Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 29.08.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo finansija-Uprava za igre na sreću, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik RS'', br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09,  99/14, 94/17 i 95/18 ), člana 9.stav 1. Uredbe o internom i javnom  konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (''Službeni glasnik RS'', br. 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj 112-2995/2019.godine od 26 marta 2019.godine i 51 Broj 112-5341/2019 od 29 maja 2019.godine, sa ispravkom Zaključka 51 Broj 112-5709/2019 od 26 juna 2019.godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:


Ministarstvo finansija-Uprava za igre na sreću, Beograd, Omladinskih brigada 1

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1.Radno mesto za poslove nadzora, zvanje samostalni savetnik, Odeljenje za terenski nadzor, 1izvršilac

Opis poslova: Vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću neposrednim uvidom u poslovne knjige, izveštaje, evidencije, softvere i druga dokumenta priređivača igara na sreću; vrši nadzor u vezi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod priređivača; izrađuje zapisnike o inspekcijskoj kontroli i sačinjava naloge o preduzimanju odgovarajućih mera i radnji radi otklanjanja utvrđenih povreda zakona i drugih propisa o igrama na sreću; podnosi krivične prijave i prijave za privredne prestupe nadležnim pravosudnim organima; donosi rešenja u upravnom  postupku kojima se nalaže otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim pravosudnim organima; izrađuje izveštaje i informacije o uočenim specifičnostima u kontroli i periodične i godišnje izveštaje o radu; obavlja složene inspekcijske preglede iz delokruga rada; učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

2. Radno mesto-inspektor u kontroli, zvanje savetnik, Odeljenje za terenski nadzor, 3 izvršioca
     
Opis poslova: Obavlja poslove inpekcijskog nadzora; sačinjava zapisnike o izvršenoj kontroli i donosi rešenja u upravnom  postupku kojima se nalaže otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti, kao i rešenja kojim se nalaže subjektu da omogući vršenje kontrole; podnosi krivične prijave i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim pravosudnim; izrađuje izveštaje i informacije o uočenim nepravilnostima u kontroli i periodične i godišnje izveštaje o radu; učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

3. Radno mesto za dokumentaciono–statističke poslove, zvanje referent, Odeljenje za terenski nadzor, 1izvršilac
       
Opis poslova: Obavlja stručno operativne, dokumentaciono i statističko-evidencione poslove za potrebe Odeljenja; vrši administrativne poslove vezane za pripreme plana nadzora; vodi evidnecije o izvršenim nadzorima; vrši obradu, pripremu i unošenje podataka u odgovarajuće baze podataka; obavlja poslove u vezi  sa izradom službenih legitimacija i poslove vođenja evidencija o izdatim, vraćenim i poništenim legitimacijama; učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Srednja stručna sprema, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

4. Radno mesto za kancelarijsku kontrolu, zvanje savetnik, Odeljenje za kancelarijski i elektronski nadzor, Grupa za kancelarijski nadzor, 1izvršilac
         
Opis poslova: Prikuplja podatke za obračun naknada za igre na sreću na osnovu rešenja o dobijenoj dozvoli, odobrenju, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću; proverava i obrađuje matematičku tačnost, formalnu ispravnost i potpunost izveštaja koje priređivači dostavljaju Upravi; pokreće i vodi postupak kancelarijske kontrole; daje predloge o blagovremenom aktiviranju bankarskih garancija i ugovora o namenskom depozitu i sprovodi postupak aktiviranja bankarskih garancija i ugovora o namenskom depozitu; priprema i izrađuje zapisnike i donosi rešenja i druge akte u postupku kancelarijske kontrole; razmatra primedbe priređivača i prati izvršenje naloženih mera u postupku kancelarijske kontrole;  izrađuje mesečne i godišnje izveštaje o radu u postupku kancelarijske kontrole, kao i izveštaje na zahtev drugih organa; izrada zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i saradnja sa prekršajnim sudovima iz delokruga rada Grupe, učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta

5. Radno mesto za elektronski nadzor i analitičke poslove, zvanje savetnik, Odeljenje za kancelarijski i elektronski nadzor, Grupa za elektronski nadzor i analitiku, 2izvršioca.
       
