale poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

3. Radno mesto za kontrolu rada inspekcijskog nadzora, zvanje samostalni savetnik, Grupa unutrašnje kontrole inspekcije, 1izvršilac.

Opis posla:
- učestvuje u pripremi predloga preporuka i uputstava za unapređenje rada u vršenju inspekcijskog nadzora;
- učestvuje u pripremi osnova za izradu naloga, uputstava i instrukcija i drugih akata u vezi sa procedurom unutrašnje kontrole;
- razmatra pritužbe na nezakonit ili nepravilan rad inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, prikuplja odgovarajuće dokaze za postupke utvrđivanja njihove odgovornosti i priprema odluke o postupanju po pritužbama;
- obavlja neposredne nadzore radi provere navoda iz prijava i pritužbi na rad inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora i predlaže mere za unapređenje rada inspektora;
- preduzima radnje na otkrivanju i sprečavanju protivpravnog i nesavesnog činjenja u radu inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora;
- učestvuje u analizi i izradi svih relevantnih izveštaja iz nadležnosti Grupe;
- obavlja sve ostale poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, radno iskustvo u struci od najmanje pet godina, od čega tri godine radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ili najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima primene propisa o upravnom postupku i/ili pripreme i davanja mišljenja o propisima u upravnim oblastima i/ili primene propisa u sudskom postupku, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena:
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (TCP/IP i DNS i serverski operativni sistemi (MS Windows, *nix); baze podataka; programski jezik; sistemi deljenja resursa; office paket i internet tehnologija; hardver; informaciona bezbednost) -  proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – poznavanje rada u aplikativnim softverima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo B2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere. 

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (TCP/IP i DNS i serverski operativni sistemi (MS Windows, *nix); baze podataka; programski jezik; sistemi deljenja resursa; office paket i internet tehnologija; hardver; informaciona bezbednost) -  proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – poznavanje rada u aplikativnim softverima - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – znanje engleskog jezika  (nivo B2) - usmeno putem razgovora.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere. 

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta ( Zakon o radu i Zakon o socijalnoj zaštiti) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).

V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Olga Puljević i Anđela Roglić, tel: 011-3613-490, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, od 10,00 do 13,00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Za radno mesto pod rednim brojem 3. original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina, od čega tri godine radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ili najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima primene propisa o upravnom postupku i/ili pripreme i davanja mišljenja o propisima u upravnim oblastima i/ili primene propisa u sudskom postupku.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 5. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave, ili putem telegrama na adresu koju su naveli u obrascu prijave.

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Kandidati koji nemaju položen ispit za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru primaju se na rad i mogu obavljati poslove ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, odnosno rukovodioca jedinice za internu reviziju, najduže godinu dana od dana završetka obuke koju organizuje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, u kom roku je dužan da položi ispit (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 10.)
Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi samo za radno mesto pod rednim brojem 3.)
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.minrzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

pretraga
kalendar