Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-7293/2018 od 27.07.2018.godine, 51 Broj: 112-12800/2018 od 26.12.2018.godine i 51 Broj:112-1949/2019 od 26.02.2019. godine oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
            
I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Uprava za agrarna plaćanja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra broj 84.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za pripremu procedura i procesa akreditacije, u zvanju savetnik, Grupa za upravljanje projektima i dokumentima, Sektor za komunikaciju sa Evropskom Komisijom i projektno planiranje –1izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja podatke i elemente neophodne za pripremu internih procedura koje podležu akreditaciji od strane Evropske komisije; učestvuje u izradi i održava interne procedure relevantne za plaćanja iz pretpristupnih fondova EU; učestvuje u izradi procedure neophodne za zadovoljavanje kriterijuma za akreditaciju sistema od strane Nacionalnog službenika za odobravanje; prati regulativu EU koja se odnosi na agrarna plaćanja; priprema dokumentaciju za pregovore sa Komisijom EU o uslovima za odobravanje agrarnih podsticaja; priprema podatke i elemente za izradu Protokola komunikacije sa Nacinalnim službenikom za odobravanje; izrađuje izveštaje o napretku koji se upućuju EK; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz naučne oblasti političke nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit , kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd

2. Radno mesto za pripremu uvođenja Integrisanog sistema upravljanja i kontrole, u zvanju savetnik, Odsek za uspostavljanje i upravljanje Sistemom integrisanog upravljanja i kontrole, Sektor za komunikaciju sa Evropskom  Komisijom i projektno planiranje –2izvršioca.

Opis poslova: Priprema podatke i elemente neophodne za izradu predloga projekata finansiranih iz sredstava pretpristupne pomoći EU koji se odnose na uvođenje Integrisanog sistema upravljanja i kontrole; učestvuje u realizaciji projekata  iz sredstava pretpristupne pomoći EU i bilateralnih donatora koji se odnose na uvođenje navedenog sistema; koordinira izradu sastavnih delova Integrisanog sistema upravljanja i kontrole; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Uprave u procesu izrade Integrisanog sistema upravljanja i kontrole; daje predloge za informatička rešenja u vezi sa izradom navedenog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti matematičke nauke ili iz naučne oblasti organizacione nauke ili iz naučne oblasti geodetsko inženjerstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3. Radno mesto za podršku sprovođenju programa međunarodnih podsticaja  poljoprivredne politike, u zvanju mlađi savetnik, Odeljenje za odobravanje projekata iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike, Sektor za odobravanje projekata - 3 izvršioca.
    
Opis poslova: pruža podršku u administrativnoj obradi zahteva pristiglih po osnovu pravilnika za dodelu podsticaja iz IPARD fondova; pruža podršku u proveri kompletnosti i prihvatljivosti podnetih zahtev u skladu sa načelom kontrole “4 oka“; vrši vrši  kontrole nad aktima koja se šalju  nadležnim institucijama;  pruža podršku u proveri  zahteva za kontrolu na licu mesta i analizi pristiglih izveštaja; pruža podršku u izradi odluka koje nastaju u različitim fazama postupka administrativne obrade zahteva; pruža podršku u postupku  bodovanja i rangiranja; pruža podršku u praćenju realizacije odobrenih investicija; obavlja  i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja  društveno-humanističkih nauka  ili iz naučne oblasti biotehničke nauke (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede)  ili iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd

4. Radno mesto administrator postupka, u zvanju referent, Odsek  za podsticaje za tov u Odeljenju za odobravanje plaćanja podsticaja za proizvodnju u stočarstvu, Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši administrativnu kontrolu u postupku po zahtevima za isplatu podsticaja iz delokruga Odseka ; priprema podatke potrebne za izradu izveštaja o sprovedenim postupcima; učestvuje u vođenju  evidencije o obrađenim i odobrenim zahtevima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera ili gimnazija društvenog ili prirodnog smera, radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

5. Radno mesto za isplatu podsticaja za kvalitetna priplodna grla, u zvanju savetnik, Odsek za podsticaje za kvalitetna priplodna grla u Odeljenju za odobravanje plaćanja podsticaja za proizvodnju u stočarstvu, Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja - 1 izvršilac.

