Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 05.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 13.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Zavod za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, Beograd 

II Radno mesto koje se popunjava:
1. Radno mesto za poslove autorskog i srodnih prava, u zvanju savetnik, Odsek za autorsko i srodna prava, Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i edukaciju i informisanje –1izvršilac.

Opis poslova: Stara se o zakonitosti postupka evidentiranja i deponovanja autorskih dela; pruža stručna mišljenja u pogledu primene propisa iz oblasti autorskog i srodnih prava; učestvuje u izradi predloga opštih podzakonskih akata iz oblasti autorskog i srodnih prava i priprema podatake za izradu uporednopravnih analiza sprovođenja autorskog i srodnih prava; prikuplja i sistematizuje domaću i stranu sudsku praksu iz oblasti autorskog i srodnih prava; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu. 

III Mesto rada: Beograd, Kneginje Ljubice 5

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kometencija mogu se naći na internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu.


Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – studijsko-analitičkih poslova (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija), proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o autorskim i srodnim pravima), proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – strani jezik  (Engleski jezik B1), proveravaće se usmeno (putem razgovora sa kandidatom).

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja stranog jezika koji je tražen konkursom, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Intervju sa komisijom: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Zavoda za intelektualnu svojinu, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Zavoda sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Tamara Stevanović, 011/20 25 952 i Vladimir Tankosić, 011/20 25 861, od 10,00 do 13,00 časova.

VIII Datum oglašavanja: 5. septembar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs  je osam dana i počinje da teče 6. septembra 2019. godine i ističe 13. septembra 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu, internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Zavoda za intelektualnu svojinu.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 23. septembra 2019. godine.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu (Beograd, Kneginje Ljubice 5).

Kandidati se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja faza izbornog postupka obaveštavaju  na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Zavoda za intelektualnu svojinu.

 Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


                   D I R E K T O R

               dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar