Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 15.09.2019 Datum oglašavanja: 21.08.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 05.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.
 
II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto za pravne poslove, zvanje: savetnik, Odsek za razvoj i upravljanje železničkom infrastrukturom, Odeljenje za železničku infrastrukturu i intermodalni transport, Sektor za železnice i intermodalni transport, - 1 izvršilac.

Opis poslova: Izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti železnice i intermodalnog transporta i žičara; prati i implementira propise EU iz oblasti železnice i intermodalnog transporta i žičara; daje mišljenja u vezi sa primenom zakona i drugih propisa iz oblasti železnice i intermodalnog transporta i žičara; priprema mišljenja na nacrte zakona i drugih pravnih akata čiji su predlagači drugi organi državne uprave; učestvuje u izradi predloga osnova za vođenje pregovora sa međunarodnim finansijskim institucijama; učestvuje u pripremi predloga ugovora sa železničkim kompanijama, kao i  finansijskim institucijama i prati realizaciju zajmova; priprema predloge akata kojima se daje saglasnost Vlade na odluke „Železnice Srbije” a.d; „Infrastruktura železnice Srbije” a.d, „Srbija Kargo” a.d. i „Srbija Voz” a.d; učestvuje u procesu reforme železničkog sektora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto za ekonomiku železničkog saobraćaja, zvanje: savetnik, Grupa za železnički i intermodalni transport i međunarodne poslove, Odeljenje za železničku infrastruturu i intermodalni transport, Sektor za železnice i intermodalni transport, sistematizovano pod rednim brojem 37. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta koje je razvrstano u zvanje savetnik - 1 izvršilac, 

Opis poslova: Priprema izveštaje, analize i informacije iz oblasti ekonomike železničkog saobraćaja; učestvuje u izradi propisa iz oblasti železničkog i intermodalnog transporta; prati primenu propisa iz oblasti železničkog i intermodalnog transporta;  učestvuje u radu sa finansijskim institucijama, prati finansijsku realizaciju projekata; analizira i prati ekonomske uticaje na transport, kao i uticaj transportnih troškova na privredu; učestvuje u radu na prilagođavanju tarifnog sistema i politike cena u železničkom saobraćaju, razvija modele finansiranja železničke infrastrukture, kao i metodologije za visinu naknade za korišćenje železničke infrastrukture; analizira i prati realizaciju ugovora o obavezi javnog prevoza u železničkom transportu i priprema i izrađuje mišljenja o realizaciji ugovora o obavezi javnog prevoza u železničkom saobraćaju; učestvuje u anketiranju pružaoca i korisnika usluga u vezi sa predlozima za poboljšanje postojećeg stanja; priprema mišljenja na programe poslovanja „Srbija Voz” a.d. i „Srbija Kargo”  a.d; učestvuje u pregovorima za zaključivanje ugovora sa međunarodnim finansijskim organizacijama; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti saobraćajnog inženjerstva; iz stručne oblasti građevinskog inženjerstva; iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije - Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada normativni poslovi (zakonodavni proces) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o železnici) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (znanje engleskog jezika - nivo A2) – proveravaće se putem testa.
Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o železnici) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – strani jezik (znanje engleskog jezika - nivo A2) – proveravaće se putem testa.
Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, na traženom nivou, i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu * Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testiranja. 

V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Radmila Matić i Lucija Dević tel: 011-3622-064, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, od 10,00 do 13,00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet (5)  radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva. Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa:
Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 16. septembra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Nemanjina 22-26). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mgsi.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

pretraga
kalendar