Opis poslova: Obavlja kontinuiran elektronski nadzor nad radom svih automata za igre na sreću, uplatno-isplatnih mesta kladionica i uređajima za igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije; prikuplja dobijene podatke ostvarene elektonskim nadzorom i podatke iz izveštaja dostavljenih od strane priređivača igara na sreću o ostvarenom prometu i iste analizira i upoređuje; informiše rukovodioca Grupe o nepravilnostima koje su utvrđene nadzorom i izrađuje izveštaje o plaćenim naknadama od strane priređivača igara na sreću; evidentira, ažurira i prati preglede plaćenih naknada i izrađuje izveštaje za inspektore kancelarijske kontrole o dospelim, a neuplaćenim naknadama za igre na sreću; daje predloge pri izradi softvera za evidentiranje obaveza priređivača po osnovu naknade za igre na sreću; učestvuje u izradi posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, kladionicu ili uplatno mesto kladionice i  nalepnice za za obeležavanje i registraciju automata i stolova; preuzima i evidentira izveštaje dobijene od Državne lutrije Srbije; učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

6. Radno mesto za obradu i proveru dokumentacije, zvanje mlađi saradnik, Odsek za poslove izdavanja odobrenja i saglasnosti, 1izvršilac

Opis poslova: Obrađuje prijave, zahteve i dostavljenu dokumentaciju priređivača za priređivanje igara na sreću, u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskih akata; učestvuje u proveri vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama; obavlja stručne poslove u postupku izdavanja posebnih oznaka i nalepnica; vrši prijem i proveru formalne ispravnosti bankarskih garancija i ugovora o namenskom depozitu, učestvuje u komisijskom postupku izvlačenja odnosno utvrđivanja dobitaka u klasičnim igrama na sreću, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih, ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama, u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje 9 meseci radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada za sva radna mesta: Beograd

IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:


Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•    Organizacija i rad državnih organa RS - proveravaće se putem testa (pismeno)
 
•    Digitalna pismenost - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na
 računaru)
•   Poslovna komunikacija - proveravaće se putem simulacije (pismeno)

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1 i 2:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni
postupak i upravni sporovi, osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka, osnovi prekršajnog prava i prekršajni postupak) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – propisi iz nadležnosti organa (Zakon o igrama na sreću) i propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) proveravaće se putem simulacije (usmeno).


Za radno mesto pod rednim brojem  3:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada administrativni poslovi ( kancelarijsko poslovanje, metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – propisi iz nadležnosti organa-Zakon o igrama na sreću proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 4:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi opšti upravni
postupak i upravni sporovi, osnovi kaznenog prava i kaznenog postupka, osnovi prekršajnog prava i prekršajni postupak proveravaće se putem simulacije (usmeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog
vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija i izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto–propisi iz nadležnosti i organizacije rada organa i propisi iz delokruga radnog mesta   (Zakon o igrama na sreću i Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma) proveravaće se putem, simulacije (usmeno).

Za radno mesto pod rednim brojem 5:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada informatički poslovi (baze podataka, office paket i internet tehnologije, Hardver, informaciona bezbednost), proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog
vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija i izrada sektorskih analiza) proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto–propisi iz nadležnosti i organizacije rada organa (Zakon o igrama na sreću) i propisi iz oblasti delokruga radnog mesta (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)  proveravaće se putem, simulacije (usmeno)

Za radno mesto pod rednim brojem 6:

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada: Upravno - pravni poslovi-oblast znanja i veština iz posebnih upravnih postupaka, proveravaće se putem simulacije (usmeno)
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto propisi iz nadležnosti i organizacije rada organa (Zakon o igrama na sreću) proveravaće se putem simulacije (usmeno)
Posebna funkcionalna kompetencija propisi iz oblasti delokruga radnog mesta (Zakon o obligacionim odnosima) proveravaće se putem simulacije (usmeno)
 
Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka posla i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

V Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva finansija-Uprava za igre na sreću i u štampanoj verziji na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na Novom Beogradu u ulici Omladinskih brigada 1, gde je sedište Uprave za igre na sreću.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs:
Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija- Uprava za igre na sreću, odnosno pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VII Lica koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Musić Rajka i Dragana Stanković, tel: 011-3117293, , Ministarstvo finansija- Uprava za igre na sreću, od 10,00 do 13,00 časova.

VIII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijave je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa
punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom  ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika
(izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
 
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017.
godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog
postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.
Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva finansija- Uprava za igre na sreću, Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.
 
XII Trajanje radnog odnosa: Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu
u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se
na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kojim je propisano da su kandidatima
pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

XIII Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od  25.09.2019.godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese
koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva finansija- Uprava za igre na sreću ( Omladinskih brigada 1, četvrti sprat ). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Uprave za igre na sreću.
Ovaj konkurs se objavljuje na web stranici Ministarstva finansija- Uprave za igre na sreću: www.uis.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima:  www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u  muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
       

 

pretraga
kalendar