Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7544/2019 od 26.07.2019. godine, Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U
SLUŽBI ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Služba za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.2.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1.Radno mesto za poslove praćenja i analize odliva kadrova, u zvanju savetnik, u Centru za upravljanje karijerom državnih službenika, u Sektoru za odabir i razvoj kadrova - 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u izradi predloga izmena metodologije za praćenje i analizu stanja u vezi sa odlivom kadrova i utvrđivanje mera za njihovo zadržavanje; sprovodi metode kvantitativnog i kvalitativnog prikupljanja podataka o odlivu kadrova u organima državne uprave; učestvuje u analizi podataka (kvantitativnih i kvalitativnih) o stanju u vezi sa odlivom kadrova, izrađuje izveštaje i učestvuje u predlaganju mera za unapređenje stanja; pruža stručnu pomoć organima državne uprave i drugim državnim organima u vezi sa sprovođenjem mera za zadržavanje kadrova; učestvuje u analizi karijernih potreba državnih službenika iz prioritetnih oblasti i pruža savete u vezi sa upravljanjem karijerom; primenjuje psihološke merne instrumente, analizira i interpretira rezultate za potrebe procene individualnih potencijala za razvoj; učestvuje u kreiranju elektronskih (on-line) upitnika i drugih tehnika za potrebe prikupljanja podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Centra.

Uslovi:
Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti psihološke nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto za razvoj i bezbednost informacionih sistema, u zvanju savetnik, u Grupi za Centralnu kadrovsku evidenciju i informacione sisteme, u Sektoru za analitičke poslove - 1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u razvoju i održavanju informacionih sistema Službe; pruža stručnu podršku krajnjim korisnicima; prati stanje ispravnosti postojeće informacione infrastrukture i preduzima aktivnosti u cilju otklanjanja problema u funkcionisanju; prati razvoj informacionih sistema i predlaže rešenja za unapređenje sistema koje koristi Služba; stara se o bezbednosti informacionih sistema; instalira i održava računarsku opremu u Službi; sprovodi mere obezbeđenja i zaštite podataka na informacionom sistemu Centralne kadrovske evidencije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti računarske nauke ili organizacione nauke – odsek informacioni sistemi i tehnologije ili ekonomske nauke ili matematičke nauke ili iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za poslove podrške pripreme akata Žalbene komisije Vlade, u zvanju mlađi savetnik, u Odeljenju za podršku Žalbenoj komisiji Vlade – uža unutrašnja jedinica izvan sektora - 1 izvršilac

Opis poslova: Izrađuje nacrte rešenja u pravnim stvarima iz jedne zaokružene pravne celine u oblastima u kojima već postoji ustaljena praksa Žalbene komisije Vlade; izrađuje akte o ustupanju predmeta nadležnom organu na odlučivanje; izrađuje akte kojima se traži dopuna dokumentacije u postupku po žalbi; učestvuje u pripremi materijala za sednicu Žalbene komisije Vlade i vodi zapisnik sa sednice; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada za sva izvršilačka radna mesta: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2.

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
1.Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izršilačka radna mesta:
•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pismeno) 
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•   „Poslovna komunikacija” – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2.Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:

•  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upraljanje ljudskim resursima (upravljanje ljudskim resursima bazirano na kompetencijama) – proveravaće se pismeno putem simulacije.
•  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) i 3.Posebna funkcionalna kompetencija - propisi iz delokruga radnog mesta (metodologija za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave) - proveravaće se pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

•  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (baze podataka) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

•  Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) – proveravaće se pismeno putem simulacije;

•  Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - baze podataka (MySql) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:

•  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

•  Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravljanje ljudskim resursima (upravljanje ljudskim resursima bazirano na kompetencijama) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

•  Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o radu i Zakon o policiji) – proveravaće se pismeno putem simulacije.

3. Ponašajne kompetencije za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br.  2.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.
Dokaz koji se prilaže uz obrazac prijave je pisani dokaz o znanju rada na računaru.
Kandidati koji uz obrazac prijave dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „Digitalna pismenost“ sem ukoliko komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere opšte kompetencije „Digitalna pismenost“.

VII Ostali dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit) / kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VIII Rok za podnošenje ostalih dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo).

IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 9. septembra 2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provere opštih funkcionalnih kompetencija, ponašajnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektornske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

XI Trajanje radnog odnosa:
  za sva oglašena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10 - 12 časova: Dunja Danilović, tel: 011/313-0969, Služba za upravljanje kadrovima.

XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo) ili predaju neposredno na pisarnici Službe za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo), sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta (naziv radnog mesta)”.

NAPOMENE
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene zaključkom konkursne komisije.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar