Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Generalni sekretarijat Vlade, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-2993/2019 od 26. marta 2019. godine i Zaključka o izmeni navedenog Zaključka Komisije 51 broj 112-6136/2019 od 26. juna 2019. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se popunjava radno mesto:

Generalni sekretarijat Vlade, Beograd, Nemanjina 11.
 
II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za poslove odnosa sa inostranstvom u Službi Odbora za odnose sa inostranstvom, u Sektoru za pripremu i i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade, zvanje samostalni savetnik, 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i priprema materijale za sednicu Odbora; vrši obradu materijala za sednicu Odbora; usklađuje stavove ministarstava i posebnih organizacija pre razmatranja predloga materijala na sednici Odbora; priprema izveštaj za Vladu i zaključke Odbora; koordinira sa ministarstvima i posebnim organizacijama u pogledu realizacije zaključaka Odbora, a radi obezbeđenja pripreme materijala za Vladu saglasno zaključcima Odbora; koordinira sa ministarstvima i posebnim organizacijama u cilju pripreme prečišćenih tekstova akata donetih na sednici Vlade; učestvuje u izradi Zapisnika Vlade iz delokruga Odbora; prikuplja informacije od organa državne uprave i drugih organa i tela iz delokruga rada Odbora, prati i obrađuje ove materijale za potrebe Odbora; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Odbora.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta razvrstano u zvanje samostalni savetnik.

2. Radno mesto za međunarodnu saradnju i izdavanje identifikacionih dokumenata u Grupi za međunarodnu saradnju i izdavanje identifikacionih dokumenata zaposlenima u posebnim organizacijama, u Odseku za međunarodnu saradnju i izdavanje identifikacionih dokumenata zaposlenima u posebnim organizacijama u Sektoru za međunarodnu i razvojnu saradnju, zvanje savetnik, 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na prijem i obradu zahteva i izdavanje identifikacionih dokumenata, koje u skladu sa posebnim aktima Vlade izdaje Generalni sekretarijat Vlade; učestvuje u saradnji sa drugim državnim organima  u vezi izdavanja navedenih identifikacionih dokumenata; pruža podršku u saradnji Generalnog sekretarijata Vlade sa stranim vladinim i nevladinim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih zemalja u Republici Srbiji, diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu i multilateralnim organizacijama; učestvuje u izradi međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, dokumenata, akata i međunarodnih prepiski iz nadležnosti Sektora; obavlja prevodilačke poslove za potrebe Sektora i obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina 11.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za oba izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
• „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno), 
• „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru),
• „Poslovna komunikacija“ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena:
U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto pod rednim brojem 1.
-  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (priprema i izrada stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd) - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
-  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto (propisi iz delokruga radnog mesta) – Zakon o Vladi i Poslovnik Vlade - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2
-Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (poslovno diplomatski protokol i diplomatska praksa) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
-Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora uključujući sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  (propisi iz delokruga radnog mesta) - Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice - proveravaće se pismeno putem pisane simulacije;
-Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – engeski jezik, nivo B1 – proveravaće se uvidom u sertifikat ili usmeno putem razgovora sa kandidatom.

Napomena:
Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto usmene provere.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Generalnog sekretarijata Vlade www.gs.gov.rs.

V Ponašajne kompetencije: Za oba radna mesta (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet), proveravaće se putem psihometrijskih testova – standardizovani instrument (pismeno), uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

VI Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Generalni sekretarijat Vlade, Nemanjina 11, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VIII Lica koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Nataša Kovačević, tel: 011/36-17-745 Generalni sekretarijat Vlade, od 10.00 do 13.00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijave je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Generalnog sekretarijata Vlade ili u štampanoj verziji na pisarnici Generalnog sekretarijata Vlade, Nemanjina 11, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) i original ili overena fotokopija potvrde da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnih organa u kome je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Generalnog sekretarijata Vlade, Nemanjina 11, Beograd.
Kandidati koji konkurišu na oba radna mesta, s obzirom da se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

XV Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 17. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ,,Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Generalnog sekretarijata Vlade (Nemanjina 11). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao Generalni sekretar Vlade.
Ovaj konkurs se objavljuje na web stranici Generalnog sekretarijata Vlade: www.gs.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrasci prijave na konkurs, za oba radna mesta, mogu se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Generalnog sekretarijata Vlade ili u štampanoj verziji na pisarnici Generalnog sekretarijata Vlade, Beograd, Nemanjina 11.

 

pretraga
kalendar