Opis poslova:
Obavlja stručne poslove u postupku obrade zahteva  i izrade odluka za isplatu podsticaja iz delokruga Odseka; učestvuje u izradi upustava i  procedura za sprovođenje mera iz delokruga Odseka; pokreće inicijativu za stavljanje korisnika u pasivan status; vodi evidencije o obrađenim i odobrenim zahtevima; izrađuje izveštaje o sprovedenim postupcima; učestvuje u testiranju i uvođenju novih programskih sistema, kao i praćenju njihove primene; obavlja  i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili iz naučne oblasti  ekonomske nauke ili iz naučne oblasti pravne  nauke,  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

6. Radno mesto za podršku sprovođenju postupka isplate, u zvanju mlađi savetnik, Odeljenje za odobravanje plaćanja iz programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike, Sektor za odobravanje plaćanja podsticaja - 2 izvršioca.

Opis poslova:
Vodi evidenciju zahteva za isplate prethodno odobrenih projekata; učestvuje u administrativnoj proveri dokumentacije potrebne za realizaciju plaćanja; izrađuje izveštaje o stanju podnetih zahteva; učestvuje u prikupljanju podataka za kontrolu na licu mesta; pruža podršku u prikupljanju podataka za pripremu programskih zahteva za izradu informatičkih rešenja za poslove sprovođenja mera programa podsticaja u delu koji se odnosi na odobravanje zahteva za plaćanje; obavlja  i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, ili iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7. Radno mesto kontrolor korišćenja podsticaja, u zvanju savetnik, Odeljenje za kontrolu na licu mesta, Sektor za kontrolu na licu mesta - 2 izvršioca.

Opis poslova: Vrši kontrolu na licu mesta: pre odobravanja (nulta), pre isplate i nakon konačne isplate (ex-post) u skladu sa Pravilnicima o dodeli podsticaja, a na osnovu analize rizika i slučajnog izbora; vrši pregled opštih i pojedinačnih akata, evidencija i drugeposlovne dokumentacije, poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, opreme, predmeta i roba kod korisnika podsticaja i po potrebi kod drugih lica koja su neposredno ili posredno povezana sa korisnikom podsticaja; učestvuje u izradi izveštaja i informacija o izvršenim kontrolama; sprovodi kontrolu korišćenja dodeljenih podsticaja iz IPARD fondova; prikuplja podatke za izradu godišnjih program i tromesečnih  planove kontrola podsticaja; daje predloge za izmene i dopune metodoloških i drugih uputstava za jedinstveno postupanje u kontroli; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke (dipl. inženjer poljoprivrede, master inženjer poljoprivrede, specijalista inženjer poljoprivrede, specijalista struk. inženjer poljoprivrede) ili  iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo ili iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama ili iz naučne oblasti veterinarske nauke na integrisanim akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

8. Radno mesto za stručnu podršku sprovođenja kontrole korišćenja podsticaja, u zvanju savetnik, Odsek za dokumentaciju i nadzor, Sektor za kontrolu na licu mesta -1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke o izvršenim kontrolama posebnih podsticaja i  podsticaja za mere ruralnog razvoja; učestvuje u supervizijskoj kontroli (nadzor nad procedurama i postupkom kontrole) ovih podsticaja; obavlja neposrednu proveru i vrednovanje izvršenih kontrola kod korisnika prava na navedene podsticaje; izrađuje izveštaje i informacije o izvršenim kontrolama ovih podsticaja; predlaže izmene i dopune informatičkih rešenja, metodoloških i drugih uputstava za jedinstveno postupanje u kontroli podsticaja; priprema i realizuje  obuke  kontrolora na licu mesta za jedinstvenu primenu pravila kontrole podsticaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti građevinsko inženjerstvo ili iz stručne oblasti arhitektura na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

9. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove u okviru  realizacije nacionalnih i EU fondova, u zvanju savetnik, Odeljenje za isplate, Sektor za ekonomsko – finansijske poslove -1 izvršilac.

Opis poslova: 
Vrši prijem, obradu i unos zahteva za plaćanje u finansijski softver; kontroliše autorizovane zahteve za isplatu krajnjim korisnicima; učestvuje u izradi finansijskih izveštaja i priprema podatke za izradu mesečnog finansijskog plana; priprema saglasnosti za isplatu subvencija; prati stanje na podračunima Uprave; priprema elemente za izradu predloga plana budžeta i  finansijskog plana; učestvuje u izradi izveštaja za potrebe Nacionalnog fonda u vezi korišćenja sredstava iz EU fondova; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

10. Radno mesto za administraciju agrarnih plaćanja, u zvanju mlađi savetnik, Odeljenje za isplate, Sektor za ekonomsko – finansijske poslove -1 izvršilac.

Opis poslova:
Proverava ispravnost finansijskih podataka sa  zahteva za plaćanje; vrši obračun dnevnica, zarada i drugih primanja zaposlenih; vrši administrativnu kontrolu računa tekućih troškova; dostavlja poreske prijave nadležnim institucijama; ažurira bazu korisnika podsticaja; pruža neophodne informacije korisnicima podsticaja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

11. Radno mesto za pravne poslove u oblasti upravljanja dugovima, u zvanju mlađi savetnik, Grupa za upravljanje dugovima, Sektor za ekonomsko – finansijske poslove -1 izvršilac.

Opis poslova:
Izrađuje opomene dužnicima na osnovu preuzetih  lista dužnika od Sektora za odobravanje plaćanja podsticaja; dnevno vrši proveru povraćaja sredstava i prati objave o otvaranju postupaka stečaja ili likvidacije, kao i objave o promenama  pravne  forme  kod dužnika evidentiranih u knjizi dužnika; učestvuje u pripremi predloga za otpis dugova; učestvuje u izradi  dnevnih i periodičnih izveštaja o  stanju dugova  u Upravi; stara se o bazi podataka o upravljanju dokumentima koji predstavljaju slučaj dugovanja; priprema i dostavlja Grupi za pravne poslove dokumentaciju neophodnu za  pokretanje  i vođenje sudskih postupaka za povraćaj sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

12. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove, u zvanju mlađi savetnik, Grupa  za računovodstvo agrarnih plaćanja i tekućeg finansiranja, Sektor za ekonomsko – finansijske poslove -1 izvršilac.

Opis poslova:
usaglašava računovodstvene evidencije sa glavnom knjigom Trezora i  izrađuje periodične izveštaje prema Ministarstvu finansija o namenskom trošenju sredstava i celokupnom poslovanju; vrši   knjiženje svih poslovnih promena na osnovu računovodstvenih isprava u glavnu i pomoćne knjige evidencije shodno propisima o budžetskom računovodstvu; učestvuje u pripremi  prilagođavanja kontnog plana prema merama i ažuriranju računovodstvenih šablona; usaglašava knjigovodstveno sa stvarnim stanjem finansijske i nefinansijske imovine, potraživanja i obaveza Uprave i usaglašava podatke sa glavnom knjigom Trezora; učestvuje u pripremi finansijskog izveštaja o izvršenju nacionalnog i EU budžeta, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

13. Radno mesto za pružanje podrške u izveštavanju, u zvanju mlađi saradnik, Grupa za izveštavanje, Sektor za ekonomsko – finansijske poslove -1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja i sistematizuje informacije i dokumentaciju neophodnu za izveštavanje za Komitet za monitoring, Upravljačko telo, Nacionalog fonda, Evropske komisije; dnevno prati i ažurira informacije i podatke o radu Uprave neophodne za izradu izveštaja; pruža tehničku i administrativnu podršku u izveštavanju; učestvuje u  pripremanju i ažuriranju informacija za internet stranicu Uprave; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz  naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje devet meseci radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

14. Radno mesto za administraciju baza podataka, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja, Sektor za informacione tehnologije –1izvršilac.

