Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu čl. 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH
RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE
I TEHNOLOŠKOG RAZVO

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Beograd, Nemanjina br. 22-26.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za poslove obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika iz osetljivih društvenih grupa, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Odeljenje za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja – Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi analiza i prati funkcionisanje sistema obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika iz osetljivih društvenih grupa, naročito dece i učenika sa smetnjama u razvoju, azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima, interno raseljenih lica; ostvaruje saradnju sa drugim državnim organima, unutrašnjim jedinicama ministarstva i nacionalnim savetima nacionalnih manjina i drugim relevantnim institucijama i organizacijama u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja i drugih poslova iz delokruga Grupe; učestvuje u organizaciji aktivnosti u vezi sa pripremom dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa koje se odnose na poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; učestvuje u sprovođenju preporuka i mera za unapređivanje obrazovanja nacionalnih manjina i pripadnika iz osetljivih društvenih grupa, naročito dece i učenika sa smetnjama u razvoju, azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima, interno raseljenih lica; učestvuje u pripremi podzakonskih akata iz delogruga Grupe; ostvaruje saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama u pripremi nastavnih programa, udžbenika i priručnika iz delokruga Grupe i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci u obrazovanju, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

2. Radno mesto za razvoj standarda i indikatora u prevenciji nasilja i diskriminacije, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Odeljenje za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja – Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije - 1 izvršilac.
  
Opis poslova: Učestvuje u pripremi standarda i indikatora za škole u prevenciji nasilja u saradnji sa obrazovno-vaspitnim ustanovama i radi na stvaranju mreže škola; učestvuje u praćenju ostvarivanja programa i projekata iz oblasti prevencije nasilja i diskriminacije; prati stanje u oblasti prevencije nasilja i diskriminacije i pruža stručnu podršku obrazovno-vaspitnim ustanovama i stara se o daljem razvoju programa prevencije nasilja i diskriminacije; ostvaruje saradnju u pripremi obuka, regionalnih sastanaka, javnih događaja i konferencija, posećuje škole i školske i javne događaje koji su vezani za zaštitu od nasilja i diskriminacije; učestvuje u organizaciji i prati rad SOS telefonske linije za prijavu nasilja; učestvuje u pripremi analiza, studija, istraživanja i izveštaja iz oblasti prevencije nasilja i diskriminacije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

3. Radno mesto za pravne poslove, standarde i registre u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje - Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pravno-tehničkoj obradi u proceduri izrade zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; priprema mišljenja o primeni propisa iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja po zahtevima fizičkih i pravnih lica; izrađuje rešenja o verifikaciji predškolskih ustanova i osnovnih škola; izrađuje rešenja o izboru i razrešenju direktora predškolskih ustanova i osnovnih škola; ažurira registar predškolskih ustanova i osnovnih škola i njihove proširene delatnosti; prati funkcionisanje sistema mreže predškolskih ustanova i osnovnih škola i izrađuje kriterijume za mrežu ustanova; priprema standarde i normative prostora, opreme i nastavnih, odnosno didaktičnih sredstava  u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u saradnji sa nadležnim zavodima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.
  
Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

4. Radno mesto za poslove nadzora i izveštavanja, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za učenički i studentski standarda i investicije, Odeljenje za investiciono – komercijalne poslove, Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata - 2 izvršioca.

Opis poslova: Izrađuje periodične izveštaje o realizaciji investicionih projekata finansiranih iz sredstava redovnog budžeta, međunarodnih zajmova, kredita i donacija; sarađuje sa krajnjim korisnicima radi realizacije investicionih projekata; prikuplja i evidentira svu dokumentaciju neophodnu za realizaciju investicija iz sredstava redovnog budžeta; prikuplja, evidentira podatke i daje mišljenje o potrebnim investicionim sredstvima za realizaciju projekta; proverava usklađenost projektno-tehničke dokumentacije dostavljene od strane krajnjih korisnika sa pravilnicima o normativima školskog prostora i opreme obrazovnih ustanova i priprema mišljenja iz delokruga Ministarstva u ovoj oblasti; izrađuje obaveštenja i koordinira realizaciju investicionih projekata sa krajnjim korisnikom; prati na terenu dinamiku realizacije investicionih projekata i predlaže neophodne mere u cilju efikasnog i operativnog izvršenja planskih aktivnosti; vodi evidenciju, sprovodi kontrolu i priprema plaćanje računa i situacija za investicione projekte; priprema mišljenja u vezi realizovanih investicionih projekata; izrađuje analize vezane za realizaciju investicionih projekata; učestvuje u javnim nabavkama vezanim za realizaciju investicionih projekata; prati stara se o primeni propisa u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

5. Radno mesto za finansijsko - dokumentacione poslove, razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Sektoru za finansije – Odeljenje za izvršenje programskog budžeta - 1 izvršilac.

Opis poslova: Pruža podršku u osnovanosti realizacije plaćanja i kompletiranju priložene dokumentacije; priprema, obrađuje dokumenta i realizuje sve isplate koje se vrše iz ostalih izvora finansiranja budžeta; obrađuje dokumentaciju, obračunava i vrši isplate iz razdela visokog obrazovanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja i pripremno-predškolskog programa; vrši suštinsku i formalnu proveru ispravnosti dokumentacije za koju vrši plaćanje; priprema i obrađuje dokumentaciju za isplatu sredstava za tekuće i kapitalno održavanje zgrada i opreme ustanova obrazovanja; obavlja poslove u računovodstvenom softveru i aplikaciji Uprave za trezor, učestvuje u postupanju po predmetima u vezi sa finansiranjem iz nadležnosti Ministarstva; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Nemanjina br. 22-26.

6. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za finansije – Grupa za obavljanje finansijsko – materijalnih poslova za područja školskih uprava Valjevo, Sombor i Novi Sad, sa sedištem u Valjevu za obavljanje poslova za područje Školske uprave Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja, proverava, obrađuje i obračunava podatke za područje koje pokriva Školska uprava koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga u osnovnom i srednjem obrazovanju i obrađuje promene u broju izvršilaca i broju obračunskih radnika; vrši sledeće poslove iz nadležnosti matične školske uprave: vrši utvrđivanje planske kvote za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju na  mesečnom nivou i proveru i verifikaciju obračunatih zarada; prikuplja, objedinjava i obrađuje podatke vezane za ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih u obrazovanju (zarade, otpremnine, bolovanja); vrši obradu predmeta koji se prosleđuju na dalje postupanje (zahtevi za refundaciju po osnovu sudskih presuda, zahtevi za naknade odnosno otpremnine za zaposlene koji su tehnološki viškovi); vrši proveru podataka koji su od značaja za utvrđivanje cene usluga, neposrednim uvidom u relevantnu dokumentaciju u školi; učestvuje u praćenju i kontroli preuzimanja zaposlenih sa liste zaposlenih za čijim radom je prestala potreba,  u potpunosti  ili delimično u ustanovama obrazovanja i vaspitanja , na nivou školske uprave; sarađuje sa školskom upravom, republičkom prosvetnom inspekcijom, organima jedinica lokalne samouprave nadležnim za oblast obrazovanja; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu. 

Mesto rada: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 6/15

7. Radno mesto prosvetnog inspektora Ministarstva, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za inspekcijske poslove – Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama douniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja i zavodima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora propisanih Zakonom (neposredan nadzor nad radom prosvetnih inspektora kojima su povereni poslovi, na osnovu izveštaja, podataka i obaveštavanja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora); obavljaposlove neposrednog inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom i na način propisan Zakonom, odnosno vrši nadzor nad zakonitošću rada i akata ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, škola sa domom učenika, javno prizantih organizatora aktivnosti, neregistrovanih subjekata i zavoda; postupa po predstavkama stranaka i po zahtevu za zaštitu prava učenika; vrši zajednički nadzor sa inspektorima kojima su povereno poslovi inspekcijskog nadzora i izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje Zakona i drugih propisa; izrađuje analize, studije, elaborate i izveštaje i predlaže neophodne mere za kvalitetno upravljanje obrazovno-vaspitni sistemom; priprema nacrte rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja i priprema odgovore na tužbu u upravnom sporu kada se spor pokreće po rešenju u vršenju inspekcijskog nadzora; utvrđuje verodostojnost javnih isprava koje izdaje ustanova; obaveštava nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru; izrađuje zapisnik o inspekcijskom nadzoru; podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtevza pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog; vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru; postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi poslova iz nadležnosti Odeljenja; priprema odgovore za potrebe javnih tužilaštava, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije u vezi postupanja iz nadležnosti inspektora; obavlja poslove regulisane Zakonomo zaštiti stanovništva izloženosti duvanskom dimu; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor, po nalogu načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu

Mesto rada: Jagodina, T.C. Stara pošta 1/1

8. Radno mesto za praćenje i unapređenje razvoja infrastrukture nacionalnog inovacionog sistema i praćenje realizacije programa i projekata iz oblasti inovacione delatnosti, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem – Grupa za nacionalni inovacioni sistem- 1 izvršilac.

Opis poslova: Izrađuje kriterijume za evaluaciju rezultata programa inovacione delatnosti u Republici Srbiji; priprema i realizuje Javne pozive za organizacije za infrastrukturnu podršku inovacione delatnosti koje su  registrovane po Zakonu o inovacionoj delatnosti i upisane u registar inovacionih organizacija za infrastrukturnu podršku inivacione delatnosti, prati infrastrukturne projekte poslovno-tehnoloških inkubatora, naučno-tehnoloških parkova, centara za transfer tehnologija i organizacija za podršku u prioritetnim oblastima finansiranja po raspisanim godišnjim javnim pozivima po Zakonu o inovacionoj delatnosti, ukljzčujući praćenje postignutih rezultata na finansiranim aktivnostima kroz polugodišnje i godišnje izveštaje kao i praćenje trošenja dodeljenih budžetskih sredstava; priprema ugovore, odluke, rešenja koja se odnose na uslove finansiranja i realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata; prati realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata pravnih lica i učestvuje u prezentaciji postignutih rezultata na infrastrukturnim i razvojnim projektima; priprema i realizuje Javne pozive za finansiranje stručnih organizacija pronalazača; vrši rangiranje zahteva  i priprema osnove za ugovore, odluke, rešenja koja se odnose na podršku stručnim društvima pronalazača ;učestvuje u izradi studija i analiza koja služe kao osnov za pripremu strateških dokumenata kojima se obezbeđuju sistemski uslovi za stvaranje, razvoj i primenu inovacija u RSrbiji; pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti radi podsticaja primene i komercijalizacije  rezultata; učestvuje kao stručni konsultant u komisijama i telima koje ministarstvo obrazuje radi praćenja razvoja i komercijalne eksploatacije inovacija i radnim grupama, komisijama i telima iz oblasti urbanizma, argitekture i građevinarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd, Njegoševa br. 12.

9. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava – Školska uprava Požarevac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja; savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća i savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi; predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja i prati ostvarivanje ogleda; prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova; sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; procenjuje ispunjenost uslova zasticanje zvanja; prikuplja statističke podatke o zaposlenima i učenicima od ustanova obrazovanja i vaspitanja koji služe kao osnova utvrđivanja, planiranja i sprovođenja obrazovne i finansijske politike; objedinjava i obrađuje podatke o zaposlenima i učenicima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i priprema analize i izveštaje za potrebe Ministarstva; stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Požarevac, Drinska br. 2.

10. Radno mesto prosvetnog savetnika, razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za koordinaciju rada školskih uprava – Školska uprava Kruševac - 1 izvršilac.

Opis poslova: Ostvaruje neposredan uvid u rad ustanove, nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i prisustvuje izvođenju nastave, ispita i drugih oblika obrazovno vaspitnog rada; pruža pomoć i podršku samovrednovanju ustanove i prati poštovanje opštih principa i ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja, savetuje i pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku i direktoru radi poboljšanja kvaliteta njihovog rada i rada ustanove i ostvarivanja standarda postignuća; savetuje i pruža stručnu pomoć ustanovi u obezbeđivanju zaštite dece, učenika i zaposlenih od disriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ustanovi i predlaže preduzimanje neophodnih mera za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u obavljanju obrazovno-vaspitnog, stručnog, odnosno vaspitnog rada i mere za njihovo unapređivanje; vrednuje kvalitet rada ustanove na osnovu utvrđenih standarda, ostvarivanje razvojnog plana i programa obrazovanja i vaspitanja, procenjuje ispunjenost uslova za sticanje zvanja, prati ostvarivanje ogleda i prati i procenjuje kvalitet rada savetnika-spoljnog saradnika; postupa po predstavkama građana i ustanova i sarađuje sa gradskom, opštinskom i republičkom prosvetnom inspekcijom; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca školske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno- matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili obrazovno-umetničkog polja Umetnosti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen stručni ispit u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, stručni rad objavljen u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobreni udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo, ostvarene rezultate u razvoju obrazovanja i stečen profesionalni ugled, najmanje osam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja i vaspitanja, položen državni stručni ispit i ispit za prosvetnog savetnika, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kruševac, Balkanska br. 63

