Vlada Republike Srbije

Služba za upravljanje kadrovima

Naslovna > Zapošljavanje > Konkurs sadržaj

Konkursi Sadržaj

Današnji datum: 16.09.2019 Datum oglašavanja: 10.09.2019 Datum isteka roka za prijavljivanje: 18.09.2019


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava
 
INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U
MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANjA

 
I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo kulture i informisanja, Beograd, Vlajkovićeva 3.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Rukovodilac Grupe, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove - 1 izvršilac.

Opis posla: Rukovodi i planira rad Grupe i pruža stručna upustva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; učestvuje u definisanju uslova za uvođenje novih metoda u radu;
ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim sektorima i organima; planira dinamiku mesečnih, nedeljnih i dnevnih aktivnosti, obaveza i zadataka i vrši kontrolu njihove realizacije i rada izvršilaca radi ostvarivanja principa ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti trošenja sredstava budžeta; priprema  predloge  srednjoročnog i godišnjeg programskog budžeta; sastavlja i dostavlja Upravi za trezor mesečne projekcije korišćenja sredstava u cilju upravljanja likvidnošću, priprema predloge i obrazloženja za promenu aproprijacija i kvota, vrši sravnjivanje i konsolidovanje finansijskih podataka, i vrši usklađivanje pomoćnih knjiga sa izveštajima Uprave za trezor i organizuje, konsoliduje i priprema zakonom propisane finansijske izveštaje za ministarstvo nadležno za poslove finansija, Upravu za trezor  i druge organe; priprema Završni račun, odnosno Izveštaj o izvršenju budžeta i kada je potrebno o odstupanju od budžeta; učestvuje u pripremi mišljenja na nacrte zakona i druge pravne akte, čiji su predlagači drugi organi državne uprave; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku :
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih
funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera
ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija:

•    „Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije” - proveravaće se putem testa (pismeno) 
•    „Digitalna pismenost” - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru)
•    „Poslovna komunikacija” - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost” (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac  (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada  - poslovi rukovođenja (osnove upravljanja ljudskim resursima i upravljanje promenama) – proveravaće se usmeno putem simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada  - finansijsko-materijalni poslovi (budžetski sistem Republike Srbije) – proveravaće se usmeno putem simulacije;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto – propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o kulturi) proveravaće se usmeno putem simulacije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva kulture i informisanja.

Provera ponašajnih kompetencija:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem  psihometrijskih testova, uzoraka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama (usmeno).

Intervju sa komisijom: procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili neposredno na adresu Ministarstva kulture i informisanja Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom „Za interni konkurs“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Nataša Kapović, kontakt telefon: 011/3345-557 od 9,00 do 13,00 časova.
 
VIII Datum oglašavanja: 10. septembar 2019. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs  je osam dana i počinje da teče 11. septembra 2019. godine i ističe 18. septembra 2019. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Ministarstva kulture i informisanja, internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva kulture i informisanja, Beograd, Vlajkovićeva 3.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službene evidencije.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva kulture i informisanja.
 
XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 30. septembra 2019. godine. Provera opštih funkionalnih kompetencija i ponašajnih komepetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo).
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja (Beograd, Vlajkovićeva 3).

Kandidati se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja faza izbornog postupka obaveštavaju  na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao ministar kulture i informisanja. Ovaj konkurs se objavljuje na interent prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima  i  na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva kulture i informisanja.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.                   D I R E K T O R

               dr Danilo Rončević

 

pretraga
kalendar