Opis poslova: Razrađuje programske zahteve, razvija, kodira i testira programska rešenja; izrađuje sigurnosne i rezervne kopije svih baza podataka operatvnih u Upravi; izrađuje programsku i korisničku dokumentaciju i implementira programska rešenja; prati i analizira ciklus programskih rešenja i vrši njihovu modifikaciju u cilju poboljšanja performansi; administrira SQL baze podataka; razvija tehnološke standarde za operativne sisteme, aplikacije, podatke, mrežne konfiguracije za potrebe Uprave; učestvuje u predlaganju mera za održavanje baze podataka i optimizaciju njihovog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke ili naučne oblasti matematičke nauke ili naučne oblasti računarske nauke ili stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,  radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd

15. Radno mesto za projektovanje  softverskih sistema, u zvanju savetnik, Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja, Sektor za informacione tehnologije –4izvršioca.

Opis poslova: Obavlja stručne poslove u razvijanju informacionog sistema u Upravi u skladu sa definisanim standardima i istraživanjima; prati stanje i predlaže uvođenje novih tehnologija za potrebe Uprave; prikuplja podatke za izradu uputstva i instrukcije iz oblasti rada Odseka; modeluje poslovne procese u okviru Uprave i pruža podršku u razvijanju  aplikativnih softverskih paketa za  različite poslovne procese u Upravi; učestvuje u izradi predloga mera za održavanje baze podataka i optimizaciju njihovog rada; prati efekte primene programskih rešenja i priprema izveštaje; organizuje obuke i testiranja krajnjih korisnika informacionog sistema; priprema tehničku okolinu i dokumentaciju za potrebe testiranja novorazvijenih aplikacija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti računarske nauke ili  stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti matematičke nauke ili organizacione nauke ili ekonomske nauke IT usmerenja  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

16. Radno mesto za podršku u  razvoju softverskih sistema, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za razvoj i primenu programskih rešenja, Sektor za informacione tehnologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u razvijanju savremenih informacionih sistema u Upravi u skladu sa definisanim standardima i istraživanjima; pruža podršku  u proceni i predlaganju novih tehnologija za potrebe Uprave; prikuplja podatke za izradu uputstva i instrukcije iz oblasti rada Odseka; učestvuje u kreiranju poslovnih procesa u okviru Uprave i pruža podršku u razvijanju  aplikativnih softverskih paketa za  različite poslovne procese u Upravi; učestvuje u izradi predloga mera za održavanje baze podataka i optimizaciju njihovog rada; prati efekte primene programskih rešenja i učestvuje u pripremi izveštaja; učestvuje u organizaciji obuka i testiranja krajnjih korisnika informacionog sistema; priprema tehničku okolinu i dokumentaciju za potrebe testiranja novorazvijenih aplikacija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke ili naučne oblasti matematičke nauke ili naučne oblasti računarske nauke ili stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili stručne oblasti industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

17. Radno mesto sistem administrator, u zvanju saradnik, Grupa za tehničku i sistemsku podršku, Sektor za informacione tehnologije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati primenu bezbednosnih mera i metoda u zaštiti komunikacionih linija Uprave; nadgleda funkcionisanje internet veza i preduzima mere za otklanjanje zastoja; administrira servere raznih namena i radne stanice; izrađuje sigurnosne i rezervne kopije podataka sa određenih servera i radnih stanica; nadzire korišćenje hardvera i sistemskog i aplikativnog softvera na radnim stanicama u Upravi; obavlja poslove osnovnog konfigurisanja mrežne aktivne opreme; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke, naučne oblasti matematičke nauke, naučne oblasti računarske nauke ili naučne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, tri  godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

18. Radno mesto za podršku administraciji Registra poljoprivrednih gazdinstava, u zvanju mlađi savetnik, Odsek za poljoprivrednu bazu podataka, Sektor za informacione tehnologije - 1 izvršilac.

Opis poslova:
Učestvuje u administraciji poljoprivrednih baza podataka; vodi evidencije u vezi sa instalacijom, održavanjem i korišćenjem poljoprivrednih baza podataka; pruža podršku krajnjim korisnicima poljoprivrednih baza podataka; učestvuje u izradi sigurnosne i rezervne kopije poljoprivrednih baza podataka; učestvuje u predlaganju mera za održavanje poljoprivrednih baza podataka i optimizaciju njihovog rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti organizacione nauke ili naučne oblasti matematičke nauke ili naučne oblasti računarske nauke ili stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili ekonomske nauke IT usmerenja, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

19. Radno mesto za kadrovske evidencije, u zvanju referent, Grupa za ljudske resurse, Sektor za pravne i opšte poslove - 1 izvršilac.

Opis poslova:
Priprema i vodi personalne i druge evidencije iz radnog odnosa, i čuva i ažurira personalna dosijea državnih službenika i nameštenika;  vrši  unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i obradu propisane dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja državnih službenika i nameštenika i lica koja su na radu van radnog odnosa; vrši obradu dokumentacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa; vrši unos podataka u Registar zaposlenih, kao i u sistem za upravljanje ljudskim resursima PERBITVIEWS; obrađuje i unosi podatke radi obračuna plata i troškova  prevoza državnih službenika i nameštenika; obavlja i druge poslove po nalogu  rukovodioca Grupe.

Uslovi: 
Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera ili gimnazija društvenog ili prirodnog smera, radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd

20. Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki, u zvanju mlađi savetnik, Odeljenje za opšte poslove, Sektor za pravne i opšte poslove - 1 izvršilac.

Opis poslova:
učestvuje kao član komisije u javnim nabavkama male vrednosti; učestvuje u pripremi predloga plana nabavki Uprave u skladu sa finansijskim planom Uprave; vrši istraživanje tržišta radi određivanja procenjenih vrednosti javnih nabavki za nabavke koje inicira Odeljenje za opšte poslove; prati informacije o zaključenim okvirnim sporazumima Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za centralizovane nabavke; prikuplja podatke za izveštaje o dodeljenim ugovorima i stara se o rokovima za zaključenje tih ugovora; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke  ili iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada:
Beograd

21. Radno mesto za poslove prijema, ekspedicije i arhiviranja IPARD pošte, u zvanju referent, Odsek za poslove IPARD pisarnice, Sektor za pravne i opšte poslove - 3 izvršilac.

Opis poslova: Vrši prijem i evidentiranje pošte vezane za sprovođenje IPARD II programa i razvrstava predmete po unutrašnjim organizacionim jedinicama Uprave; klasifikuje predmete vezane za sprovođenje IPARD II programa i unosi podatke u bazu podataka; ekspeduje poštu preko poštanske službe i vodi evidenciju poštanskih troškova; vodi knjige i evidencije preporučene i druge pošte; vrši prijem rešenih predmeta vezanih za sprovođenje IPARD II programa od organizacionih jedinica Uprave; ulaže predmete u arhivu, čuva arhivirane predmete i vodi evidencije o arhivskoj građi putem automatske obrade podataka; izlučuje bezvredan registraturski materijal i predaje arhivsku građu nadležnom organu; obavlja i druge poslove po nalogu  šefa Odseka.

Uslovi:
  Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju društvenog, prirodnog ili tehničkog smera ili gimnazija društvenog ili prirodnog smera, radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.


Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
1.  „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
2.   „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
3. „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna  pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
 Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1:
-    posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (izgradnja i održavanje sistema za upravljanje programima i projektima po EU zahtevima)- proveravaće se usmeno putem simulacije;
-     posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (mehanizmi koordinacije i izveštavanja u procesu pristupanja EU)- proveravaće se usmeno putem simulacije;
-     posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine, IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine) - proveravaće se usmeno putem simulacije;
-    posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 2:
     - posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći  (relevantni pravni i strateški okvir EU -  Uredba EU br. 1306/2013 Evropskog parlamenta i veća i Delegirana Uredba Komisije EU br. 640/2014)  - proveravaće se usmeno putem simulacije;
     -  posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju)- proveravaće se usmeno putem simulacije;
     - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  tehnike prikupljanja i obrade podataka ( napredni nivo  Excel)- proveravaće se pismeno putem simulacije;
    - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se  usmeno putem razgovora.
   
 Za radno mesto pod rednim brojem 3:
- posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa  (Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD),  IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine) - proveravaće se usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju)                   - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju)                 - proveravaće se  usmeno putem simulacije.
   
Za radno mesto pod rednim brojem 5:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju)                   - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o stočarstvu) - proveravaće se  usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 6:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poljoprivredi  i ruralnom razvoju, Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020.godine) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.
Za radno mesto pod rednim brojem 7:
  - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje,  propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći unije RS u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD),   IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020.godine, Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju)- proveravaće se  usmeno putem simulacije;
          - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  relevantni propisi iz delokruga radnog mesta  (Zakon o opštem upravnom postupku), proveravaće se  usmeno putem simulacije;
         - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
      - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje,  propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći unije RS u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD),   IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020.godine,  Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju)- proveravaće se  usmeno putem simulacije;
          - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  relevantni propisi iz delokruga radnog mesta  (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o planiranju i izgradnji), proveravaće se  usmeno putem simulacije;
         - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola „B“ kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

Za radno mesto pod rednim brojem 9:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije, planiranje budžeta i izveštavanje) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa ( Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.Za radno mesto pod rednim brojem 10:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 11:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno pravni poslovi (opšti upravni postupak) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.
   
Za radno mesto pod rednim brojem 12:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko materijalni poslovi (međunarodni računovodstveni standardi u javnom sektoru, terminologija, standardi, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ) - proveravaće se  usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 13:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada finansijsko materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Sektorski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  tehnike prikupljanja i obrade podataka (analiza sadržaja) - proveravaće se  usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 14:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi ( sistemi deljenja resursa, informaciona bezbednost) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  standard kvaliteta (ISO 27002) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  baze podataka (MS SQL2014) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 15:
    -  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi ( baze podataka, programski jezik, informaciona bezbednost) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  softver (MS Visual Studio) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  baze podataka (MS SQL2014) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 16:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi ( programski jezik, informaciona bezbednost) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  baze podataka (MS SQL2014) - proveravaće se  pismeno putem simulacije,
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - proveravaće se usmeno putem razgovora.

Za radno mesto pod rednim brojem 17:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi ( TCP/IP i MS Windows, hardver, informaciona bezbednost) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto softver (L2 i L3 konfigurisanje) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  oprema (Lenovo, HP, Fujitsu i laptop servisiranje) - proveravaće se  pismeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 18:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi ( baze podataka, office paket i internet tehnologije, informaciona bezbednost) - proveravaće se  pismeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o upisu poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto  relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku)- proveravaće se  usmeno putem simulacije.
   
Za radno mesto pod rednim brojem 19:
    -  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (izrada potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija, metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja ljudskim resursima (informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o evidencijama u oblasti rada, Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Zakon o državnim službenicima)                 - proveravaće se  usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 20:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi javnih nabavki (metodologija za pripremu i izradu plana javnih nabavki, metodologija za zaštitu prava u postupku javnih nabavki) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku u delu na koji Zakon o javnim nabavkama upućuje na njega) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
- posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tehnike prikupljanja i obrade podataka (analiza sadržaja) - proveravaće se  usmeno putem simulacije.

Za radno mesto pod rednim brojem 21:
-  posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, metode vođenja internih i dostavnih knjiga) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
-  posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja ) - proveravaće se  usmeno putem simulacije;
 - posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tehnike prikupljanja i obrade podataka( analiza sadržaja)-  proveravaće se  usmeno putem simulacije;

Napomena za sva radna mesta za koja je predviđena provera znanja stranog jezika: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega budete oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa-proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).


IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Uprave za agrarna plaćanja , Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

V Lica zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Nikoleta Brković Predojević, tel: 011/3107-040 i Maja Antić  tel: 011/3107-039 od 10,00 do 12,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8  dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Uprave za agrarna plaćanja  ili u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd.
Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16  i  95/18 - autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi
 da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  pet (5) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Uprave za agrarna plaćanja.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 20. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113A, 11070 Novi Beograd.  Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili email adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Uprave za agrarna plaćanja.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.uap.gov.rs) i oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

pretraga
kalendar