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne, kompetencije i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije“, - proveravaće se putem  testa (pismeno),
•    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru),
•    „Poslovna komunikacija“ – proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“,(posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa  poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac ( uredno i u potpunosti popunjen u delu * Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Konkursna komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može poptpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnh funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće putem simulacije (usmeno).   
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa  (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) proveravaće putem simulacije (usmeno).
 Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina) proveravaće putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće putem simulacije (pismeno).   
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa  (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) proveravaće putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta  (Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti) proveravaće putem simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (Opšti upravni postupak) proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije (pismeno).   
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) proveravaće se putem simulacije (pismeno).   

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije (usmeno).   
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko - materijalni poslovi ( Budžetski sistem R. Srbije) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta  (Zakon o planiranju i izgradnji) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko - materijalni poslovi ( izvršenje budžeta) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući  i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta  (Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko - materijalni poslovi ( planiranje budžeta i izveštavanje) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa  (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 7:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi ( postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući  i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa  (Zakon o prosvetnoj inspekciji, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) proveravaće se putem  simulacije (pismeno). 
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa  (Zakon o inovacionoj delatnosti i Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom) proveravaće se putem  simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta  (Zakon o privrednim društvima) proveravaće se putem  simulacije (pismeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-pedagoški nadzor nad radom predškolskih ustanova, škola i škola sa domom učenika (metodologija stručno-pedagoškog nadzora nad radom nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i ustanove) proveravaće se putem simulacije (usmeno). 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada predškolskih ustanova, škola i škola sa domom učenika (metodologija i propisi koji se odnose na samovrednovanje rada) proveravaće se putem simulacije (usmeno) 
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove, Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 10:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada stručno-pedagoški nadzor nad radom predškolskih ustanova, škola i škola sa domom učenika (metodologija stručno-pedagoškog nadzora nad radom nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, direktora i ustanove) proveravaće se putem simulacije (usmeno). 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada predškolskih ustanova, škola i škola sa domom učenika (metodologija i propisi koji se odnose na samovrednovanje rada) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz nadležnosti organa (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove, Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove, Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).


V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije ( upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) – proveravaće se putem psihometrijskih testova (pismeno) i putem intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

VI Intervju sa Konkursnom komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:
Procena motivacije za rad na radnom mestu u organu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa Konkursnom komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na javni konkurs: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Gordana Jeremić, telefon: 0113610-287.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravaljanje kadrovima i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina 22-26.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora ( samo za radno mesto pod rednim brojem 7); original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za prosvetnog savetnika (samo za radna mesta pod rednim brojem 9 i 10); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu u oblasti obrazovanja, odnosno licenca za nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika ( samo za radna mesta pod rednim brojem 9 i 10); dokaz o objavljenom stručnom radu u međunarodnim ili domaćim časopisima ili zbornicima sa recenzijom, odnosno odobrenom udžbeniku, priručniku ili drugom nastavnom sredstvu u originalu ili overenoj fotokopiji ili štampani primerak dokaza koji je objavljen u elektronskoj formi sa naznakom o linku sa koga se stručni rad, udžbenik, priručnik ili drugo nastavno sredstvo može preuzeti i dokaz o ostvarenim rezultatima u razvoju obrazovanja, stečenom profesionalnom ugledu (nagrade, priznanja, preporuke i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji ( samo za radna mesta pod rednim brojem 9 i 10).
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi original ili overenu fotokopiju rešenja o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.

XIV Trajanje radnog odnosa: za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Kandidati bez položenog ispita za prosvetnog savetnika primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati bez položenog ispita za inspektore primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Kandidati sa položenim ispitom za prosvetnog savetnika nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za prosvetnog savetnika. Kandidati sa položenim ispitom za inspektore nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog ispita za inspektore.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku.
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 09. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na način koji su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina 22-26 i Njegoševa br. 12.
Kandidati koji uspešno prođu jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte ( brojeve telefona ili adrese stanovanja ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XVI Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom ispitu za prosvetnog savetnika i uverenje o položenom ispitu za inspektore. 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ovaj konkurs objavljuje se na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

pretraga
kalendar