Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 04.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 19.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07,  67/07- ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19), oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.
 
II Radna mesta koje se popunjavaju:

1. Radno mesto inspektora bezbednosti plovidbe, zvanje savetnik, Odsek za inspekcijske poslove bezbednosti plovidbe, Sektor za inspekcijski nadzor –1izvršilac.

Opis posla: Vrši inspekcijski nadzor  nad primenom zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na bezbednost plovidbe; podnosi prijave; ispituje plovidbene nezgode,ostvaruje saradnju sa drugim organima državne uprave; sarađuje sa organima i privrednim subjektima; inicira izmenu propisa iz oblasti vodnog saobraćaja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti  građevinsko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo ili iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu ili završena Vojna akademija - smer navigacija,  najmanje tri  godine radnog iskustva u struci, položen državnistručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

2. Radno mesto inspektora za drumski saobraćaj, zvanje savetnik, Odeljenje za inspekcijske poslove drumskog saobraćaja, Sektor za inspekcijski nadzor -  2 izvršioca (jedan državni službenik sa sedištem rada u Beogradu, jedan državni službenik sa sedištem rada u Valjevu).

Opis poslova: Vrši neposredni inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa iz oblasti međunarodnog i unutrašnjeg drumskog saobraćaja; vrši kontrolu poverenih poslova, izrađuje zapisnike i donosi rešenja; podnosi prijave;  inicira izmenu propisa iz delokruga Odeljenja;  pruža informacije i izrađuje mišljenja iz delokruga rada; učestvuje u izradi godišnjeg plana inspekcijskih pregleda; priprema dokumentaciju u saradnji sa načelnikom Odeljenja pre  vršenja inspekcijskog pregleda; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti saobraćajno inženjerstvo ili naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državnistručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd, Valjevo

3. Radno mesto inspektora za državne puteve, zvanje savetnik, Odeljenje za inspekcijske poslove državnih puteva, Sektor za inspekcijski nadzor, - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti puteva, nad primenom zakona i drugih propisa iz oblasti puteva, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja državnih puteva: zaštite i održavanja državnih puteva; saobraćajne signalizacije, kao i prateće opreme puta (stajališta, stanice i snabdevanje gorivom, parkinzi i dr); kontrolu građevinskih i upotrebnih dozvola i prijave radova; donosi rešenja; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga drugih propisa iz delokruga Odeljenja; podnosi prijave; priprema izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti građevinsko inženjerstvo (odsek putevi, železnice, aerodromi, odnosno konstruktivni smer) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit,položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Valjevo

4. Radno mesto inspektor železničkog saobraćaja za elektrotehničke poslove, zvanje savetnik, Grupa za inspekcijske polove železnice, Sektor za inspekcijski nadzor, -  1 izvršilac

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor u eksploataciji, izgradnji i rekonstrukciji železničke elektrotehničke infrastrukture, kao i na industrijskim železnicama; vrši inspekcijski nadzor u organizaciji, odvijanju i bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja na elektrotehničkoj infrastrukturi i žičarama za transport lica; donosi rešenja, podnosi prijave; priprema odgovore po žalbama i zahtevima fizičkih i pravnih lica; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

5. Radno mesto  republički građevinski inspektor, zvanje savetnik, Grupa republičke građevinske inspekcije Beograd, Odeljenje republičke građevinske inspekcije, Sektor za inspekcijski nadzor, -  1 izvršilac

Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor u izgradnji i upotrebi građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom; vrši neposredni inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i prati ishod preduzetih mera u inspekcijskom nadzoru; ostvaruje neposredan nadzor nad radom organa kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i upotrebom objekata za koje izdaju građevinsku dozvolu, izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa, kao i za vršenje poverenih poslova, i kontroliše njihovo izvršavanje; organizuje zajedničke akcije sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje izdaju građevinsku dozvolu; prikuplja izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora; postupa po žalbama na rešenje građevinskog inspektora i prosleđuje spise na dalji postupak; donosi rešenja i podnosi prijave; prati i obaveštava o dokumentaciji objavljenoj u Centralnoj objedinjenoj proceduri (CEOP u); priprema izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti građevinsko inženjerstvo ili arhitektura na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit, položen ispit za inspektora,kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

Mesto rada: Beograd

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata:
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.
U izbornom postupku za sva izvršilačka radna mesta proveravaju se:
Opšte funkcionalne kompetencije, i to:
•    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija„ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere. 
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

IV Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
Za radno mesto pod rednim brojem 1:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola ''B'' kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole ''B'' kategorije dostavi uz prijavni obrazac.
Za radno mesto pod rednim brojem 2:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju; Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju; Zakon o radnom vremu posade vozila u drumskom prevozi i tahografima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola ''B'' kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole ''B'' kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

Za radno mesto pod rednim brojem 3:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o putevima; Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima) - proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola ''B'' kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole ''B'' kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

Za radno mesto pod rednim brojem 4:
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o železnici; Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema); proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola ''B'' kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole ''B'' kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

Za radno mesto pod rednim brojem 5:
 
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - proveravaće se putem simulacije (pismeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija); proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – profesionalno okruženje propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o planiranju i izgradnji); proveravaće se putem simulacije (usmeno).
Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto – vozačka dozvola ''B'' kategorije, proveravaće se uvidom u fotokopiju vozačke dozvole.
Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole ''B'' kategorije dostavi uz prijavni obrazac.

 
V Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

VI Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VIII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Radmila Matić i Lucija Dević tel: 011-3622-064, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, od 10,00 do 13,00 časova.

IX Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

X Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je petnaest dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

XI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.
Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mesto broj 5); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
XIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva.
Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XIV Trajanje radnog odnosa:
Za sva radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci.
Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.
Članom 47. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18) propisano je da lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

XV Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:
Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 7. oktobra 2019. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim prijavama.
Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati ''Srbija'' Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 – SIV III). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomena:
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom stručnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mgsi.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs može se pogledati opis poslova oglašenih radnih mesta.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj  internet  prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, Nemanjina 22-26.

 

pretraga
kalendar