Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 09.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 17.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
SLUŽBI ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Služba za upravljanje kadorvima, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za izvršenje budžeta i budžetsko računovodstvo, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za finansijske i računovodstvene poslove, Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove –1izvršilac.

Opis posla: Priprema predlog Finansijskog plana Službe radi izrade Zakona o budžetu i učestvuje u izradi, praćenju i usaglašavanju operativnih finansijskih planova za izvršenje budžeta; priprema  periodične i godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, završni račun, periodične izveštaje o učinku programskog budžeta i izveštaj o izvršenju finansijskog plana; objedinjuje podatke o svakom primaocu prihoda po svim vrstama oporezivih primanja i objedinjene podatke na propisanom obrascu (potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku - PPPPO) dostavlja zaposlenim, postavljenim i angažovanim licima u Službi; vrši  obračun plata i naknada iz delokruga rada Službe, vrši sravnjenje konsolidovanog stanja glavne knjige Trezora sa pomoćnim evidencijama;  prati pripremu i unos podataka za Upravu za trezor i za Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru; vrši obračun naknada za Visoki službenički savet i Žalbenu komisiju Vlade; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2.

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se na sledeći način:

1.Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - finansijsko-materijalni poslovi (izvršenje budžeta); 2. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi za upravljanje kadrovima); i 3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – relevantni propisi i akti iz delokruga radnog mesta (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Marko Ristić, 011 311 20 43.
 
VIII Datum oglašavanja: 9. septembar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijave na interni konkus  je osam dana i počinje da teče 10. septembra 2019. godine i ističe 17. septembra 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Palate „Srbija”, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo).

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodnu fazu izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Službe za upravljanje kadrovima.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 23.09.2019. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, Palata „Srbija“ Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2 (istočno krilo). Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Službe za upravljanje kadrovima. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima.

 Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


                   D I R E K T O R

               dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar